Cliëntervaringsonderzoek Wmo, jeugd en participatie (VNG)

Gemeenten hebben door de uitbreiding van de Wmo, de stelselherziening in de jeugdzorg en de Participatiewet er nogal wat (zorg)taken bijgekregen. Gemeenten staan voor de grote opgave om kwalitatief goede zorg te realiseren voor minder geld. De vraag is natuurlijk hoe cliënten deze veranderingen ervaren. Wat gaat er volgens hen goed en wat kan beter? Om deze inzichten te verkrijgen, dienen gemeenten gebruik te maken van cliëntervaringsonderzoek Wmo, jeugd of participatie.

ZorgfocuZ – verantwoordelijk voor CEO’s bij meer dan 100 gemeenten

Wij zijn vanuit ZorgfocuZ voor meer dan 100 gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en/of Participatie of ander maatwerk cliëntervaringsonderzoek. Enkele voorbeeldcases staan vermeld op onze website. Onze klanten zijn zeer tevreden over onze dienstverlening Wij bieden een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.

Als onderzoeksbureau zijn wij op de hoogte van alle ins en outs. Wij kunnen diverse vragen voor u beantwoorden:

 • Wat gaat er bijvoorbeeld veranderen aan de opzet van het CEO Wmo en Jeugdwet in 2019?
 • Wat zijn best practises? Hoe kunnen responsratio’s worden verhoogd?
 • Op welke wijze kan ik continu meten?
 • Op welke manier kunnen jongeren het beste worden betrokken bij de cliëntervaringsonderzoeken?
 • Op welke wijze kunnen thema’s als bijvoorbeeld hulp bij huishouden, beschermd wonen, vervoer, hulpmiddelen en dagbesteding worden geïntegreerd in de CEO’s?
 • Etc.

 

Wilt u ook een CEO laten uitvoeren en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Laat u dan door ons informeren.

Continu meten – continue monitoring van cliëntervaringen

Voor meer dan 65 gemeenten zijn wij inmiddels met groot succes gestart met het uitvoeren van de cliëntervaringsonderzoeken op basis van het principe van continu meten. Hierbij meten wij op meerdere momenten per jaar de cliëntervaringen in plaats van jaarlijks achteraf zoals nu nog veel wordt gedaan. Gemeenten zijn hier erg enthousiast over merken we. Mede vanwege de relatief hogere respons. Dit zien wij ook terug bij het CEO Jeugdwet, waarbij de respons onder de doelgroep jongeren hoger is dan voorgaande jaren. Voor cliënten is deze methode ook prettiger aangezien de ervaringen recenter zijn en ze dus ook betere feedback kunnen geven.

Wilt u meer weten over continu meten, klik dan hier

 Van externe verantwoording naar interne sturing – rol ZorgfocuZ

clientervaringsonderzoek-wmoHet is u na het lezen van onze website wellicht al opgevallen dat onderzoek doen in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein onze core business is. Dat zit in ons DNA. Onderzoek in het sociaal domein vereist specifieke kennis en kunde. Kennis van de markt en de context waarin de cliëntervaringsonderzoeken plaatsvinden, is in onze ogen essentieel om tot een gedegen onderzoeksopzet te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijze waarop (kwetsbare) doelgroepen worden betrokken bij het onderzoek. Het gaat om de ervaring en kunde van onderzoekers om het cliëntervaringsonderzoek op de juiste en respectvolle manier uit te voeren.

Uit ervaring weten we dat het hierbij niet alleen aankomt op het opleveren van een onderzoeksrapport, maar des temeer op het vertalen van de onderzoeksresultaten naar bruikbare verbeteracties waarmee het beleid over en de uitvoering van de zorg verbeterd kunnen worden. Wij zien het als onze taak om u te attenderen op de mogelijkheden en meer te halen uit onderzoek.

Integraal cliëntervaringsonderzoek sociaal domein

Clientervaringsonderzoek jeugd

Wij zijn voorstander van een integrale aanpak van onderzoek binnen het sociaal domein. Hierbij worden de cliëntervaringsonderzoeken van het sociaal domein op elkaar afgestemd en wordt de beoogde samenhang van de dienstverlening in het sociale domein beter in kaart gebracht. Hiermee komt het doel van de transformatie om de rol en de positie van de cliënt te versterken werkelijk tot zijn recht.

ZorgfocuZ heeft in de zorgsector veel ervaring opgedaan met het opstellen van onderzoeksplannen waarbij een integrale benadering van onderzoek centraal staat. Ons advies is om afspraken te maken over de wijze waarop onderzoeken op elkaar afgestemd kunnen worden (qua inhoud en planning). Leg dit vast en deel dit intern. Borg de continuïteit door de verantwoordelijkheid voor de afstemming en uitvoering van de onderzoeken centraal in de organisatie te beleggen. Last but no least, onderzoek alleen onderwerpen waar ook werkelijk iets mee wordt gedaan.

Het resultaat is meer interne efficiency, hogere kwaliteit van de onderzoeken en kansen voor een kwalitatief betere gemeentelijke dienstverlening. Waar mogelijk hoeven cliënten dan ook minder vragenlijsten in te vullen. Dat verhoogt de kwaliteit en de omvang van de respons. Een integrale benadering geeft tevens diverse synergievoordelen waardoor u als gemeente onder aan de streep ook minder kosten heeft.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

De landelijke eisen die door de VNG worden gesteld aan de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet, bepalen voor een groot deel de wijze waarop wij het onderzoek uitvoeren. Voor participatie is dit nog vormvrij. Voordat we van start kunnen met het cliëntervaringsonderzoek, zullen wij in een startgesprek een aantal belangrijke aandachtspunten met u doornemen. Dit zijn onder meer:

 • Vaststellen beleidsdoelen. Laat het onderzoek aansluiten op de beleidsdoelen van de gemeente. Wij gaan samen met u na welke thema’s relevant zijn binnen uw gemeente en op welke wijze deze thema’s aan bod kunnen komen in het onderzoek.
 • Methode van dataverzameling. Voor het CEO Wmo wordt veelal gebruik gemaakt van schriftelijke vragenlijsten. Het advies is om deze aan te vullen met een online vragenlijst. De combinatie van deze twee methoden genereert over het algemeen de  hoogste respons. Het CEO Jeugdwet is vormvrij. De essentie is dat de gekozen methode van dataverzameling aan moet sluiten bij de wensen en behoeften van de gemeente. Een kwantitatieve en/of kwalitatieve methode van dataverzameling is hierbij dus toepasbaar. Het CEO Participatiewet is niet verplicht en is tevens vormvrij. Over het algemeen maken gemeenten die het CEO Participatiewet uitvoeren, gebruik van schriftelijke en online vragenlijsten.
 • Vragenlijst. Gemeenten kunnen voor het CEO Wmo naast de 10 verplichte vragen extra vragen toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan vragen gericht op beleidsthema’s binnen uw gemeente. Voor de CEO Jeugdwet adviseren wij om gebruik te maken van een op maat gemaakte vragenlijst dat aansluit op uw wensen en behoeften. De vragenlijst voor CEO Participatiewet is volledig naar eigen wens in te vullen. Wij bieden gemeenten aan om gratis gebruik te maken van onze inspiratievragen. Vanuit onze ervaring met cliëntervaringsonderzoek beschikken wij over een grote dataset aan (bewezen succesvolle) vragen die relevant voor u kunnen zijn.
 • Steekproeftrekking. Wij verzorgen het trekken van een eventuele steekproef. Hierbij houden wij rekening met de privacyrichtlijnen. Naast de selectie dient er ook rekening gehouden te worden met het excluderen van sommige doelgroepen (zoals jeugd-cliënten die anoniem in zorg zijn of jongeren waarvan de ouders niet op de hoogte zijn van de jeugdhulp die zij ontvangen).
 • Rekening houden met privacy respondenten. Met name bij het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet vragen gemeenten zich af hoe om te gaan met jongeren die anoniem in zorg zijn of een geheime plaatsing hebben.  Wij helpen graag om de mogelijkheden in kaart te brengen.
 • Gebruik van onze helpdesk. Hoe goed een onderzoek ook is aangekondigd en hoe helder de vragen ook zijn, de ervaring leert dat cliënten vragen kunnen hebben over een cliëntervaringsonderzoek. Onze helpdesk is telefonisch en per mail bereikbaar en is bemand door getraind personeel.
 • U kunt de uitnodigingen en vragenlijsten zelf drukken en verzenden of dit via ZorgfocuZ laten verzorgen. Dit is een afweging die per gemeente kan verschillen. Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat wij als onderzoeksbureau geaccrediteerd zijn en dat wij beschikken over een eigen intern kwaliteitssysteem om het proces van verzending zo correct mogelijk te verzorgen en om de bescherming van persoonsgegevens (zowel in hardcopy als digitaal) op het hoogste niveau te garanderen. In het geval van verzending door ZorgfocuZ is ons advies wel om gebruik te maken van briefpapier en enveloppen van de gemeente. Dit is herkenbaar voor cliënten en werkt respons verhogend.
 • Toepassen van respons verhogende maatregelen. ZorgfocuZ heeft jarenlange ervaring met cliëntenonderzoek. Wij kennen de tips en tricks en zullen u adviseren over de juiste respons verhogende maatregelen.
 • Externe communicatie. Het succes van een onderzoek wordt mede bepaald door de wijze waarop hierover wordt gecommuniceerd. ZorgfocuZ beschikt over voorbeeldmateriaal dat u kunt gebruiken in uw communicatie richting cliënten.
 • Kwalitatief onderzoek. In het geval van het CEO Wmo en CEO Jeugdwet is het mogelijk om een kwalitatieve verdieping toe te passen na het vragenlijst onderzoek. In het geval van het CEO Jeugdwet is het tevens mogelijk om direct te starten met kwalitatief onderzoek. Wij zijn zeer ervaren met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek onder cliënten. Denk hierbij aan spiegelgesprekken, focusgroepen, face-to-face interviews, telefonische interviews of shadowing.
 • Opzet en analyses rapportage. Een factsheet, een basisrapport of een maatwerkrapport met extra analyses. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier uw eigen wensen in heeft. Alles is mogelijk bij ZorgfocuZ. Indien u een voorbeeldrapport zou willen ontvangen dan kan dat uiteraard. Dit kunt u opvragen via m.bloem@zorgfocuz.nl.

Online dashboard clientervaringsonderzoek 

Wij hebben de beschikking over een door onszelf ontwikkeld online dashboard. Gemeenten kunnen hier gebruik van maken. U krijgt van ons een inlog waarmee u de vorderingen van de cliëntervaringsonderzoeken real time kunt volgen en waarin de uitkomsten worden gerapporteerd. Handig wanneer u direct inzicht wilt in de respons en later ook zelf nadere analyses wilt doen. Wij kunnen tevens de uitkomsten van uw voorgaande cliëntervaringsonderzoeken invoeren in uw eigen online dashboard waarmee u kunt benchmarken op onderzoeken van voorgaande jaren. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Onze ervaring met andere gemeenten

ZorgfocuZ voet in  2019 voor meer dan 100 gemeenten de cliëntervaringsonderzoeken uit op het gebied van Wmo, Jeugdwet, Participatiewet of andere doelgroepen binnen het sociaal domein. Een greep uit ons klantenportfolio:

Gemeenten Haarlem, Zandvoort, Hoorn, Leeuwarden, Raalte, IJsselstein, Montfoort, Coevorden, Hoogeveen, De Wolden, Texel, Woerden, Oudewater, De Ronde Venen, Elburg,  Putten, Oldebroek, Leudal, Waterland, Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Dongen, Neder-Betuwe, Súdwest-Fryslân, Landsmeer, Bergen, Krimpen aan de IJssel, Noordenveld, Veenendaal, Nederweert, Weert, Horst aan de Maas, Venray,  Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid en Lopik.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Drs. Martin Bloem

(050) 82 00 461
m.bloem@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Gemeenten (Sociaal domein)

Bekijk de voorbeeldcase


Gemeenten (Sociaal domein)

Bekijk de voorbeeldcase


Gemeenten (Sociaal domein)

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ