Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet

De richtlijnen voor het uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet zijn minder strak dan voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo. Als gemeente bent u verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen aan het Rijk, maar er zijn geen eisen verbonden aan de wijze waarop u het onderzoek uitvoert. Ons advies aan gemeenten die het CEO Jeugdwet willen uitvoeren, is om te kijken naar de eigen informatiebehoefte en de lokale situatie en op basis daarvan een plan van aanpak voor het onderzoek op te stellen.

Aansluiten bij ouders en jongeren

Er zijn diverse methoden van dataverzameling die gehanteerd worden bij de uitvoering van het CEO Jeugdwet. Welke methode gekozen wordt, hangt mede af van de beschikbaarheid van contactgegevens. In het kader van het CEO Jeugdwet hebben wij bijvoorbeeld ervaring met meer traditionele manieren van onderzoek zoals het versturen van vragenlijsten per post of e-mail, maar ook zeer goede ervaringen met meer creatieve methoden zoals continu meten en dataverzameling per sms, WhatsApp of via QR-codes. Ook zijn er gemeenten die zelf de vragenlijsten uitdelen. Wij zien dat deze warme overdracht een responsverhogend effect heeft. Naast kwantitatief onderzoek is het ook mogelijk om meer kwalitatief onderzoek te doen onder jongeren en ouders.

ZorgfocuZ heeft ons ondersteund bij het cliëntervaringsonderzoek voor Jeugdhulp. De communicatie was prettig en de betrokkenheid goed. Gedurende het proces werden we op de hoogte gehouden van de vorderingen en de resultaten zijn volgens planning opgeleverd.

Yafet Bijlefeld – Beleidsmedewerker WMO/Jeugd gemeente Leeuwarden

De essentie is dat wij met u als gemeente op zoek gaan naar de meest optimale vorm van onderzoek. Wij kijken hierbij onder andere met u naar de opzet van de vragenlijst, methoden van dataverzameling en mogelijkheden om de respons te verhogen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij vormt de wijze waarop de jongeren in uw gemeente het beste bereikt en betrokken kunnen worden bij het onderzoek. Op basis van onze ervaring beschikken wij over vele tips en tricks die wij hiervoor met u zullen delen.

3D- cliëntervaringsonderzoeken

Het CEO Jeugdwet voeren wij voor vele gemeenten inmiddels uit in combinatie met het CEO Wmo en CEO Participatiewet (dit noemt men ook wel 3D-cliëntervaringsonderzoek). Dit biedt meerdere voordelen. U heeft één centraal aanspreekpunt voor alle drie de onderzoeken wat de afstemming eenvoudiger maakt. Wij kunnen onze werkzaamheden efficiënter inrichten waardoor de kostprijs voor de onderzoeken kunnen dalen. Daarnaast kan het voor gemeenten die werken met een integrale toegang, interessant zijn om de resultaten tussen deze drie doelgroepen met elkaar te vergelijken. Wij kunnen dit voor u faciliteren door de vragenlijsten op elkaar aan te laten sluiten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.