Category Archive: Nieuws

 1. Generiek Kompas biedt verplichtingen, maar óók volop kansen

  Leave a Comment

  Op 01/07/2024 werd het Generiek Kompas opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland. Het is een mooie stap die de 17 samenwerkende partijen (die samen ouderen, cliënten, mantelzorgers, zorgprofessionals, zorgaanbieders en financiers vertegenwoordigen) gezet hebben.

  Leren ontwikkelen

  In het Kompas staat het met elkaar leren en ontwikkelen centraal. Zorgorganisaties worden uitgedaagd om met een leer- en verbetercyclus te werken en krijgen de vrijheid om onderzoek daarin een plaats te geven zodat het écht bij de organisatie past. Daarnaast zijn er enkele verplichtingen opgenomen. Zo geldt met betrekking tot cliëntonderzoek dat:

  • Iedere organisatie verplicht is om één keer per jaar de cliëntervaringen te meten;
  • Zij daarvoor in 2024 in ieder geval moeten meten met de PREM (extramuraal) en/of zes vragen (intramuraal);
  • Organisaties deze uitkomsten vervolgens moeten delen met Zorginstituut Nederland via een gegevensmakelaar.

  Daarnaast wordt in het Kompas gesteld dat organisaties jaarlijks een kwaliteitsbeeld moeten opstellen en aangeven hoe zij ‘systematisch werken aan kwaliteit’.

  Het kwaliteitsbeeld: Systematisch werken aan kwaliteit

  In het kwaliteitsbeeld moeten organisaties een plan opnemen hoe zij systematisch werken aan kwaliteit. Hierbij zijn er drie uitgangspunten:

  1. Eigen organisatiedoelen moeten centraal staan in het kwaliteitsbeeld. Hier moet een terugblik, vooruitblik en reflectie op zijn.
  2. Er moet een jaarlijkse meting van de cliëntervaringen plaatsvinden met daarin in ieder geval de verplichte vragen.
  3. Er moet duidelijk zijn welke maatregelen / verbeteracties nodig zijn en hoe deze worden opgepakt.

  Het is interessant om te constateren dat de aanpak zoals ZorgfocuZ deze al jarenlang toepast, volledig past binnen de uitgangspunten van het Kompas. Onze aanpak kenmerkt zich namelijk doordat we vanuit een continue verbetercyclus denken, en zo de stappen Plan, Do, Check, Act (PDCA) volgen. Hiermee hebben we jarenlange ervaring, en hebben dus volop voorbeelden om deze leer- en verbetercyclus op te zetten en te volgen.

  Vier manieren van meten

  Vanuit de geschetste uitgangspunten in het Generiek Kompas, onderscheiden wij vier manieren van meten die zorgorganisaties kunnen inzetten. Met deze varianten voldoen zij aan de verplichtingen, maar kunnen juist óók  de kansen worden benut om het leren en ontwikkelen écht centraal te stellen en zo systematisch te werken aan kwaliteit. In een notendop betreft het de volgende aanpakken:

  1. Alleen voldoen aan de basis, door alleen de verplichte vragen voor het cliëntonderzoek uit te zetten. Hierdoor wordt wel uitgangspunt gemist om organisatiespecifieke onderdelen uit te vragen.
  2. De verplichte vragen aanvullen met organisatiespecifieke vragen op basis van de organisatiedoelen (PDCA), zodat het feedback-instrument aansluit bij beleid en (dus) leidt tot concrete verbeteracties.
  3. Een meetplan voor meerdere jaren, waarin maatwerkvragenlijsten van het ene jaar de basis zijn voor een maatwerk vragenlijst voor het volgende jaar en er sprake is van een cyclisch proces.
  4. Een meetplan voor meerdere jaren voor alle verschillende relevante doelgroepen die in het Kompas genoemd worden waarin met maatwerk vragenlijsten vorm wordt gegeven aan een cyclisch proces. Dit betreft dan onderzoek onder:
   a. Cliënten
   b. Medewerkers
   c. Vrijwillige medewerkers
   d. Mantelzorgers
   e. Andere professionals

  Welke vorm past bij uw organisatie?

  Welke vorm of aanpak het beste past bij uw organisatie, verschilt per organisatie en is afhankelijk van verschillende interne en externe factoren. Daarover denken we uiteraard graag met u mee, en daarvoor maken we graag een half uurtje voor u vrij! In dat half uurtje kunnen we tijdens een afspraak via Teams de varianten eens verder toelichten en u helpen de juiste keuze te maken.

  Overleg inplannen

  Om een kort overleg van een half uurtje via Teams in te plannen, kunt u contact opnemen via dit formulier of direct met één van de volgende collega’s:

  Tijdens deze afspraak kunnen we u meenemen door de verplichtingen en kansen die het Generiek Kompas biedt en hoe we dit kunnen vertalen naar een onderzoeksplan voor uw organisatie.

 2. Onderzoek leerlingenvervoer Regio Duin- en Bollenstreek

  Leave a Comment

  Begin 2024 heeft ZorgfocuZ voor Regio Duin- en Bollenstreek een cliëntervaringsonderzoek leerlingenvervoer uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ervaringen met het vervoer. De regio bestaat uit 5 gemeenten, Gemeente Hillegom, Gemeente Lisse, Gemeente Teylingen, Gemeente Noordwijk en Gemeente Katwijk. De ouders/verzorgers van de kinderen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer konden via een uitnodiging in de mail deelnemen aan het onderzoek en de vragenlijst vervolgens digitaal invullen.

  Publicatie Blik op Noordwijkerhout

  Blik op Noordwijkerhout is een nieuwssite over de gemeente Noordwijk. Zij hebben een publicatie gedaan over het gehouden cliëntervaringsonderzoek leerlingenvervoer en de resultaten ervan.

  673 ouders/verzorgers zijn aangeschreven, 202 respondenten zijn meegenomen in de analyse. De respons komt daarmee op 30%, hiermee heeft het onderzoek een hoog betrouwbaarheidsgehalte. Ouders geven de kwaliteit van het leerlingen- en jeugdhulpvervoer gemiddeld een 7 (KTO 2022 en 2024). Tegelijkertijd dient hierbij rekening gehouden te worden met het chauffeurstekort, wat een negatieve impact heeft op de kwaliteit van het leerlingen- en het jeugdhulpvervoer. Naast de algehele tevredenheid geeft het onderzoek inzicht in thema’s zoals aanvraagproces, zelfstandigheid leerlingen, veiligheid, communicatie en klachtenprocedure.

  Lees het gehele artikel hier: College van B&W informeert gemeenteraad over resultaten klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer. (blikopnoordwijkerhout.nl)

  Voorbeeldcase cliëntervaringsonderzoek leerlingenvervoer

  Naast de publicatie van Blik op Noordwijkerhout, vindt u hier de voorbeeldcase van dit cliëntervaringsonderzoek leerlingenvervoer.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over het onderzoek doelgroepenvervoer? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

 3. BSS Congress 2024

  Leave a Comment

  Afgelopen woensdag vond het BSS Congress 2024 plaats in de Euroborg in Groningen: een inspirerend evenement voor studenten van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen  Rijksuniversiteit Groningen. Studenten konden deelnemen aan workshops, aansluiten bij lezingen en langskomen op de netwerkborrel. Uiteraard waren wij van ZorgfocuZ ook aanwezig om ambitieuze studenten te vertellen over de diverse onderzoeken die wij uitvoeren!

  De middag van het BSS Congress was een groot succes: twee van onze onderzoekers waren ter plaatse om ijverige studenten te woord te staan. De ZorgfocuZ-tafel werd druk bezocht. We kwamen in contact met veel geïnteresseerde studenten die gepassioneerd raakten toen ze hoorden over het leuke en gevarieerde werk dat wij doen, en de mooie onderzoeken waarmee we organisaties écht verder helpen. Het was leuk om in contact te komen met jonge enthousiastelingen die onze passie voor onderzoek delen. Wie weet zien we sommige van hen nog eens terug!

  Wat kunnen wij voor jou betekenen?

  Ben jij nou ook enthousiast geworden? Heb je onderzoek altijd interessant gevonden, maar weet je niet precies hoe het eruit ziet in de praktijk? Neem vooral contact met ons op! Dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Voor offerte vragen kun je ons ook bereiken via ons contactformulier, of kun je ons bellen op 050 82 00 461.

 4. Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk

  Leave a Comment

  De Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, gehouden op 28 april, is een jaarlijks gelegenheid om wereldwijd aandacht te vragen voor veiligheid en gezondheid op de werkplek. Het doel van deze dag is tweeledig:

  1. Bewustzijn creëren over de risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld op de werkplek, en daarmee de preventie van ongevallen, letsel en beroepsziekten te bevorderen.
  2. Oproep tot actie voor regeringen, werkgevers, werknemers en andere betrokkenen om samen te streven naar verbeteringen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Dit omvat onder andere het ontwikkelen en implementeren van effectieve veiligheids- en gezondheidsmaatregelen en het bevorderen van een cultuur van veiligheid binnen organisaties.

  Bij ZorgfocuZ begrijpen we het belang van een (sociaal) veilige en gezonde werkomgeving in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein, en staan we klaar om uw organisatie te ondersteunen bij het identificeren van risico’s en knelpunten op het gebied van veiligheid en gezondheid. Met onze expertise in medewerkerstevredenheidsonderzoek en Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kunnen we inzicht verschaffen in de ervaringen, behoeften, zorgen en uitdagingen van uw medewerkers.

  Op deze Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk roepen we organisaties op om de (sociale) veiligheid en gezondheid van hun medewerkers te prioriteren. Samen kunnen we streven naar veiligheid en gezondheid op de werkplek en creëren we een werkomgeving waarin iedereen zich veilig, gezond en gewaardeerd voelt.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Neem gerust contact met onze collega Robbert Klein Koerkamp op om te ontdekken hoe we uw organisatie kunnen ondersteunen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

  U kunt ons ook bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

 5. Blogreeks van ZorgfocuZ op Skipr: Blog 3

  Leave a Comment

  Skipr is het kennisplatform dat beslissers in de zorg helpt om hun koers te bepalen. Dat doet Skipr bijvoorbeeld door het delen van het laatste nieuws over de zorg, onder meer met de nieuwsbrief “Skipr daily” die elke werkdag wordt verzonden naar bestuurders en managers in de zorg- en welzijnssector. In de afgelopen weken verzorgde collega Robbert Klein Koerkamp, senior adviseur bij ZorgfocuZ, een blogreeks over kwaliteitsonderzoek in de zorg.


  In de vorige blog (gepubliceerd op 04/04/2024, zie hier) vertelde collega Robbert Klein Koerkamp de ontwikkelingen van de afgelopen pakweg tien jaar rondom kwaliteitsbeleid en de plaats van kwaliteitsonderzoek in de ouderenzorg.

  Onderzoeken ‘voor in de la’

  Een voorname reden waarom cliënt- en medewerkersonderzoeken meer waardevol zijn geworden in zorgorganisaties, ligt in de omarming van de continue verbetercyclus. Organisaties die hier voorheen niet mee werkten, gebruikten vaak meer standaard vragenlijsten voor hun onderzoek. Voorheen werd voor een gemiddeld cliëntonderzoek gebruik gemaakt van enkele verplichte vragensets. Voor een medewerkersonderzoek werd vaak gekozen voor een vragenlijst waarmee (op thema’s) met branchegemiddelden kon worden vergeleken. Op zichzelf betrof dat wellicht interessante thema’s. Maar vaak niet een-op-een passend bij de beleidsuitgangspunten van de organisatie zelf en dús met beperkte praktische toepasbaarheid. En zo werden dit vaak onderzoeken ‘voor onder in de la’.

  Het belang van heldere beleidsdoelen

  Vanuit de gedachte van de continue verbetercyclus ligt het niet voor de hand dat er met verplichte en/of standaard vragensets wordt gewerkt. De gedachte achter de continue verbetercyclus ligt immers in de vier stappen van Plan – Do – Check – Act. Organisaties stellen beleid op waarin zij beschrijven wat hun ambities en speerpunten zijn (plan). Dat beleid wordt uitgevoerd (do) wat vervolgens met daarbij (qua vorm én inhoud) passend onderzoek (check) leidt tot concrete verbeteracties (act). Vanuit deze gedachte en benadering geldt dus dat relevant onderzoek is aangesloten op het beleid van de organisatie. Heldere beleidsdoelen leiden zo tot waardevolle onderzoeken.

  Gepercipieerde belang externe benchmark

  Het centraal stellen van de eigen voornaamste beleidsdoelen en speerpunten in het cliënt- en/of medewerkersonderzoek, heeft ook een keerzijde. Namelijk dat wanneer er met vragenlijsten op maat (aansluitend op het eigen beleid) wordt gewerkt, zijn resultaten niet meer te vergelijken met branchegemiddelden. De vraag rijst echter in hoeverre dat nu écht een nadeel is. Wat is überhaupt het belang van de externe benchmark, zo vragen beslissers in de zorg zich vaak af. Zoals een zorgbestuurder onlangs zei: “Als vvt-organisatie uit het Noorden van het land heb ik met mijn eigen historie, omgeving en context te maken. Maar vooral met mijn eigen beleid en waar wij als organisatie voor staan en gaan. Het belang van een vergelijking met een organisatie uit de Randstad, Limburg of Flevoland is leuk, maar het zegt me niets.” Een passende quote van een organisatie die het eigen beleid centraal stelt.

  Leren van elkaar: informele verbeterdialoog

  Het voorgenoemde voorbeeld sluit ook aan op hetgeen landelijk wordt aangemoedigd. Ga geen appels met peren vergelijken door cijfermatige onderzoeksresultaten te vergelijken met elkaar, maar ga juist het gesprek aan in lerende netwerken. Voer de verbeterdialoog met elkaar. Interpreteer samen wat uit de feedback van doelgroepen komt. Leer van elkaar. Het is goed te zien dat in den lande op informele wijze de verbeterdialoog gevoerd wordt. En dat is vanuit de PDCA geredeneerd dus volkomen logisch.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over onderzoek naar interne verbetering?
  Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten