Chiel Westra, MSc.

Onderzoeker / Adviseur

Chiel is van origine socioloog en werkt als onderzoeker en adviseur bij ZorgfocuZ. Chiel is met name werkzaam op het gebied van sociaal domein en betrokken bij rekenkameronderzoeken, beleidsonderzoeken en cliëntervaringsonderzoek in het sociaal domein. Chiel is intern verantwoordelijk voor de optimalisatie van onze interne werkprocessen.

Expertise

Chiel heeft de hbo-studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond en heeft daarna sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Na zijn afstuderen aan de Rijksuniversiteit Groningen is Chiel een half jaar voor de gemeente Haren in het sociaal domein werkzaam geweest, waarna hij bij onderzoek- en adviesbureau ZorgfocuZ aan de slag is gegaan. Chiel werkt inmiddels meerdere jaren voor ZorgfocuZ als onderzoeker.

Chiel is ooit begonnen als beleidsmedewerker sociaal domein bij een gemeente, maar kwam al vrij snel in dienst bij ZorgfocuZ. Chiel zijn werkzaamheden in de eerste jaren bij ZorgfocuZ waren vooral gericht op de uitvoering van evaluatie- en beleidsonderzoeken in de zorgsector. In de loop der tijd is, met de decentralisatie van de zorgtaken, de focus van zijn werkzaamheden met name richting het sociaal domein verschoven.

Chiel heeft vele beleidsonderzoeken voor gemeenten en rekenkameronderzoeken gecoördineerd met allerhande onderzoeksthema’s.

Chiel aan het woord

In eerste instantie had ik de ambitie om als maatschappelijk werker / jongerenwerker aan de slag te gaan. Gedurende mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening werd ik steeds meer geïnteresseerd in sociale relaties tussen mensen en hoe zich dit verhoudt tot de andere actoren zoals de overheid. Sociologie studeren was daarom een logische vervolgstap. Ook in mijn werk als onderzoeker / adviseur bij ZorgfocuZ kom ik deze thema’s dagelijks tegen.

In de onderzoeken waarbij ik betrokken ben richt ik mij onder andere op doelmatigheid en doeltreffendheid van ingezet beleid en wat het ingezette beleid voor gevolgen heeft voor cliënten en inwoners van een gemeente. In de ruim 7 jaar dat ik voor ZorgfocuZ als onderzoeker / adviseur werk, heb ik ervaring opgedaan met uiteenlopende, complexe onderwerpen in het sociaal domein: van opdrachten voor rekenkamers, gemeenten tot ministeries. De variatie in opdrachten en opdrachtgevers maakt dat ik met veel plezier voor onze opdrachtgevers aan het werk ben!

Projecten

Enkele projecten waar Chiel aan meegewerkt heeft, zijn de volgende:

Gemeente Den Haag: Onderzoek functionering algemene voorzieningen

De gemeente Den Haag had als doel om met het functioneringsonderzoek beter zicht te krijgen in het functioneren van de voorziening en aanknopingspunten te vinden om daar waar mogelijk bij te sturen.

Voor het onderzoek verschillende partijen bevraagd: inwoners die door Wmo-consulenten zijn doorverwezen naar algemene voorzieningen, de aanbieders van de algemene voorzieningen en de Wmo-consulenten die doorverwijzen naar algemene voorzieningen. Met het onderzoek heeft de gemeente Den Haag een beter zicht op de hulpvragen, de toegang tot de voorzieningen, het gebruik en de ervaring van inwoners met de voorzieningen. Ook zijn er knelpunten in beeld gebracht en aanbevelingen gedaan voor een toekomst waarin een mogelijke groei in het gebruik van algemene (en maatwerk) voorzieningen wordt verwacht. Het onderzoek is in een uitkomstendialoog met betrokken ambtenaren besproken. In deze uitkomstendialoog hebben de onderzoekers samen met de beleidsambtenaren de resultaten nader geduid.

Gemeente Nijmegen: Rekenkameronderzoek naar de toegang tot Wmo

In opdracht van de Rekenkamer Nijmegen hebben wij samen met de Rekenkamer een onderzoek gedaan naar de toegang tot Wmo-maatwerkvoorzieningen. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te bieden in de wijze waarop bewoners met een (hulp)vraag in Nijmegen toegang hebben tot voorzieningen op grond van de Wmo en waar nodig aanbevelingen te doen om die toegang vanuit cliëntperspectief effectiever en efficiënter te maken. De eindrapportage, het verloop van de raadsbehandeling en het raadsbesluit vindt u hier.

Gemeente Midden-Drenthe: Rekenkameronderzoek naar doelen en effecten jeugdhulp in kader van de decentralisatie

De rekenkamercommissie van de gemeente Midden-Drenthe heeft ons gevraagd om onderzoek te doen naar de vraag of de Jeugdhulp in de gemeente goed georganiseerd is: krijgen de jeugdigen ook de hulp die ze daadwerkelijk nodig hebben. Is de gemeente Midden-Drenthe de goede weg ingeslagen met de decentralisatie van de jeugdhulp?

De hoofdvraag van het onderzoek luidde als volgt: In hoeverre zijn de doelen zoals beoogd met de decentralisatie jeugdhulp bereikt en wat zijn de effecten van het gekozen beleid en de gemaakte keuzes?

Opleidingen

  • Master Sociologie | Rijksuniversiteit Groningen
  • HBO Bachelor | Maatschappelijk werk en dienstverlening | VIAA Zwolle
  • PRINCE2® Foundation – Projectmanagement

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten