Vraag direct een offerte aan

Uw contactpersoon

Chiel Westra, MSc.

(050) 82 00 461
c.westra@zorgfocuz.nlCoöperatie Amaryllis over ZorgfocuZ

De samenwerking met ZorgfocuZ ervaar ik als zeer positief. Er wordt op een constructieve wijze samengewerkt.
Henry de Boer, Directeur; Coöperatie Amaryllis


De Coöperatie Amaryllis heeft ZorgfocuZ en Zorgbelang Fryslân gevraagd om voor de komende jaren het cliëntervaringsonderzoek onder bezoekers en cliënten van de sociale wijkteams uit te voeren. Daar waar beide partijen verantwoordelijk zijn voor een optimale uitvoering van het onderzoek, richt ZorgfocuZ zich met name op het kwantitatieve deel van het onderzoek en Zorgbelang Fryslân op het kwalitatieve deel.

De samenwerking met ZorgfocuZ ervaar ik als zeer positief. Er wordt op een constructieve wijze samengewerkt.

Henry de Boer – DirecteurAmaryllis Leeuwarden

Het onderzoek is in nauwe samenspraak met Amaryllis en de gemeente Leeuwarden opgezet waarbij we de opzet van de vragenlijst en toe te passen methodieken van dataverzameling vooraf hebben getest bij cliënten, medewerkers en teammanagers. Dit onderzoek is onderscheidend vanwege de individuele aanpak. Iedere cliënt en bezoeker wordt geïdentificeerd waarbij wordt bekeken wat de meest wenselijk vorm van vragen en dataverzameling voor die persoon is. Een mooi voorbeeld hiervan is het voorleggen van de vragenlijsten bij de sociale activiteiten als computerles of b.v. een wandelgroepje. De rol van de sociaal werker in deze is cruciaal om het onderzoek op de juiste wijze bij de cliënten te introduceren en te zorgen voor voldoende responsratio’s.

Het doel is om inzicht te krijgen in hoe bewoners die kort of langdurig in contact staan met de sociale wijkteams de werkwijze en dienstverlening ervaren. ZorgfocuZ onderzoekt of dit voldoende aansluit bij de behoeften en wensen van de bewoners die op enig moment in hun leven hulp en ondersteuning nodig hebben. De uitkomsten van het onderzoek maken onderdeel uit van een meerjarig onderzoeksprogramma. ZorgfocuZ en Zorgbelang Fryslân adviseren Amaryllis hierbij aan de hand van de uitkomsten en wordt gekeken welke verbeteringen nodig zijn om de kwaliteit van de dienstverlening van de sociale wijkteams voor de komende jaren te optimaliseren.

Kijk voor een uitgebreid verslag van ons cliëntervaringsonderzoek voor Amaryllis ook op movisie.nl.

Terug naar alle voorbeeldcases