Tevredenheid overheerst bij cliënten van sociale wijkteams Leeuwarden

15 april 2016

Cliënten van de sociale wijkteams in Leeuwarden waarderen de hulpverlening van de professionals van de Coöperatie Amaryllis met een gemiddelde van een 7.8, blijkt uit het cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau ZorgfocuZ en Zorgbelang Fryslân.

Doel van het onderzoek, dat uitgevoerd werd eind 2015, was om te bepalen in hoeverre de huidige werkwijze en dienstverlening van de wijkteams in de gemeente Leeuwarden aansluit bij de wensen en behoeften van cliënten. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten zich met respect en begrip behandeld voelen en het contact met het wijkteam als prettig ervaren. Daarnaast geven cliënten aan vaak sneller dan gedacht een sociaal werker toegewezen te krijgen. Voor het merendeel van de cliënten geldt dat hun situatie na het contact met een sociaal werker is verbeterd.

Door de onderzoekers is bekeken waar verbeteringen in de werkwijze en dienstverlening van de wijkteams mogelijk zijn. Door middel van vragenlijsten zijn  cliënten gevraagd om hun ervaringen te delen. De uitkomsten van de vragenlijsten zijn op gespreksavonden besproken in focusgroepen met cliënten van de sociale wijkteams. Onderzoekers concludeerden dat er een verbeterslag kan plaatsvinden op het formuleren van hulpverleningsdoelen. Uit onderzoek blijkt dat cliënten waarde hechten aan het opstellen van doelen. Vooral bij financiële problematiek lijkt het expliciet opschrijven van doelen een meerwaarde, omdat dit de efficiëntie van de hulp zou bevorderen.

Daarnaast zijn cliënten zich te weinig bewust van de mogelijkheid om op locatie van het wijkteam in een beschermde omgeving in overleg te gaan en zijn ze zich ook niet altijd bewust van de mogelijkheden die het wijkteam biedt en de activiteiten die in de wijk worden aangeboden.

Amaryllis beraadt zich de komende weken op de verbeterpunten.

“We zijn zeer tevreden met het verloop van het onderzoek. De combinatie van vragenlijstonderzoek en interviews levert mooie inzichten op. Deze combinatie zorgt ervoor dat er niet alleen getalsmatige uitkomsten zijn, maar dat deze uitkomsten ook in een context geplaatst kunnen worden waardoor echte verbetering mogelijk is.”, aldus Theo van der Zee, directeur van onderzoeks- en adviesbureau ZorgfocuZ.

Het cliënttevredenheidsonderzoek is in 2015 voor het eerst uitgevoerd. De Coöperatie Amaryllis streeft ernaar het onderzoek jaarlijks te herhalen. Een samenvatting en de volledige rapportage is te vinden op: www.amaryllisleeuwarden.nl/clientervaringsonderzoek-2015

ZorgfocuZ is als onderzoeksbureau gespecialiseerd in onderzoek en advies in de zorg- en welzijnssector. ZorgfocuZ biedt inzicht in prestaties en ervaringen en adviseert organisaties om effectiviteit en kwaliteit te verbeteren. ZorgfocuZ heeft geruime ervaring met onderzoek op het gebied van Sociaal Domein en is werkzaam voor diverse gemeenten in Nederland. ZorgfocuZ beschikt over alle relevante accreditaties ten behoeve van kwantitatief en kwalitatief onderzoek en voldoet aan gestelde richtlijnen met betrekking tot privacy wetgevingen.

Delen via: