Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo nieuwe stijl

11 januari 2023

Per 2021 zijn de regels van het CEO Wmo door VNG aangepast. Het zogenaamde cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo nieuwe stijl biedt gemeenten de ruimte om het onderzoek op hun eigen gewenste manier vorm te geven. De ‘oude’ vragenlijst en bijbehorende onderzoeksaanpak worden niet meer voorgeschreven. Het onderzoek blijft wel verplicht, maar de wijze waarop gemeenten dit uitvoeren kan dus gaan verschillen. Als marktleider op het gebied van het cliëntervaringsonderzoek Wmo (ZorgfocuZ is verantwoordelijk voor de uitvoering van het CEO Wmo bij meer dan 90 gemeenten) zien wij dat onze gemeente klanten ook gebruik zijn gaan maken van de ruimte die is gecreëerd. Zo worden sommige onderzoeken volledig uitgevoerd aan de hand van telefonische interviews en zijn er gemeenten die echt voor een eigen invulling van de vragenlijst kiezen.

Uitgangspunten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo nieuwe stijl

We sommen de belangrijkste uitgangspunten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo nieuwe stijl voor u op:

  • Gemeenten verzamelen over elk kalenderjaar op tenminste één moment cliëntervaringen. Ze kunnen er ook voor kiezen dit vaker (periodiek) of continu te doen.
  • Gemeenten kunnen kiezen voor welke doelgroep(en) van cliënten ze ervaringen verzamelen. In het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo ‘nieuwe stijl’ is het expliciet mogelijk om meer gericht onderzoek te doen (bijvoorbeeld onder cliënten die gebruik maken van een bepaald type voorziening), zolang gemeenten maar onderzoek doen onder personen voor wie een ondersteuningsonderzoek is uitgevoerd of die gebruik maken van een algemene of maatwerkvoorziening.
  • Het CEO Wmo moet altijd tenminste gaan over drie thema’s: toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van ondersteuning én ervaren effect van de ondersteuning op de zelfredzaamheid en participatie.
  • Gemeenten kunnen kiezen voor andere onderzoeksmethoden (kwantitatieve dan wel kwalitatieve).
  • Gemeenten leveren jaarlijks de resultaten aan van hun CEO Wmo, aan de hand van een hiervoor ontwikkeld format voor gemeentelijke rapportage, met onder meer aandacht voor de opzet van het CEO en de opvolging van de CEO-resultaten

Benchmark CEO Wmo beschikbaar via ZorgfocuZ

Omdat de bekende basisset van 10 vragen niet meer verplicht is, is het niet meer mogelijk om de uitkomsten van een gemeente te vergelijken met die van andere gemeenten (dit werd voorheen gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl)

Uit de gesprekken die wij met onze gemeente klanten gehad hebben, blijkt dat er nog wel steeds behoefte is aan een cijfermatige vergelijking met andere (vergelijkbare) gemeenten. Ook merken we dat de meeste gemeenten de basisset van de 10 (voorheen verplichte) vragen blijven gebruiken om hiermee ontwikkelingen in de ervaringen uit het verleden, heden en toekomst te kunnen blijven monitoren.

Als marktleider beschikken wij over een grote hoeveelheid aan data van het CEO Wmo. Wij hebben daarom een mooie kans gezien in het bundelen van deze data, zodat we zelf een benchmark kunnen opstellen. De benchmark bestaat uit de (generieke) data van onze gemeente klanten.

De benchmark wordt ter beschikking gesteld in ons online dashboard (ImpulZ). Gemeenten die reeds klant bij ons zijn en ons online dashboard reeds gebruiken, kunnen de benchmark dus inzien.

De benchmark is vergelijkbaar met de opzet van waarstaatjegemeente.nl. In de benchmark kunnen de uitkomsten van de eigen gemeente vergeleken worden met de uitkomsten op landelijk en provinciaal niveau, stedelijkheidsklasse en gemeentegrootte. In tegenstelling tot waarstaatjegemeente.nl worden de uitkomsten in grafieken weergegeven om relatieve verschillen in één oogopslag te kunnen zien.

Aansluitend bij de intenties van het CEO Wmo nieuwe stijl, vinden wij het belangrijk dat gemeenten zoveel mogelijk inzicht krijgen in de uitkomsten en van andere gemeenten kunnen leren. Het is onze bedoeling om de benchmark na afloop van ieder meetjaar op te stellen en beschikbaar te stellen in ons online dashboard.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Wmo, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Delen via: