PREM Wijkverpleging: toch verplichte meting over 2020

18 juni 2020
Actiz

Op 16 april heeft de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging zorgorganisaties bericht dat de PREM Wijkverpleging was uitgesteld tot 2021. Organisaties waren niet langer verplicht om in 2020 een PREM Wijkverpleging te meten en de PREM-data aan te leveren bij het Openbare Databestand (ODB) van Zorginstituut Nederland (ZiNL). ZiNL heeft echter vervolgens laten weten dat het uitstel geldt tot 1 maart 2021. Dat betekent dat zorgorganisaties toch een meting moeten uitvoeren in 2020.

Aldus gepubliceerd op de website van Actiz:

PREM Wijkverpleging

Oorspronkelijk was het plan dat de PREM Wijkverpleging in 2020 werd gemeten in de periode van februari 2020 – mei 2020. In maart 2020 ontving de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging  vele signalen van haar leden dat zij zich vanwege het coronavirus zorgen maakten over de meting van de PREM Wijkverpleging. Op 19 maart 2020 deelde de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging met u een bericht waarin duidelijk werd dat de meetperiode van de PREM Wijkverpleging verlengd werd met één maand, tot eind juni 2020. Op 16 april is vervolgens na overleg met ZiNL gecommuniceerd over het uitstel van de PREM Wijkverpleging tot 2021.  

Afgelopen weken heeft de stuurgroep verschillende overleggen gevoerd met ZiNL over de PREM-meting in 2020 en in 2021. De PREM heeft verschillende doelen en om alle doelstellingen zo veel als mogelijk te behalen, is er gekozen om in lijn met de brief van ZiNL alsnog later in 2020 een PREM-meting te verplichten. Door dit besluit kunnen alle drie de doelen worden ingevuld: keuze informatie beschikbaar te stellen voor (toekomstige) cliënten, informatie voor leren en verbeteren en informatie die gebruik kan worden voor de inkoop per 2022.

Wat betekent dit?

Zorgorganisaties die wijkverpleging bieden dienen, in 2020 verplicht een PREM-meting te hebben uitgevoerd. Deze PREM-meting had een meetperiode van februari 2020 – juni 2020, die periode is verlengd tot eind december 2020. Er zijn nu verschillende situaties mogelijk:

  • PREM-meting gedaan in oorspronkelijke meetperiode

Wanneer een organisatie al in de oorspronkelijke meetperiode van februari 2020 – juni 2020 een PREM-meting heeft uitgevoerd dan heeft de organisatie de mogelijkheid om in juni/juli 2020 de gegevens te delen met Mediquest; dit is niet verplicht. De portal staat open van 16 juni tot en met 12 juli 2020. Bij voldoende data ontvangt de zorgorganisatie een rapportage terug vanuit Mediquest met daarin een casemix-correctie (oftewel een benchmark-rapportage). Daarnaast wordt de data gebruikt voor de inhoudelijke evaluatie van de PREM Wijkverpleging. Als laatste is er de mogelijkheid om deze data via de portal van Mediquest beschikbaar te stellen aan de zorgverzekeraars. Dit is geen verplichting, maar een optie. Wanneer u de PREM-data heeft gedeeld met Mediquest ontvangt u van Mediquest een mail met de vraag of u de data wenst te delen met de zorgverzekeraars. De data kan gebruikt worden bij een gesprek over de zorginkoop voor 2021. De data zal niet gebruikt worden door de zorgverzekeraars in een ranking of een op- of afslag op de afgesproken tarieven. Het staat u dus vrij om hier wel of niet aan mee te werken. Indien u ervoor heeft gekozen om dit jaar uw data niet te delen, dan beschikt de zorgverzekeraar niet over data met een casemix-correctie (oftewel een benchmark-rapportage). Bovendien weet de verzekeraar niet of u al gemeten heeft. 

Als u als zorgorganisatie al gemeten heeft, dan kunt u deze data ook gebruiken voor de verplichte aanlevering voor 1 maart 2021. De exacte deadline voor de aanlevering van deze gegevens wordt op een later moment met u gecommuniceerd. De zorgorganisatie kan dan aan het meetbureau vragen om deze data te delen met Mediquest. Wanneer de zorgorganisatie voor 12 juli 2020 de data gedeeld heeft met Mediquest en besluit om verder in 2020 geen aanvullende meting uit te voeren, dan zal Mediquest deze data voor de zorgorganisatie in beheer houden voor de aanlevering voor 1 maart 2021. Voor deze aanlevering is er geen heraanlevering mogelijk, organisaties hebben maar een keer de mogelijkheid om gegeven te delen met Mediquest voor begin maart 2021.

Als u al een PREM-meting heeft uitgevoerd, met voldoende respons, is het aan u om te zien of u in 2020 nog meer ervaringen op haalt. U als organisatie bepaalt zelf of de opgehaalde data voldoende is of dat u toch nog een aanvullende meting wil doen in 2020. Wanneer uw zorgorganisatie besluit om toch een aanvullende meting uit te voeren, dan dient uw zorgorganisatie voor 1 maart 2021 de data nogmaals te delen via een meetbureau of ECD-leverancier met Mediquest.

  • Nog geen PREM-meting uitgevoerd

Wanneer u nog geen PREM-meting heeft uitgevoerd dan heeft u tot december 2020 de mogelijkheid om alsnog een PREM-meting te doen. Voor de meting in 2020 is een handboek opgesteld, het handboek is voor deze meting ook van toepassing.

Meerdere ECD-leveranciers hebben de PREM-Wijkverpleging ingebouwd in hun systeem. De PREM-vragenlijst kan ingebouwd zijn in het zorgdossier maar het kan ook ingeladen worden in de client-omgeving waar de cliënt de mogelijkheid heeft om de vragenlijst in te vullen. U kunt bij uw ECD-leverancier navraag doen naar de mogelijkheden.

Portal Mediquest open

Organisaties die al wel gemeten hebben en hun data graag beschikbaar willen stellen voor de evaluatie van de PREM Wijkverpleging en eventueel beschikbaar willen stellen voor hun gesprek omtrent de inkoop van wijkverpleging met de zorgverzekeraars kunnen vanaf halverwege deze week hun data delen met Mediquest.

Mediquest zal middels een e-mailbericht de meetbureaus en ECD-leveranciers op de hoogte brengen van de openstelling van de portal. In deze mail staat de inlog voor de toegang tot de portal en dan is het voor een meetbureau of ECD-leverancier mogelijk om de data aan te leveren.

Evaluatie PREM Wijkverpleging

Wanneer u voor 12 juli 2020 uw meting heeft uitgevoerd en u deelt uw data met Mediquest dan zal de vraag gesteld worden aan u of de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging de data mag gebruiken voor de evaluatie van het meetinstrument PREM Wijkverpleging. De stuurgroep stelt op prijs als u die vraag met ‘ja’ beantwoord om zo samen het meetinstrument PREM Wijkverpleging te verbeteren.  De stuurgroep ontvangt dan op geaggregeerd niveau data van Mediquest. Na de eerste landelijke meting van 2019 heeft de stuurgroep meerdere signalen ontvangen ter verbetering van het instrument. Zowel op proces als op inhoud wordt de PREM in 2020 geëvalueerd. De stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging heeft de ambitie om de PREM in 2020 nog verder te optimaliseren als het om het proces van de meting gaat. Verbeteringen op basis van de evaluaties van 2020 en 2019 worden dan per 2021 doorgevoerd in de PREM Wijkverpleging.  

Veilig gegevens aanleveren bij Mediquest

Bij de meting van de PREM Wijkverpleging heeft uw organisatie gebruik gemaakt van de ondersteuning middels een meetbureau of de meting is uitgevoerd via een ECD-systeem. Bij de afspraken die u heeft gemaakt over de meting heeft u in de verwerkersovereenkomst ook afspraken gemaakt over het delen van gegevens op een veilige manier .

In deze overeenkomst van opdracht en in de verwerkersovereenkomst die u heeft afgesloten met het meetbureau of de ECD-leverancier dient u aan te geven dat u het meetbureau of de ECD-leverancier toestemming geeft om de data door te leveren aan Mediquest. In de toestemming moet opgenomen zijn om welke data het gaat, op welke wijze het aangeleverd dient te worden bij Mediquest en voor welke deadline de gegevens aangeleverd dienen te worden. Heeft de zorgorganisatie geen verwerkersovereenkomst afgesloten met het meetbureau of de ECD-leverancier, dan kunnen de data niet aangeleverd worden bij Mediquest. Meer informatie hierover is terug te vinden in het handboek.

ZorgkaartNederland en de PREM Wijkverpleging

In het handboek is ook aandacht voor de doorlevering van de data naar ZorgkaartNederland. Wanneer de client een akkoord heeft gegeven voor deze doorlevering kan het meetbureau of de ECD-leverancier de data doorleveren aan ZorgkaartNederland. Het meetbureau/ de ECD-leverancier dient over deze aanlevering afspraken te maken met ZorgkaartNederland. In de PREM-vragenlijst is aan de cliënten akkoord gevraagd voor doorlevering van de ingevulde PREM aan ZorgkaartNederland.

In de afgelopen periode is gebleken dat er een aantal situaties zijn waarin PREM-data niet geplaatst kon worden op ZorgkaartNederland. Een reden daarvoor kan zijn dat niet voldaan is aan de spelregels van ZorgkaartNederland. Om zorgorganisaties zoveel mogelijk in staat te stellen hun waarderingen op ZorgkaartNederland te plaatsen, heeft ZorgkaartNederland haar beleid op twee punten aangepast.

Ten eerste kunnen waarderingen waarvan niet alle 1-10 vragen zijn beantwoord nu toch geplaatst worden. Ten tweede is het exclusief in 2020 ook mogelijk om waarderingen aan te leveren die met hulp van een zorgprofessional of andere medewerker zijn ingevuld. ZorgkaartNederland plaatst deze waarderingen met een eigen label waaraan een bezoeker van de website kan zien dat bij het invullen van deze waardering een zorgprofessional betrokken was. De verwachting is dat ZorgkaartNederland het label in september 2020 gereed heeft en dat dan alle waarderingen van 2020 met dat label geplaatst kunnen worden.
De spelregels van ZorgkaartNederland zijn gebaseerd op richtlijnen voor waarderingswebsites (ISO en ACM) voor het ophalen van waarderingen. Op basis daarvan zijn waarderingen die door eigen personeel zijn opgetekend niet geschikt voor publicatie. Om nu te voorkomen dat door de toepassing van deze richtlijnen ervaringen verloren gaan, is ZorgkaartNederland bereid om in 2020 deze waarderingen met een duidelijk label toch te publiceren.

In de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging is afgesproken dat in de evaluatie van het meetinstrument aandacht wordt besteed aan de borging van de onafhankelijkheid van de meting.

Delen via: