Zorgorganisaties en gemeenten (als het gaat om hun verantwoordelijkheid in het sociaal domein), hebben allemaal te maken met een bepaalde behoefte of noodzaak tot informatievoorziening. Deze informatie is nodig om verantwoording af te kunnen leggen over de kwaliteit, ervaringen en effecten van de dienstverlening in de zorg.

De behoefte aan informatie kan enerzijds komen vanuit de interne organisatie. Denk bijvoorbeeld aan management of gemeenteraad. Anderzijds kan de behoefte ontstaan vanuit externe verplichtingen. Bijvoorbeeld:

 • Voor het HKZ keurmerk dient een zorgorganisatie aan te tonen dat het de zaken intern goed op orde heeft en dat het betrouwbare resultaten kan presenteren.
 • In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem noodzakelijk.
 • Gemeenten dienen jaarlijks te voldoen aan de verplichting om de cliëntervaringen op het gebied van Wmo en Jeugdwet inzichtelijk te maken.

 

Voor zorgorganisaties en gemeenten kan het lastig zijn om overzicht te houden in alle onderzoeken die voortkomen uit deze informatiebehoefte en -verplichtingen.  Er ontstaat een situatie dat onderzoeken ‘langs elkaar’ heen worden uitgevoerd, dat er geen of te weinig afstemming is over onderzoeken tussen afdelingen en dat de uitkomsten vaak niet of te weinig bruikbaar zijn voor interne sturing.

Voor organisaties die dit probleem ervaren, lijkt er dus een noodzaak te ontstaan om meer structuur aan te brengen in de onderzoeken die binnen de organisatie worden uitgevoerd. ZorgfocuZ kan organisaties hierbij helpen. Wij kunnen organisaties helpen om meer en betere informatie te verkrijgen met minder onderzoek.

Van inventarisatie naar een onderzoeksplan

Door middel van een aantal relatief eenvoudige interventies zijn wij in staat om zorgorganisaties en gemeenten te helpen om dit gewenste overzicht te krijgen. Wij hebben hiervoor een stappenplan ontwikkeld dat even simpel als effectief is. Het doel hierbij is om toe te werken naar een onderzoeksplan dat de basis vormt om de kwaliteit van de dienstverlening voor meerdere jaren te monitoren en uiteindelijk te verbeteren waar dat noodzakelijk is.

Het stappenplan bestaat uit een drietal fasen:

 1. Inventarisatie informatiebehoefte
  We kijken naar de strategische doelen en het beleid van de organisatie om tot een analyse van de informatiebehoefte te komen. Wie zijn de (meest) relevante stakeholders? Wat willen we van hen weten? En waarom? Op basis van de inventarisatie kijken we waar prioriteiten liggen en welke informatie echt noodzakelijk is om te verzamelen (‘need to know’ versus ‘nice to know’).
 2. Inventarisatie informatiebeschikbaarheid
  Hierna bepalen we samen met de organisatie welke informatie reeds voorhanden is. Welke onderzoeken lopen er of zijn reeds uitgevoerd? Wat is de kwaliteit hiervan? Welke onderdelen hebben aanscherping nodig? Hoe zouden verbeteringen idealiter doorgevoerd kunnen worden? Kunnen we hier een proces voor vormgeven?
 3. Opstellen onderzoeksplan
  In de eerste twee fasen hebben we een inventarisatie uitgevoerd en gekeken naar informatiebehoefte, informatiebeschikbaarheid en mogelijke oplossingsrichtingen. Deze informatie vatten we samen in een onderzoeksplan waarin onder andere de type onderzoeken, methoden van dataverzameling, taakverdeling (bijvoorbeeld intern tussen de afdeling en extern met het onderzoeksbureau) randvoorwaarden en planning zijn opgenomen.

 

Tijdens de uitvoering van dit stappenplan staan enkele interactieve sessies met een werkgroep centraal. De werkgroep bestaat uit een nader te bepalen groep stakeholders binnen de organisatie. Denk hierbij aan bestuurders, managers, medewerkers afdeling kwaliteit (zorgorganisaties) of sociaal domein (gemeenten) en ander uitvoerend personeel. Al naar gelang de behoefte vullen wij deze werkvorm aan met interviews met betrokkenen en documentatiestudie zoals jaarplannen en beleidsstukken.

Meerwaarde onderzoeksplan

 • Meer en betere informatie met minder onderzoek en dus ook minder kosten.
 • Heldere afspraken en integraal overzicht over wie, wat, waar en waaromgaat meten (minder ruis)
 • Niet ad hoc onderzoek, maar structureel onderzoek ten behoeve van efficiëntere verbeteracties

 

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten, met volop voorbeelden uit de praktijk.

 

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Drs. Robbert Klein Koerkamp

(050) 82 00 461
r.klein.koerkamp@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Gemeenten (Sociaal domein)

Bekijk de voorbeeldcase


Rekenkamers (Sociaal Domein)

Bekijk de voorbeeldcase


Ouderenzorg / Thuiszorg (VVT)

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ