CTO-MTO koppeling

Als onderzoeksbureau gespecialiseerd in de zorg- en welzijnssector, beschikken we over uitgebreide ervaring in het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken onder cliënten en medewerkers. Het is interessant om te zien dat er samenhang bestaat tussen deze twee doelgroepen, die beide regelmatig (verplichte) onderzoeken ondergaan. Desondanks worden deze onderzoeken vaak afzonderlijk van elkaar uitgevoerd, terwijl onze ervaring leert dat medewerkerstevredenheid een positieve voorspeller is van cliënttevredenheid. 

Wat is een CTO-MTO koppeling?

Door het afzonderlijk uitvoeren van cliëntenonderzoek (CTO) en medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), resulteren beide onderzoeken in aparte verbeterplannen. Door het gezamenlijk uitvoeren van cliëntonderzoek en medewerkersonderzoek, en het koppelen van de resultaten, kunnen verbanden worden geïdentificeerd die mogelijk over het hoofd worden gezien wanneer de onderzoeken afzonderlijk worden uitgevoerd.

Met een CTO-MTO koppeling leggen we een (statistisch) verband tussen het onderzoek onder cliënten en het onderzoek onder medewerkers. Door deze beide onderzoeken aan het begin van het traject zodanig in te richten dat de (statistische) koppeling gemaakt kan worden na de dataverzamelingsfase, ontstaat er een grotere informatievoorziening en synergie uit het onderzoek. Het is echter van belang om te benadrukken dat het maken van deze koppeling geen op zichzelf staand doel moet zijn. Het is essentieel om voorafgaand aan het onderzoek zowel het doel van een dergelijke koppeling als de specifieke thema’s die onderzocht moeten worden, helder te definiëren. Enkele voorbeelden zijn:

  • De relatie tussen (1) de inspanning van medewerkers om cliënten zich thuis te laten voelen op een locatie en (2) de mate waarin cliënten zich thuis voelen op die locatie.
  • De relatie tussen (1) de werkdruk die medewerkers ervaren op een locatie en (2) de persoonlijke zorg die cliënten ervaren.

Om dergelijke effecten tussen een (of meerdere) verklarende variabele(n) en onafhankelijke variabele in kaart te brengen, maken we gebruik van diverse (statistische) analyses.

Koppeling van cliëntenonderzoek (CTO) en medewerkersonderzoek (MTO)

Een koppeling is altijd maatwerk

ZorgfocuZ voert regelmatig koppelingsonderzoeken (CTO-MTO) uit om de relatie tussen de ervaringen van cliënten en medewerkers in beeld te brengen en met elkaar te vergelijken. Deze koppelingsonderzoeken worden altijd op maat gemaakt. Bij het opzetten van het onderzoek is het van belang om vergelijkbare thema’s en vragen op te nemen in beide vragenlijsten. Daarnaast is het van belang om consistent te zijn in de gehanteerde  antwoordschalen en rekening te houden met andere methodologische overwegingen in beide onderzoeken. Over het algemeen geldt dat kwantitatief onderzoek het uitgangspunt is, zodat cijfermatige analyses kunnen worden uitgevoerd en statistische verbanden kunnen worden gelegd. Indien gewenst kan een dergelijk onderzoek aangevuld worden met kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld door middel van interviews.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de koppeling tussen CTO en MTO, onze werkwijze of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).