CEO Jeugd – samenvatting eindrapport project MCJO: van meten naar verbeteren

23 oktober 2017

Afgelopen twee jaar heeft Stichting Alexander en het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een pilot uitgevoerd bij tien gemeenten die werkten met het Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders. Op 7 oktober j.l. hebben Stichting Alexander en het NJI hun eindrapportage gepubliceerd. Hierin hebben zij de resultaten van de pilot beschreven en geven ze aanbevelingen voor de wijze waarop het CEO Jeugdwet het beste uitgevoerd kan worden.

Wij hebben een korte samenvatting gemaakt van de belangrijkste punten uit het eindrapport. (Klik hier voor het volledige rapport.)

Conclusies

De pilot bestond uit drie fases:

  • Fase 1: resultaten kwantitatief onderzoek (afnemen van de MCJO vragenlijst),
  • Fase 2: analyse van de vragenlijst op uitkomsten, betrouwbaarheid en validiteit.
  • Fase 3: resultaten kwalitatief onderzoek

Eén van de conclusies over fase 1 is dat het kwantitatieve onderzoek voor de pilotgemeenten niet de juiste informatie opleverde. In plaats van de sturingsinformatie die gemeenten hoopten te krijgen, konden de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek voornamelijk ter verantwoording worden gebruikt.

Uit de analyse van de vragenlijst concluderen stichting Alexander en het NJI onder andere dat gemeenten (en zorgaanbieders) meer samenhang willen tussen de verschillende tevredenheidsmetingen die uitgevoerd worden. Om zo ouders en jongeren niet te veel te belasten en  informatie van verschillende niveaus te gebruiken. Uit het rapport blijkt verder dat de gemeenten de uitkomsten over toegankelijkheid en uitvoering van de zorg herkennen (de vragen zijn ecologisch valide), maar uitkomsten zijn te algemeen en niet toegespitst op de gemeentelijk situatie.

Het kwalitatieve onderzoek (fase 3) blijkt door de pilotgemeenten een toegevoegde waarde te hebben gehad bovenop het kwantitatieve onderzoek van 2016.  Zo levert het verdiepende informatie op, geeft het verbeterpunten aan de gemeenten en vinden ouders en jongeren het prettige om zo hun verhaal kwijt kunnen in een gesprek.

Advies – een opmaat naar 2018 en verder

Stichting Alexander en het NJI geven tot slot in het rapport aan dat er langzamerhand gewerkt zal moeten worden naar een nieuwe koers in de tevredenheidsmetingen. Zij wijzen op de volgende koers: flexibiliteit qua inhoud, vorm en frequentie van uitvragen.

De volgende zes punten geven zij als advies voor het CEO Jeugd in de toekomst:

  1. Geef gemeenten de vrijheid om het CEO naar eigen inzicht in te vullen.
  2. Geef gemeenten de ruimte om het CEO aan te sluiten bij de plaatselijke beleidscyclus (door de jaarlijkse meetverplichting te schrappen).
  3. Herzie de onderwerpen die aan de orde komen, omdat een deel van deze informatie aansluit bij de door aanbieders verzamelde outcome-indicatoren.
  4. Geef gemeenten de ruimte om het CEO jeugd inhoudelijk aan te laten sluiten bij de plaatselijke situatie en andere monitors.
  5. Indien gemeenten willen benchmarken met andere gemeenten zou verkorte versie van het MCJO een optie zijn.
  6. Maak afwisseling tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
Delen via: