Om tot een beantwoording van de onderzoeksvraag te komen, is het belangrijk dat de juiste methoden en technieken worden toegepast. ZorgfocuZ past voor de beantwoording van een onderzoeksvraag over het algemeen meerdere methoden toe. Onderstaand geven we de meest geijkte methoden weer die wij gebruiken voor onze onderzoeken.

  • Online vragenlijsten

Voor het afnemen van online vragenlijsten maken wij gebruik van onze eigen online enquête tool, waarmee wij volledige onafhankelijkheid aan onze klanten kunnen garanderen (alle onderzoeksdata staan intern gehost). Vragenlijsten worden in dit geval door ons online geprogrammeerd. Per mail of per brief krijgen respondenten vervolgens een unieke URL toegestuurd waarop ze de vragenlijst kunnen invullen.

Onze online enquêtetool is professionele enquête software met waterdichte beveiliging en is tevens zeer gebruiksvriendelijk voor de respondent. Dat betekent dat de respondent de vragenlijst op desktop, tablet dan wel mobiele telefoon kan invullen. De klant krijgt een eigen inlog in ons systeem waarmee het ‘real time’ inzage heeft in de voortgang van het project.

  • Schriftelijke vragenlijsten

Schriftelijke vragenlijsten worden door ons veelal in combinatie toegepast met online vragenlijsten. Hierdoor kan een respondent een vragenlijst invullen op de wijze die het beste bij hem of haar past. Daarnaast is een schriftelijke verzending in sommige gevallen verplicht, denk bijvoorbeeld aan de cliëntervaringsonderzoeken die gemeenten moeten uitvoeren in het kader van de Wmo.

Jaarlijks verzorgen wij meer dan 400.000 verzendingen voor gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars. Hiervan is ongeveer 250.000 schriftelijk en 150.000 online. De aantallen per opdracht variëren van n = 30 tot n = 30.000.

  • Focusgroepen

Focusgroepen zijn groepsgesprekken met een bepaalde doelgroep, denk bijvoorbeeld aan ouderen, mantelzorgers of jongeren met een bepaalde problematiek. Focusgroepen bieden (net als interviews) de mogelijkheid om meer duiding te kunnen geven aan de uitkomsten van kwantitatief onderzoek en/of om meer verdieping te zoeken met bepaalde doelgroepen.  Thema’s die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld de kwaliteit van de dienstverlening of de toegankelijkheid van de zorg.

In een focusgroep nemen gemiddeld 6 tot 12 mensen deel.  Een focusgroep duurt circa 1,5 uur en staat onder leiding van een ervaren gespreksleider van ZorgfocuZ.  Eventueel is een notulist aanwezig voor verslaglegging van de sessie. Alvorens een focusgroep kan plaatsvinden, bepalen we samen met de klant het doel van de sessie, welke doelgroepen uitgenodigd moeten worden en welke onderwerpen tijdens de focusgroepen aan bod zullen komen.

  • Spiegelgesprekken

Een spiegelgesprek is een groepsgesprek onder leiding van een ervaren gespreksleider van ZorgfocuZ. Vijf tot twaalf cliënten (of burgers) delen hun ervaring over vooraf vastgestelde thema’s. Betrokken zorgverleners of instanties (artsen, verpleegkundigen, beleidsmedewerkers en anderen) zitten er in een tweede kring omheen en mogen luisteren. Ook managers of leden van de cliëntenraad kunnen aanwezig zijn. Hun taak is luisteren en zwijgen. Aan het einde kunnen zij vragen beantwoorden. Het is niet de bedoeling met elkaar in discussie te gaan, of het gelijk te halen.

De kracht van een spiegelgesprek schuilt in de directe confrontatie tussen zorg- of dienstverleners en cliënten of burgers. Een spiegelgesprek geeft ziekenhuismedewerkers feedback en informatie over de verleende en ervaren zorg- of dienstverlening. Dit levert u vaak een overzicht op van positieve- en verbeterpunten. Bovendien resulteert dit in aanbevelingen voor verbeteracties, geformuleerd vanuit het perspectief van (ex-) patiënten.

  • Face-to-face-interviews

Met face-to-face interviews kan meer specifieke informatie achterhaald worden van iemand zijn of haar persoonlijke situatie. Bij cliënten met bijvoorbeeld meerdere problemen en/of zwaardere problematiek (b.v. cliënten met begeleiding of dagbesteding) zijn persoonlijke interviews zeer geschikt. Hiermee kan op een veilige en persoonlijke manier de kern van een bepaald probleem of uitdaging worden besproken. Deze interviews worden waar mogelijk bij de mensen thuis afgenomen. Dit zorgt ervoor dat respondenten over het algemeen opener zijn. Een derde persoon (bijvoorbeeld een ouder of mantelzorger) kan eventueel aansluiten bij de gesprekken.

  • Telefonische interviews

Telefonische interviews zijn een geschikte methode om in combinatie met bijvoorbeeld online onderzoek of face-to-face interviews toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de respons door respondenten die vragenlijsten nog niet hebben ingevuld na te bellen. Respondenten worden in dit geval door ons gebeld en er wordt een semi-gestructureerde vragenlijst met ze doorgenomen.

Voor het afnemen van telefonische interviews met grotere aantallen maken wij gebruik van ons eigen callcenter, bestaande uit geschoolde en ervaren enquêteurs en interviewers.

  • Shadowing

Bij shadowing (schaduwen van) wordt een cliënt in een zorgtraject gevolgd door een onderzoeker (shadower) en wordt het proces dat een cliënt doorloopt in kaart gebracht. Dit kan bijvoorbeeld een keukentafelgesprek zijn, een ziekenhuisopname of de opname in een verzorgingstehuis. De shadower krijgt inzicht in alle processtappen en ziet wat een cliënt ervaart gedurende het traject en maakt hierbij mee tegen welke knelpunten een cliënt aanloopt.

De kracht van shadowing zit in het feit dat informatie objectief is en ‘real time’ wordt ingewonnen. Andere vormen van cliëntonderzoek hebben veelal een retroperspectief karakter (hierbij wordt teruggekeken in de tijd, tot soms wel een jaar geleden) waardoor de kans bestaat dat teruggekoppelde informatie van cliënten niet volledig is. Shadowing is geschikt om als extra verdieping toe te passen op bestaande vormen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

  • Deskresearch

In het geval van deskresearch doen wij onderzoek naar al beschikbare gegevens ten behoeve van een probleemstellingZorgfocuZ maakt hiervoor gebruik van beschikbare gegevens en externe databronnen. Wij hebben hiervoor gespecialiseerde medewerkers in dienst die diverse onderzoeksvragen kunnen verhelderen.

  • Onderzoek op locatie

ZorgfocuZ heeft veel ervaring met met het uitvoeren van onderzoek op locatie. Bijvoorbeeld bij zorginstellingen, in buurtcentra of ziekenhuizen. Onze interviewers nemen in dit geval bij bijvoorbeeld cliënten en/of burgers vragenlijsten af met behulp van een tablet.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Martin Bloem

(050) 82 00 461
m.bloem@zorgfocuz.nl