Cliëntervaringsonderzoek Wmo, jeugd en participatie (VNG)

Gemeenten hebben door de uitbreiding van de Wmo, de stelselherziening in de jeugdzorg en de Participatiewet er nogal wat (zorg)taken bijgekregen. Gemeenten staan voor de grote opgave om kwalitatief goede zorg te realiseren voor minder geld. De vraag is natuurlijk hoe cliënten deze veranderingen ervaren. Wat gaat er volgens hen goed en wat kan beter? Om deze inzichten te verkrijgen, dienen gemeenten gebruik te maken van cliëntervaringsonderzoek Wmo, jeugd of participatie.

Van externe verantwoording naar interne sturing – rol ZorgfocuZ

clientervaringsonderzoek-wmoHet is u na het lezen van onze website wellicht al opgevallen dat onderzoek doen in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein onze core business is. Dat zit in ons DNA. Onderzoek in het sociaal domein vereist specifieke kennis en kunde. Kennis van de markt en de context waarin de cliëntervaringsonderzoeken plaatsvinden, is in onze ogen essentieel om tot een gedegen onderzoeksopzet te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijze waarop (kwetsbare) doelgroepen worden betrokken bij het onderzoek. Het gaat om de ervaring en kunde van onderzoekers om het cliëntervaringsonderzoek op de juiste en respectvolle manier uit te voeren.

Uit ervaring weten we dat het hierbij niet alleen aankomt op het opleveren van een onderzoeksrapport, maar des temeer op het vertalen van de onderzoeksresultaten naar bruikbare verbeteracties waarmee het beleid over en de uitvoering van de zorg verbeterd kunnen worden. Wij zien het als onze taak om u te attenderen op de mogelijkheden en meer te halen uit onderzoek.

Integraal cliëntervaringsonderzoek sociaal domein

Clientervaringsonderzoek jeugd

Wij zijn voorstander van een integrale aanpak van onderzoek binnen het sociaal domein. Hierbij worden de cliëntervaringsonderzoeken van het sociaal domein op elkaar afgestemd en wordt de beoogde samenhang van de dienstverlening in het sociale domein beter in kaart gebracht. Hiermee komt het doel van de transformatie om de rol en de positie van de cliënt te versterken werkelijk tot zijn recht.

ZorgfocuZ heeft in de zorgsector veel ervaring opgedaan met het opstellen van onderzoeksplannen waarbij een integrale benadering van onderzoek centraal staat. Ons advies is om afspraken te maken over de wijze waarop onderzoeken op elkaar afgestemd kunnen worden (qua inhoud en planning). Leg dit vast en deel dit intern. Borg de continuïteit door de verantwoordelijkheid voor de afstemming en uitvoering van de onderzoeken centraal in de organisatie te beleggen. Last but no least, onderzoek alleen onderwerpen waar ook werkelijk iets mee wordt gedaan.

Het resultaat is meer interne efficiency, hogere kwaliteit van de onderzoeken en kansen voor een kwalitatief betere gemeentelijke dienstverlening. Waar mogelijk hoeven cliënten dan ook minder vragenlijsten in te vullen. Dat verhoogt de kwaliteit en de omvang van de respons. Een integrale benadering geeft tevens diverse synergievoordelen waardoor u als gemeente onder aan de streep ook minder kosten heeft.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

De landelijke eisen die door de VNG worden gesteld aan de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet, bepalen voor een groot deel de wijze waarop wij het onderzoek uitvoeren. Voor participatie is dit nog vormvrij. Wij hebben ervaring met cliëntervaringsonderzoek voor diverse gemeenten. Graag verwijzen wij u hiervoor naar enkele van onze voorbeeldcases en quotes van tevreden klanten.

Voordat we van start kunnen met het cliëntervaringsonderzoek, zullen wij in een startgesprek een aantal belangrijke aandachtspunten met u doornemen. Dit zijn onder meer:

 • Rekening houden met beleidsdoelen. Laat het onderzoek waar mogelijk aansluiten op de beleidsdoelen van de gemeente. Wij gaan samen met u na welke thema’s relevant zijn binnen uw gemeente en op welke wijze deze thema’s aan bod kunnen komen in het onderzoek.
 • Methode van dataverzameling. Voor de CEO Wmo is een schriftelijke dataverzameling verplicht. Het advies is om deze aan te vullen met een online enquête. De combinatie van deze twee methoden genereert over het algemeen de  hoogste respons. Voor de CEO Jeugdwet wordt door VNG een cyclus voorgesteld waarbij het ene jaar een kwantitatieve methode en het andere jaar een kwalitatieve methode van dataverzameling wordt toegepast. De CEO Participatiewet is vormvrij, maar wij adviseren om de dataverzameling volgens dezelfde richtlijnen als de CEO Wmo uit te voeren.
 • Vragenlijst. U kunt voor de CEO Wmo naast de 10 verplichte vragen extra vragen toevoegen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de modelvragenlijst, maar u kunt ook vragen toevoegen die voor u meer relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan vragen gericht op beleidsthema’s binnen uw gemeente. Voor de CEO Jeugdwet kan bij het vragenlijst onderzoek gebruik worden gemaakt van (delen van) de MCJO (Modelvragenlijst cliëntervaring jongeren en ouders). De vragenlijst voor CEO Participatiewet is volledig naar eigen wens in te vullen. Wij bieden gemeenten aan om gratis gebruik te maken van onze inspiratievragen. Vanuit onze ervaring met cliëntervaringsonderzoek beschikken wij over een grote dataset aan (bewezen succesvolle) vragen die relevant voor u kunnen zijn.
 • Steekproeftrekking. Wij verzorgen het trekken van de steekproef. Hierbij houden wij rekening met de privacyrichtlijnen en zullen indien wenselijk de steekproef bij u op locatie verrichten. Naast de selectie dient er ook rekening gehouden te worden met het excluderen van sommige doelgroepen (zoals jeugd-cliënten die anoniem in zorg zijn of jongeren waarvan de ouders niet op de hoogte zijn van de jeugdhulp die zij ontvangen).
 • Rekening houden met privacy respondenten. Met name bij het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet vragen gemeenten zich af hoe om te gaan met jongeren die anoniem in zorg zijn of een geheime plaatsing hebben.VNG geeft het advies om hierover in gesprek te blijven met de instellingen en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen. Bij voorbaat uitsluiten van deze groepen jongeren wordt niet wenselijk geacht. ZorgfocuZ heeft met succes diverse gemeenten geholpen met adviezen op dit gebied. Wij helpen graag om uw mogelijkheden in kaart te brengen.
 • Gebruik van onze Helpdesk. Hoe goed een onderzoek ook is aangekondigd en hoe helder de vragen ook zijn, de ervaring leert dat cliënten vragen kunnen hebben over een cliëntervaringsonderzoek. Onze helpdesk is telefonisch en per mail bereikbaar en is bemand door getraind personeel.
 • U kunt de uitnodigingen en vragenlijsten zelf drukken en verzenden of dit via ZorgfocuZ laten verzorgen. Dit is een afweging die per gemeente kan verschillen. Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat wij als onderzoeksbureau geaccrediteerd zijn en dat wij beschikken over een eigen intern kwaliteitssysteem om het proces van verzending zo correct mogelijk te verzorgen en om de bescherming van persoonsgegevens (zowel in hardcopy als digitaal) op het hoogste niveau te garanderen. In het geval van verzending door ZorgfocuZ is ons advies wel om gebruik te maken van briefpapier en enveloppen van de gemeente. Dit is herkenbaar voor burgers en werkt respons verhogend.
 • Toepassen van respons verhogende maatregelen. ZorgfocuZ heeft jarenlange ervaring met cliëntenonderzoek. Wij kennen de tips en tricks en zullen u adviseren over de juiste respons verhogende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de dag in de week waarop de verzendingen worden gedaan.
 • Externe communicatie. Het succes van een onderzoek wordt mede bepaald door de wijze waarop hierover wordt gecommuniceerd. ZorgfocuZ beschikt over voorbeeldmateriaal dat u kunt gebruiken in uw communicatie richting burgers.
 • Verdiepingsmogelijkheden via kwalitatief onderzoek. Wij zijn zeer ervaren met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek onder cliënten. Denk hierbij aan spiegelgesprekken, focusgroepen, face-to-face interviews, telefonische interviews of onze nieuwste dienst shadowing (NIEUW).
 • Opzet en analyses rapportage. Een factsheet, een basisrapport met recht tellingen en grafieken of een maatwerkrapport met extra analyses. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier uw eigen wensen in heeft. Alles is mogelijk bij ZorgfocuZ. Indien u een voorbeeldrapport zou willen ontvangen dan kan dat uiteraard. Dit kunt u opvragen via m.bloem@zorgfocuz.nl.

Online dashboard

ZorgfocuZ is trots om te melden dat we recentelijk ons nieuwe online dashboard in gebruik hebben genomen. Gemeenten kunnen hier gebruik van maken. U krijgt van ons een inlog waarmee u de vorderingen van de cliëntervaringsonderzoeken real time kunt volgen en waarin de uitkomsten worden gerapporteerd. Handig wanneer u direct inzicht wilt in de respons en later ook zelf nadere analyses wilt doen. Wij kunnen tevens de uitkomsten van uw voorgaande cliëntervaringsonderzoeken invoeren in uw eigen online dashboard waarmee u kunt benchmarken op onderzoeken van voorgaande jaren. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Onze ervaring bij andere gemeenten

ZorgfocuZ werkt op het gebied van cliëntervaringsonderzoeken onder andere voor:

 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Zandvoort
 • Gemeente Hoorn
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Raalte
 • Gemeente IJsselstein
 • Gemeente Montfoort
 • Gemeente Emmen
 • Gemeente Coevorden
 • Gemeente Hoogeveen
 • Gemeente De Wolden
 • Gemeente Dronten
 • Gemeente Texel
 • Gemeente Woerden
 • Gemeente Oudewater
 • Gemeente De Ronde Venen
 • Gemeente Elburg
 • Gemeente Nunspeet
 • Gemeente Assen
 • Gemeente Midden-Drenthe
 • Gemeente Putten
 • Gemeente Oldebroek
 • Gemeente Neder-Betuwe
 • Gemeente Súdwest-Fryslân
 • Gemeente Landsmeer
 • Gemeente Tynaarlo
 • Gemeente Aa en Hunze
 • Gemeente Noordenveld

Waarom ZorgfocuZ

ZorgfocuZ heeft jarenlange ervaring met cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd en Participatie. Wij zijn ervan overtuigd dat wij de ideale onderzoekspartner zijn voor gemeenten die meer willen doen met de cliëntervaringsonderzoeken. Niet voor niets voeren wij voor diverse gemeenten, waaronder bijvoorbeeld de gemeente Haarlem en Almere cliëntervaringsonderzoeken uit.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Drs. Martin Bloem

(050) 82 00 461
m.bloem@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Sociaal domein

Bekijk de voorbeeldcase


Sociaal domein

Bekijk de voorbeeldcase


Sociaal domein

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ