Vragenlijst Wmo gevalideerd!

24 maart 2016

Inmiddels is de vragenlijst voor Wmo gevalideerd. Dat betekent dat gemeenten nu definitief aan de slag kunnen met het cliëntervaringsonderzoek Wmo. Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in zowel het onderzoek voor cliënten die vallen onder de Jeugdwet als het Wmo-onderzoek.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

In januari is de VNG een pilot met een aantal gemeenten gestart om de vragenlijst voor het Wmo-cliëntervaringsonderzoek te valideren. Deze pilot is inmiddels afgerond. Dat betekent dat ook de vragenlijst is vastgesteld. De veranderingen ten opzichte van de voorlopige vragenlijst (zoals gepubliceerd in december 2015) zijn de volgende:

  • De antwoordcategorieën ‘weet niet’ en ‘niet van toepassing’ zijn voor de vragen van blok 2 en blok 3 uitgesplitst (dit was eerst één categorie).
  • De instructie is hier en daar gewijzigd. Dit betreft aanpassingen voor het opschonende verwerken van data en het aanleveren van de data aan een door het ministerie van VWS aan te wijzen instantie.

De definitieve vragenlijst voor het Wmo-onderzoek kunt u hier downloaden.

Naast de veranderingen in de vragenlijst is de deadline voor het aanleveren van de data aan het ministerie van VWS versoepeld. Door het laat beschikbaar komen van de vragenlijst en de tijd die nodig is voor het uitvoeren van een gedegen onderzoek onder cliënten, gaat VWS dit jaar flexibel om met de wettelijke termijn voor het aanleveren van gegevens. Van gemeenten wordt verwacht dat de dataverzameling voor 1 juli is afgerond. De data dienen zo spoedig mogelijk na 1 juli te worden aangeleverd. Het is aan de lokale besturen van de gemeenten om te besluiten of ook zij soepel willen omgaan met de wettelijke termijn.

Klik hier voor meer informatie over het Wmo-onderzoek.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

In tegenstelling tot het clientervaringsonderzoek WMO bestaat voor het cliëntervaringsonderzoek geen verplichte methode of vragenlijst. Als gemeente bent u wel verplicht om voor 1 juli resultaten te presenteren over de volgende thema’s:

  • De kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning;
  • Het ervaren effect op gezond en veilig opgroeien;
  • Het ervaren effect op het groeien naar zelfstandigheid;
  • Het ervaren effect op de zelfredzaamheid;
  • Het ervaren effect op de maatschappelijke participatie.

Er is wel een standaardvragenlijst ontwikkeld waar u gebruik van kunt maken. Met deze vragenlijst voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen. De verwachting is dat in de toekomst deze vragenlijst verplicht wordt gesteld.

Klik hier voor meer informatie over het cliëntervaringsonderzoek Jeugd.

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, jeugd en participatie bij ZorgfocuZ

Wilt u een cliëntervaringsonderzoek Wmo of Jeugd laten uitvoeren? ZorgfocuZ kan u helpen! Wij zijn ervan overtuigd dat ZorgfocuZ de ideale onderzoekspartner is voor iedere gemeente die onderzoek wil laten doen op het gebied van cliëntervaringsonderzoek Wmo, jeugd of participatie. Inmiddels zijn wij werkzaam voor diverse gemeenten in heel Nederland. Wij bieden kennis en kunde op het gebied van cliëntervaringsonderzoeken.zie ook onze voorbeeldcases. Wij werken gefaseerd en schakelen of sturen bij indien dat de kwaliteit van het onderzoek ten goede komt.

Klik hier voor meer informatie over onze dienst cliëntervaringsonderzoek Wmo, jeugd en participatie.

Kansen onderzoek Sociaal Domein

Zowel de vragenlijst voor het WMO-clientervaringsonderzoek als de vragenlijst voor Jeugd-clienten bieden veel vrijheid en mogelijkheden voor gemeenten om de vragenlijst naar de lokale situatie aan te passen. Zo kunt u aan beide vragenlijsten vragen toevoegen die voor uw situatie relevant zijn. ZorgfocuZ beschikt over een groslijst met mogelijke extra vragen en instrumenten die u kunt toevoegen aan uw cliëntervaringsonderzoek. Daarnaast kunt u de onderzoeken gebruiken om vergelijkingen te maken tussen bijvoorbeeld wijken, dorpen en zorgaanbieders.

Als u meer informatie nodig heeft over deze onderzoeken of als u met ons verder wil nadenken over de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met Chiel Westra (c.westra@zorgfocuz.nl) of Martin Bloem (m.bloem@zorgfocuz.nl). Uiteraard zijn wij ook telefonisch te bereiken, dat kan via 050 – 82 00 461.

Over ZorgfocuZ
ZorgfocuZ is een strategisch adviserend onderzoeksbureau in de zorg- en welzijnssector. ZorgfocuZ biedt inzicht in prestaties en ervaringen en adviseert organisaties om effectiviteit en kwaliteit te verbeteren. ZorgfocuZ heeft geruime ervaring met onderzoek op het gebied van Sociaal Domein en is werkzaam voor diverse gemeenten in Nederland. ZorgfocuZ beschikt over alle relevante accreditaties ten behoeve van kwantitatief en kwalitatief onderzoek en voldoet aan gestelde richtlijnen met betrekking tot privacy wetgevingen

Delen via: