UPDATE: Waaier cliëntervaringen verpleeghuiszorg

12 december 2017

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt melding gemaakt van een waaier aan instrumenten die gebruikt kunnen worden voor cliëntervaringsonderzoek. 2017 werd bestempeld tot ontwikkeljaar voor instrumenten, per 1 januari 2018 zou gebruik worden gemaakt van de waaier. Het LOC en de Patiëntenfederatie hebben een update gestuurd over de ontwikkeling hiervan. Kort gezegd komt het er op neer dat de commissie nu pas is samengesteld omdat de subsidiegelden nog niet rond waren. In het eerste kwartaal hopen zij met meer nieuws te komen. Hun volledige mail volgt onder deze update.

Veel organisaties hebben in 2015 voor het laatst een CQI-onderzoek gedaan en sindsdien alleen ZorgKaartNederland gebruikt. Wij zien een brede behoefte aan cliëntervaringsonderzoek en zijn in doorlopend contact met LOC, Patiëntenfederatie en Actiz. Voorlopig melden zij ons het volgende:

  • In het eerste kwartaal van 2018 wordt een voorlopige waaier gepubliceerd
  • Over 2018 wordt van verpleeghuisorganisaties verwacht dat zij binnen die waaier een onderzoek uitvoeren
  • In de loop van 2018 wordt er naar verwachting een nieuwe ronde gehouden voor het indienen van instrumenten
  • In januari volgt een nieuwe update

Wij houden u op de hoogte van de vorderingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Scholtens op j.scholtens@zorgfocuz.nl.

De mail van LOC & Patiëntenfederatie Nederland:

Geachte meneer, mevrouw, 

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van het beoordelen van de ingediende instrumenten betreft cliëntervaringen. Uw organisatie heeft ook een instrument ingediend.

Het traject van beoordelen van instrumenten duurt langer dan voorzien. Dit heeft onder andere te maken met de toekenning van de subsidie. Inmiddels kunnen wij mededelen dat de subsidie toegekend is en de commissie aan de slag kan.

 De onafhankelijke commissie

We hebben een commissie met de volgende belangrijke competenties:

  1. Expertise op het terrein van methodologie/onderzoek
  2. Expertise m.b.t. het cliëntperspectief: het verzamelen van ervaringen en oordelen van cliënten en het gebruik van ervaringen en oordelen bij keuzes door cliënten
  3. Expertise m.b.t. het gebruik van cliëntervaringen voor kwaliteitsverbetering en processen rond kwaliteitsverbetering in de sector.

Daarnaast heeft de commissie als geheel grote betrokkenheid met het veld en de capaciteit om verbindingen te leggen en draagvlak te creëren.

 De commissie heeft als uitgangspunt bij de selectie van instrumenten dat het gaat om structurele gerichtheid van hulpverleners en organisatie op wensen en behoeften van cliënten en naasten. Het instrumentarium moet daaraan bijdragen en inzichtelijk maken hoe men in het verpleeghuis bijdraagt aan kwaliteit van leven.

Tijdspad

Om tot de selectie van erkende instrumenten te komen wordt een aantal stappen doorlopen. Patiëntenfederatie Nederland en LOC hebben eerder geïnventariseerd welke instrumenten er zijn en hebben in samenspraak met de stuurgroep criteria opgesteld voor het beoordelen van de instrumenten. De werkelijke beoordeling wordt, in opdracht van de stuurgroep, gedaan door de onafhankelijke commissie. De commissie heeft de benodigde informatie van alle ingediende instrumenten ontvangen en gaat aan de slag met de beoordeling. We verwachten in het eerste kwartaal van 2018 meer duidelijkheid te krijgen over de selectie van erkende instrumenten.

Zodra de selectie bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

We hopen u met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

LOC en Patientenfederatie

Delen via: