Rekenkameronderzoeken naar jeugdzorg afgerond

23 december 2021
Rekenkamercommissies

In de afgelopen maanden heeft ZorgfocuZ voor de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (WVOLV) en de Rekenkamercommissie Het Hogeland twee onderzoeken uitgevoerd naar de jeugdzorg. De beide onderzoeken hadden een (totaal) verschillende invalshoek.

In het onderzoek voor de Rekenkamercommissie WVOLV lag de focus op
1) de informatievoorziening van de colleges van B&W aan de verschillende gemeenteraden, 2) de standpunten en besluiten van de gemeenteraden naar aanleiding van deze informatievoorziening en 3) de effecten van deze standpunten en besluiten op het beleid, de uitvoering en de informatievoorziening van de jeugdzorg.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een analyse van alle aan jeugdzorg gerelateerde raadsinformatie, moties en amendementen. Deze analyse heeft geresulteerd in concrete aanbevelingen ten aanzien van de informatievoorziening.

Binnen het onderzoek voor de Rekenkamercommissie Het Hogeland stond de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering en het beleid van de jeugdzorg centraal, met als doel te komen tot concrete aanbevelingen aan de gemeenteraad om hun positie binnen het dossier jeugdzorg te versterken.

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn verschillende methoden ingezet, waaronder documentstudie, interviews met beleidsmedewerkers en uitvoerenden, interviews met ouders wier kind via de gemeentelijke toegang jeugdzorg ontvangt en een sessie met raadsleden.

Wil u hier meer over weten? Bijgevoegd treft u beide rapporten of neem contact op met Jesse Hulsebosch (onderzoeksleider van beide projecten).

Delen via: