Sinds 2015 hebben zorgorganisaties de mogelijkheid om meerjarige contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. Een belangrijke voorwaarde die zorgverzekeraars stellen voor een meerjarig contract is het opstellen van een zelfanalyse en bijbehorend ontwikkelplan. Feitelijk zijn verzekeraars op zoek naar een onderbouwing van de wijze waarop de kwaliteit van dienstverlening voor langere tijd geborgd is. Los van de eventuele noodzaak van dergelijke ontwikkelingsplannen (wat toch een vorm van externe verantwoording is) kan het ook zo zijn dat u vanuit interne overwegingen uw bedrijfsvoering tegen het licht wilt houden. Kortom, op welke wijze wordt er eigenlijk invulling gegeven aan het beleid? Hoe zit het met de kwaliteit van dienstverlening? Welke informatie krijgt u uit onderzoeken en kunt u hier daadwerkelijk iets mee?

ZorgfocuZ helpt zorgorganisaties bij het beantwoorden van deze vragen. Wij zien deze omslag van verscherpte eisen als een kans voor de zorgorganisaties. De noodzaak voor zorgorganisaties om gedegen en (volgens een duidelijk plan) toe te werken naar kwaliteitsverbetering wordt hiermee juist vergroot. Het idee hierbij is om juist niet te redeneren vanuit de externe verantwoording, maar juist vanuit interne sturing en verbetering. Met andere woorden: Op welke wijze kun je de organisatie daadwerkelijk verbeteren wat uiteindelijk ten goede komt aan de zorg voor cliënten?

Van inventarisatie naar strategisch onderzoeksplan

Wij helpen zorgorganisaties met een zeer pragmatische methode om te werken aan een (update van) onderzoeksplan. Dit plan vormt de basis om de kwaliteit van de dienstverlening voor meerdere jaren te monitoren en uiteindelijk te verbeteren waar dat noodzakelijk is. Dit model is gebaseerd op een drietal fasen, waarbij we ingaan op:

1. Inventarisatie informatiebehoefte
We kijken naar de strategische doelen en het beleid van de organisatie om tot een analyse van de informatiebehoefte te komen. Wie zijn de (meest) relevante stakeholders? Wat willen we van hen weten? En waarom? Op basis van de inventarisatie kijken we waar prioriteiten liggen en welke informatie echt noodzakelijk is om te verzamelen (‘need to know’ versus ‘nice to know’).

2. Inventarisatie informatiebeschikbaarheid
Hierna bepalen we samen met de organisatie welke informatie reeds voorhanden is. Welke onderzoeken lopen er of zijn reeds uitgevoerd? Wat is de kwaliteit hiervan? Welke onderdelen hebben aanscherping nodig? Hoe zouden verbeteringen idealiter doorgevoerd kunnen worden? Kunnen we hier een proces voor vormgeven?

3. Opstellen onderzoeksplan
Na het doorlopen van de eerste twee stappen hebben we een inventarisatie uitgevoerd en gekeken naar behoeftes, bestaande informatiebeschikbaarheid en mogelijke oplossingsrichtingen. Deze informatie vatten we samen in een onderzoeksplan waarin tevens een procesbeschrijving en een meetplan zijn opgenomen. Het centrale idee van het plan is om het meten en verbeteren van  klantbeleving op deze manier te structureren en te borgen.

Deze werkvorm wordt aangevuld met interviews en nadere documentstudies. Door hierbij te werken met werkgroepen (waarbij belanghebbenden van alle geledingen uit de organisatie vertegenwoordigd zijn), zorgen we tevens voor draagvlak, hetgeen noodzakelijk is om daadwerkelijk tot bepaalde verbeteringen te komen.

Waarom een integraal onderzoeksplan

  • Met onderzoek kan het effect van het beleid op het gebied van kwaliteit van zorg gemeten worden
  • Herijken van bestaande onderzoeksopzetten
  • Een onderzoeksplan is noodzakelijk voor externe verantwoording én optimale interne sturing
  • Heldere afspraken over wie, wat, waar en waarom gaat meten (minder ruis)
  • Niet ad hoc onderzoek, maar structureel onderzoek ten behoeve van efficiëntere verbeteracties

 

Om hiertoe te komen is het noodzakelijk om niet zo maar ‘in the blind’ te beginnen met onderzoeken, maar te starten met een zorgvuldige inventarisatie om tot een onderbouwd onderzoeksplan te komen.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten, met volop voorbeelden uit de praktijk.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Drs. Martin Bloem

(050) 82 00 461
m.bloem@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ