Privacyverklaring

Bij ZorgfocuZ zien wij het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy en anonimiteit goed te beschermen. In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met (uw) persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze gebruiken. Zodat u precies weet wat uw rechten zijn en hoe wij werken.

Hoe komt ZorgfocuZ aan (mijn) persoonsgegevens?

Heeft u van ons een brief of een vragenlijst ontvangen? Dan hebben wij uw gegevens gekregen van onze opdrachtgever. De opdrachtgever is bijvoorbeeld de gemeente waar u woont, uw zorgverlener, of een bedrijf waar u klant van bent.

 • In de uitnodiging voor het onderzoek staat altijd vermeld wie de opdrachtgever is;
 • Wij hebben in dit geval uw gegevens tijdelijk ‘geleend’ van de opdrachtgever;
 • De opdrachtgever bepaalt welke gegevens van u verwerkt worden, met welk doel en onder welke grondslag.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, kan het zijn dat wij vragen naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Uitvoering van overeenkomsten

Bent u opdrachtgever of leverancier? In dat geval worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie. Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

 • Wij gebruiken altijd zo weinig mogelijk persoonsgegevens. Heeft u van ons een brief of vragenlijst ontvangen? Meestal krijgen wij dan alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om u te kunnen benaderen. Vaak gaat het dan alleen om uw naam en adres gegevens.
 • Wij ontvangen nooit bijzondere persoonsgegevens zoals uw geloofsovertuiging, politieke voorkeur of Burgerservicenummer. Wij vragen nooit om bijzondere persoonsgegevens tenzij wij uw expliciete toestemming krijgen.
 • Wij gebruiken uw gegevens niet langer dan nodig. Wij vernietigen persoonsgegevens in de meeste gevallen direct na afronding van het onderzoek (tenzij anders afgesproken met de opdrachtgever).

Hoe beschermen wij uw privacy?

 • Als onderzoeksbureau weten wij hoe belangrijk het is om uw privacy te beschermen. Wij houden ons daarom aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en alle andere Nederlandse wetgeving. Wij zijn lid van de MOA en wij volgen onder andere de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek en de ICC/ESOMAR voor het verantwoord uitvoeren van marktonderzoek.
 • Het managementsysteem van ZorgfocuZ is ISO 27001 / NEN 7510 gecertificeerd. Het ISO 27001 certificaat geeft aan dat wij voldoen aan dé (internationale) normeisen op het gebied van informatiebeveiliging. De NEN7510 is een aanvulling op dit certificaat en is specifiek gericht op de zorgsector. Deze certificeringen laten zien dat het zorgvuldig omgaan met gegevens (waaronder vertrouwelijke persoonsgegevens) volgens de hoogste eisen is geborgd in onze organisatie. Een greep uit de beveiligingsmaatregelen:
  • Bij de start van het onderzoek maken we met de opdrachtgever nadere afspraken over de gegevens die wij ontvangen. Dit doen we in een verwerkersovereenkomst. In de overeenkomst leggen we onder andere vast welke gegevens we ontvangen, waarvoor wij ze mogen gebruiken en wanneer de gegevens weer verwijderd worden.
  • Wij hebben maatregelen genomen om ongewenste toegang tot persoonsgegevens te voorkomen (zowel fysiek als digitaal). Bestanden worden altijd versleuteld met encryptie verstuurd en beveiligd opgeslagen. Er wordt gewerkt met toegangsrechten zodat informatie alleen op een need-to-know basis beschikbaar is.
  • Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en worden periodiek getraind op het gebied van informatiebeveiliging.
  • Wij hebben een Data Protection Officer en een Security Officer aangesteld die de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging volgen. Tevens zien zij erop toe dat er tijdens het onderzoek gewerkt wordt volgens opgestelde procedures.
  • Wij worden periodiek door een externe partij geaudit op naleving van de ISO 27001 en NEN 7510. Daardoor kunnen wij ook echt aantonen dat wij werken volgende de norm.

Is mijn deelname vrijwillig en anoniem?

 • Uw deelname aan onderzoek van ons is altijd vrijwillig, u kunt op ieder moment uw deelname stoppen. Ook kunt u zich afmelden voor het onderzoek waarvoor u bent uitgenodigd; u ontvangt dan geen herinnering meer. In uw uitnodiging is uitgelegd hoe u zich kunt afmelden. Wilt u zich ook voor andere onderzoeken in de toekomst afmelden? Dan kunt u het beste contact opnemen met de opdrachtgever die uw gegevens aan ons geleverd heeft.
 • Uw deelname aan ons onderzoek is altijd anoniem. Wij beschermen uw anonimiteit door uw antwoorden gescheiden te houden van uw persoonsgegevens. De resultaten van onze onderzoeken zijn nooit terug te brengen tot personen of situaties.

Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

Wij verstrekken of verkopen nooit persoonsgegevens aan derden. De enige uitzonderingen hierop zijn:

 • Als u zelf actief toestemming geeft voor verspreiding: u wilt bijvoorbeeld betrokken worden bij het onderzoek.
 • Er sprake is van een noodgeval: u verkeert bijvoorbeeld in een levensbedreigende situatie.
 • Dit noodzakelijk is vanwege een strafbaar feit of ander wettelijk voorschrift: bijvoorbeeld als uw gegevens onderdeel zijn van diefstal of een datalek.
 • Het kan zijn dat de opdrachtgever aan ons gevraagd heeft om de brief en vragenlijst per post te verzenden. In dat geval zijn uw gegevens gedeeld met PostNL. PostNL ontvangt alleen uw naam en adresgegevens en gebruikt deze alleen om u de brief en vragenlijst per post toe te kunnen sturen. Na het versturen van de brief worden uw gegevens bij PostNL direct verwijderd. PostNL deelt uw gegevens niet met derden.

Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Dan kunt u dit doorgeven via privacy@zorgfocuz.nl of 050 – 82 00 461. U kunt vragen naar onze Functionarissen Gegevensbescherming, Rimmer van Poeteren en Vincent Boswijk. Geef duidelijk aan wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Let op! Heeft u van ons een brief of een vragenlijst ontvangen? Bekijk dan wie de opdrachtgever in het onderzoek is. Uw bovenstaande rechten kunt dient u namelijk uit te oefenen bij de opdrachtgever.

Cookiebeleid

Klikgedrag en bezoekgegevens. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken. Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Cookies uitzetten. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Google Analytics. Wij maken gebruik van Google Analytics op onze website om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Wij hebben hiertoe een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De instellingen zijn ingesteld volgens de handleiding van de autoriteit persoonsgegevens. Dit betekent dat het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd, de optie ‘gegevens delen’ is uitgezet en er gebruik gemaakt wordt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen?

We controleren regelmatig onze privacyverklaring en werkzaamheden. Heeft u vragen of klachten over ons privacybeleid? U kunt contact met ons opnemen via contact@zorgfocuz.nl of 050 – 82 00 461. Daarnaast is het mogelijk om een klacht indienen bij de landelijke toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens ZorgfocuZ

ZorgfocuZ is een onderzoek- en adviesbureau gevestigd in Groningen en Utrecht.
Kantoor Groningen: Schweitzerlaan 4 9728 NP Groningen
Kantoor Arthur van Schendelstraat 650 3511 MJ Utrecht
Postadres: Postbus 473 9700 AL Groningen
Tel. algemeen (Groningen): 050 – 82 00 461
Tel. algemeen (Utrecht): 030 – 207 42 69
Tel. vragenlijst helpdesk: 050 – 20 53 014
E-mail: contact@zorgfocuz.nl
KvK-nummer: 53367073
Functionaris Gegevensbescherming: Rimmer van Poeteren en Vincent Boswijk

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten