Gemeenten hebben door de uitbreiding van de Wmo, de stelselherziening in de jeugdzorg en de Participatiewet er nogal wat (zorg)taken bijgekregen. Gemeenten staan hierbij voor de grote opgave om kwalitatief goede zorg te realiseren voor minder geld. Nu dit beleid binnen het sociaal domein en de uitvoering ervan steeds meer vorm krijgt, worden ook resultaten van dit beleid zichtbaar. ZorgfocuZ helpt gemeenten om resultaten, effecten en ervaringen van de zorg inzichtelijk te maken.

Voorbeeldvraagstukken

Ons onderzoek binnen het sociaal domein is erop gericht om het college, de ambtelijke organisatie en de raad concrete antwoorden te geven op vraagstukken op het gebied van het sociaal domein. Vraagstukken waar wij ervaring mee hebben, zijn bijvoorbeeld:

 • Wordt er conform het beleid sociaal domein gewerkt en wat zijn de eerste effecten in de praktijk?
 • Wat is de kwaliteit van zorg geleverd door zorgaanbieders? Werken deze conform de richtlijnen?
 • Welke taken en bevoegdheden zijn belegd in de wijkteams, hoe worden die uitgeoefend en wat levert dat op?
 • Wat merken cliënten en professionals van het beleid, zoals de invoering van de wijkteams en nieuwe werkwijzen?
 • Welke relatie is er tussen bezuinigingen op de zorgbudgetten, hoogte van eigen bijdrages en zorgmijdend gedrag van burgers?

 

Kijk op de webpagina van onze voorbeeldcases van beleidsevaluaties die wij voor gemeenten hebben uitgevoerd.

Werkwijze ZorgfocuZ

Om tot beantwoording van een onderzoeksvraag te komen hanteren wij de volgende werkwijze:

Opstellen onderzoeksplan

Iedere onderzoeksvraag van een gemeente is uniek en lokaal georiënteerd. Dit vereist daarom ook maatwerk. De kwaliteit van het onderzoek wordt hierbij in sterke mate bepaald door de kwaliteit van de uitwerking waarmee de onderzoeksdoelen, -vragen en -methoden zijn geformuleerd en uitgewerkt. Door middel van een gedegen voorbereiding waarbij wij de nodige afstemming zoeken met de opdrachtgever, komen wij tot een gedragen onderzoeksplan.

Onderzoeksmethoden

Verschillende kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden liggen ten grondslag aan de uitvoering van onderzoeken op het gebied van sociaal domein. Belangrijke methoden die veelal terugkomen zijn:

 • Deskresearch / documentstudie

Deskresearch is onder andere nuttig om eerste inzichten te krijgen. Denk aan documentstudie om inzicht te krijgen in de beleidsvoornemens van de gemeente en reeds door de gemeente verkregen inzichten in de voortgang van de uitvoering. Ook valt te denken aan het bestuderen van gegevens uit registratiesystemen van de gemeente (aantallen afgegeven beschikkingen, zorgvormen, declaraties van zorgaanbieders etc.).

 • Interviews

Interviews zijn uitermate geschikt om ideeën en opvattingen van verschillende stakeholders over een bepaald onderwerp te achterhalen en om inzicht te krijgen in de feitelijke uitvoering van het beleid (waar gaat het goed, waar zitten de knelpunten, best practices etc.). Interviews kunnen face-to-face of telefonisch worden afgenomen.

 • Enquêtes

Het beleid binnen het sociaal domein raakt inwoners zeer direct. Het beleid moet uiteindelijk bij hen ‘landen’. Voor een onderzoek binnen het sociaal domein zal het dan ook van toegevoegde waarde zijn om te weten te komen wat inwoners/cliënten hiervan merken. Een enquête is een uitstekende methode om hier meer over te weten te komen. Enquêtes kunnen online, schriftelijk of op locatie worden afgenomen. Voorkom overvraging van de cliënt en benut hierbij de mogelijkheden om een beleidsevaluatie te integreren met andere onderzoeken. Denk hierbij in het bijzonder aan de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet.

Ook andere methoden zoals focusgroepen of het organiseren van inloopavonden voor burgers passen wij toe om het gewenste inzicht in de ervaringen van inwoners/cliënten te achterhalen. Het achterhalen van relevante informatie bij burgers is een belangrijke specialiteit van ZorgfocuZ.

Rapportage

De resultaten van het onderzoek worden in een overzichtelijk rapport gepresenteerd. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de lokale werkwijze zoals ambtelijk en bestuurlijk wederhoor en wordt het rapport hier eventueel op aangepast.

Waarom ZorgfocuZ

 • Onderzoek binnen de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein is onze core business.
 • Vanuit onze opgedane ervaringen bij gemeenten, zijn wij bekend met processen en belangen die op het gebied van beleids- en rekenkameronderzoek bestaan.
 • Vanuit onze ervaring in de zorgsector kunnen van met realistische aanbevelingen komen die echt een verschil zullen maken.
 • ZorgfocuZ heeft verschillende specialisten in dienst die werkzaam zijn op het vlak van sociaal domein en de zorg- en welzijnssector.
 • Onze interviewers zijn zeer sensitief en weten op passende wijze te levelen met bestuurders, managers, medewerkers, maar ook met cliënten Wmo, jeugd en participatie, Wmo-cliëntenraden en participatieraden.
 • Jaarlijks verzorgen wij meer dan 500.000 schriftelijke en online verzendingen.
 • ZorgfocuZ beschikt over de noodzakelijke accreditaties ten behoeve van kwantitatief en kwalitatief onderzoek dat u van een goed onderzoeksbureau mag verwachten.

 

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Drs. Martin Bloem

(050) 82 00 461
m.bloem@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Rekenkamers (Sociaal Domein)

Bekijk de voorbeeldcase


Gemeenten (Sociaal domein)

Bekijk de voorbeeldcase


Rekenkamers (Sociaal Domein)

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ