In opdracht van de gemeente Den Haag doet ZorgfocuZ onderzoek naar algemene voorzieningen

17 mei 2020
Functioneringsonderzoek

De gemeente Den Haag heeft ZorgfocuZ gevraagd om onderzoek te doen naar het functioneren van algemene voorzieningen. Het onderzoek moet inzicht geven in het functioneren van de voorzieningen en aanknopingspunten bieden voor de gemeente om daar waar mogelijk bij te sturen. Om hier inzicht in te krijgen betrekken wij inwoners die gebruik maken van algemene voorzieningen, de aanbieders van de algemene voorzieningen en de Wmo-consulenten die doorverwijzen naar algemene voorzieningen.

In Den Haag maken ruim 36.000 mensen gebruik van de Wmo. Met de verwachte groei en vergrijzing van de bevolking neemt het aantal gebruikers van de Wmo en daarmee ook de kosten de komende jaren toe. Wmo-ondersteuning wordt nu voor een groot deel aangeboden in de vorm van maatwerk. Om ondersteuning te kunnen blijven bieden aan alle mensen die deze zorg nu en in de toekomst nodig hebben, zal een groter deel van deze ondersteuning moeten bestaan uit algemene voorzieningen. Verwacht wordt dat door de doorverwijzing naar het voorliggend veld van de algemene voorzieningen, zwaardere zorg (maatwerk) kan worden voorkomen of kan worden uitgesteld.

Door een beter zicht te creëren op het functioneren van het veld van algemene voorzieningen, kan de gemeente op basis van de uitkomsten bepalen of het nodig is om bij te sturen op het gebied van het aanbod. Om hier inzicht in te geven, betrekken wij de drie belangrijkste partijen: de zorgvragers zelf, de aanbieders van de voorzieningen en de verwijzers vanuit de gemeente (Wmo-consulenten). Ongeveer 300 cliënten worden geïnterviewd naar hun ervaringen met het doorverwijzen naar een hun gebruik van de algemene voorzieningen. Alle aanbieders ontvangen een vragenlijst om een beter beeld te geven van het aanbod, het gebruik van algemene voorzieningen en om te bepalen voor welke uitdagingen de aanbieders staan. Tot slot worden consulenten bevraagd over wat hun beeld is van het aanbod en kwaliteit van de algemene voorzieningen: ontbreekt er specifiek aanbod in een wijk? Verlopen de doorverwijzingen goed?

Na afronding van de dataverzameling verzorgen wij een uitkomstendialoog met betrokken ambtenaren van Den Haag om gezamenlijk uitkomsten te duiden en te komen tot vervolgacties.

Wilt u meer weten over onderzoeken voor gemeenten? Zie ook gemeenten (sociaal domein).

Delen via: