Wat is Prem wijkverpleging?

26 augustus 2021
Aanlevering gegevens PREM Wijkverpleging

Wat is de PREM Wijkverpleging? Deze vraag wordt nog wel eens door organisaties aan ons gesteld. We geven hieronder een korte toelichting. De PREM is een landelijk afgestemde meetmethode om patiëntervaringen te meten. Een PREM is een (korte) vragenlijst die patiënten invullen waarin wordt gevraagd hoe patiënten hun zorg (hebben) ervaren. Het zichtbaar maken van uitkomsten en ervaringen van zorg draagt bij aan betere zorg.

PREM Wijkverpleging

In 2019 hebben zorgaanbieders van wijkverpleging voor het eerst een PREM Wijkverpleging meting uitgevoerd om de tevredenheid van hun cliënten te meten. In 2020 heeft de tweede meting plaatsgevonden en daarnaast is in 2020 de PREM Wijkverpleging geëvalueerd. De evaluatie heeft gezorgd voor een aantal wijzigingen in de uitvraag van de PREM. Er zijn zowel inhoudelijke wijzigingen als aanpassingen in het proces doorgevoerd. In dit handboek leest u de wijzigingen en hoe u zich kunt voorbereiden op de meting van de PREM in 2021. De PREM Wijkverpleging is onderdeel van het kwaliteitskader wijkverpleging.

Kwaliteitskader

Het kwaliteitskader wijkverpleging geeft antwoord op de vraag wat goede wijkverpleging inhoudt en wat de samenleving mag verwachten als iemand is aangewezen op de wijkverpleging. Een beroepsgroep met een professie en opdracht, zoals beschreven in het kwaliteitskader, heeft ruimte en ondersteuning nodig om deze verantwoordelijkheden uit te kunnen voeren. Dit betekent kwaliteitsverbetering en professionele ontwikkeling door leren en ontwikkelen op basis van kwaliteitsinformatie direct uit de praktijk. Verschillende bronnen geven zorgprofessionals informatie over wat er voor hun cliënten toe doet en waar verbeterpunten liggen. De PREM Wijkverpleging is één van die bronnen.

De PREM (Patient Reported Experience Measure) is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met de wijkverpleging meet. De PREM-vragenlijst bestaat uit 9 ervaringsvragen, te beantwoorden op een schaal van 1 tot en met 10, een aanbevelingsvraag, 2 open vragen en een aantal achtergrondvragen. Vanaf 2021 is er aan de PREM-vragenlijst een PROM vraag over kwaliteit van leven toegevoegd. De ervaringen en belevingen van cliënten vormen de basis voor teams wijkverpleging en zorgorganisaties om aan de slag te gaan met leren en ontwikkelen.

Tevens bieden deze ervaringen voor (toekomstige) cliënten keuze-informatie over de wijkverpleging via ZorgkaartNederland en bieden zij informatie voor de afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgorganisaties over de wijkverpleging.

Stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging

De stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging bestaat uit vijf organisaties met daarbij een onafhankelijk voorzitter en secretaris. De partijen zijn: ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, ZN en Zorgthuisnl. Gezamenlijk hebben deze partijen gewerkt aan de totstandkoming van het kwaliteitskader wijkverpleging. Sindsdien werkt de stuurgroep aan de verdere doorontwikkeling van het kwaliteitskader wijkverpleging. De afspraken voor de PREM die in dit handboek en in de werkinstructie beschreven zijn vormen de basis voor de komende 3 jaar. De afspraken gelden dus voor de meting in 2021, 2022 en 2023. De stuurgroep hoopt hiermee rust te creëren voor de sector. Ondertussen verkent de stuurgroep op welke wijze de PREM en PROM zich kunnen doorontwikkelen. Het meten van de PREM en PROM via het ECD of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een onderdeel van deze verkenning.

Reikwijdte

De reikwijdte van deze PREM-meting sluit aan bij de definitie die opgenomen is in het kwaliteitskader wijkverpleging. De uitvraag van de PREM Wijkverpleging betreft verpleging en persoonlijke verzorging, die thuis geleverd worden en gefinancierd worden vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg is gericht op gezondheidsbevordering, alsmede de taken die samenhangen met de zorgverlening zoals het indiceren, coördineren, signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en individuele, geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie, zoals verwoord in de aanspraak verpleging en verzorging. Ook de gespecialiseerde verpleging en palliatieve zorg valt onder de reikwijdte van de kwaliteitsmeting. Tenslotte wordt wijkverpleging beschreven als een team dat zich met partners in de buurt inzet voor de gezondheid en zelfredzaamheid. Samenwerking met partners in de keten valt dus ook onder de reikwijdte.

Het doel van het handboek

Dit handboek ondersteunt aanbieders van wijkverpleging, meetbureaus en ECD-leveranciers bij de landelijke meting van de PREM Wijkverpleging. Dit handboek licht de PREM toe en beschrijft hoe de PREM kan worden ingezet voor leren en ontwikkelen. Daarnaast is er een aparte werkinstructie geschreven met technische meetinstructies en aanleverspecificaties richting Mediquest en ZorgkaartNederland, bedoeld voor meetbureaus, ECD-leveranciers of zorgaanbieders die de PREM meting zelf uitvoeren. Zorgaanbieders die de meting uitvoeren via een meetbureau of ECD leverancier hoeven zich enkel het handboek eigen te maken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de PREM Wijkverpleging, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Delen via: