Inzicht in effecten Wmo-abonnementstarief binnen uw gemeente

4 april 2019

Inmiddels heeft ruim vier maanden geleden het Wmo-abonnementstarief haar intrede gedaan. Deze kabinetsmaatregel houdt in dat er een vaste eigen bijdrage van € 17,50 per 4 weken gevraagd wordt van burgers. Vóór 1-1-2019 was dit nog inkomensafhankelijk. Het CPB heeft in opdracht van het ministerie budgettaire effecten berekend op landelijk niveau. Gemeenten worden gedeeltelijk gecompenseerd voor het directe verlies aan eigen bijdragen, maar niet voor de te verwachten aanzuigende werking van het abonnementstarief. De verwachting is dat hogere inkomenscategorieën meer gebruik gaan maken van de Wmo. Immers de eigen bijdrage zal voor hen fors afnemen. Collega Chiel Westra heeft zijn licht hier eind 2017 al eens over laten schijnen.

Landelijk ontwikkelen de VNG en het VWS een monitor om inzicht te kunnen krijgen in de omvang van de aanzuigende werking. We merken dat gemeenten dit ook op het niveau van hun eigen gemeente willen monitoren. Enerzijds wil je als gemeente inzicht in de trends en ontwikkelingen van het feitelijke gebruik en kosten, waarbij ook de vergelijking met de situatie van voor 1-1-2019 gemaakt wordt, zie voorbeeld Krimpen aan de IJssel. Anderzijds wil je cijfers welke invloed het abonnementstarief heeft op het keuzeproces van cliënten. Het antwoord hierop kun je vinden bij de cliënt zelf. Hier is bijvoorbeeld een koppeling te maken me cliëntervaringsonderzoek Wmo. We merken op dat je als gemeente in 2019 dan wel gebruik maakt van een continu meting. Immers, een puntmeting in 2019 heeft betrekking op het jaar 2018. Tot slot merken we op dat het belangrijk is om de lokale context, waarbij trends en ontwikkelingen op het gebied van bevolkingsopbouw,  van uw gemeente mee te nemen in de analyse. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om als gemeente meer zicht te kunnen krijgen in het zorggebruik, ook naar aanleiding van het abonnementstarief? Dan kunt u terecht bij collega’s Chiel Westra of Dennis Kremer via 050 – 8200 461.