Category Archive: Nieuws

 1. Lunchwebinar NVRR: Offertes aanvragen, kan dat ook anders?

  Leave a Comment

  Als onderzoeksbureau hebben wij op verschillende thema’s waardevolle samenwerkingen met rekenkamers door het hele land. Bij dergelijke samenwerkingen hechten wij waarde aan goede afstemming en verwachtingsmanagement. Dit begint al direct bij de offerte-uitvraag.

  Offertetrajecten bij rekenkameronderzoek

  De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR) vangt signalen op dat rekenkamers vaak nul op rekest krijgen bij een offerteaanvraag. Een van de oorzaken hiervoor ligt in de grote tijdsinvestering die wordt gevraagd van onderzoeksbureaus die in concurrentie met meerdere andere bureaus tot een projectvoorstel moeten komen. Deze oorzaak wordt gesignaleerd door de NVRR, maar herkennen wij zelf ook als onderzoeksbureau. Daarom kijken verschillende rekenkamers naar een hernieuwde inrichting van offertetrajecten, waarbij bureaus eerst worden gevraagd om een pitch te geven. Vervolgens wordt slechts één bureau gevraagd om een offerte uit te brengen.

  Lunchwebinar NVRR

  Op donderdag 18 april lichten wij het perspectief van onderzoeksbureaus toe in een Lunchwebinar van de NVRR waarin ervaringen met offertetrajecten worden besproken. Wij kijken uit naar de kans om bij te dragen aan de landelijke discourse en mee te denken over ontwikkelingen op het gebied van rekenkameronderzoek!

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Meer weten over rekenkameronderzoek en onze ervaringen?
  Bekijk de voorbeeldcases op onze website of neem vrijblijvend contact op.

 2. Blogreeks van ZorgfocuZ online op kennisplatform Skipr: Blog 2

  Leave a Comment

  Skipr is het kennisplatform dat beslissers in de zorg helpt om hun koers te bepalen. Dat doet Skipr bijvoorbeeld door het delen van het laatste nieuws over de zorg, onder meer met de nieuwsbrief “Skipr daily” die elke werkdag wordt verzonden naar bestuurders en managers in de zorg- en welzijnssector. In de afgelopen weken verzorgde collega Robbert Klein Koerkamp, senior adviseur bij ZorgfocuZ, een blogreeks over kwaliteitsonderzoek in de zorg.


  PDCA in zorgonderzoek

  De blogreeks die de afgelopen weken gepubliceerd is, gaat vooral in op de wijze waarop zorgorganisaties steeds meer zijn gaan werken met de continue verbetercyclus. In de eerste blog van Robbert (gepubliceerd op 13/03/2024, zie hier) gaan we in op deze ontwikkeling. We schetsen een beeld van de verandering van het meten met meer standaardvragenlijsten (met de CQI) naar het toepassen van onderzoeksmethoden die écht aansluiten op het beleid van een zorgorganisatie. Die ontwikkeling zagen we vooral een vlucht nemen toen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn intrede deed in 2017.

  Na deze eerste blog, waarin een stukje historie werd beschreven, ging de tweede blog in op hoe zorgorganisaties vanuit de ambitie om continu te verbeteren hun onderzoeken effectief kunnen opzetten en uitvoeren. De column met de titel ‘Heldere beleidsdoelen leiden tot waardevolle onderzoeken’ (van 27/03/2024, zie hier) stelt dat de basis voor goed onderzoek ligt in de eigen beleidsplannen van de organisatie. De laatste blog van Robbert, gepubliceerd op 04/04/2024 (zie hier), maakt deze werkwijze concreet met voorbeelden uit de praktijk. In deze blog, getiteld ‘Meet reablement binnen het Generiek Kompas’, geven we een beschrijving van hoe een actuele term als reablement uitstekend zijn inbedding kan krijgen in een vragenlijst voor cliëntonderzoek en/of medewerkersonderzoek.

  Onderzoeken op maat

  Met dit soort onderzoeken onder cliënten en medewerkers, aansluitend op het beleid van organisaties, weet ZorgfocuZ al jaren organisaties uit de zorgsector écht te helpen met beleidsverbetering. Indien u het interessant vindt om daar eens meer over te horen, stuur dan een e-mail naar Robbert Klein Koerkamp via r.klein.koerkamp@zorgfocuz.nl of neem telefonisch contact op via 06 4131 1758.

 3. Blogreeks van ZorgfocuZ online op kennisplatform Skipr: Blog 1

  Leave a Comment

  Skipr is het kennisplatform dat beslissers in de zorg helpt om hun koers te bepalen. Onder meer doet dit platform dat door het brengen van het laatste nieuws over de zorg, onder meer met de nieuwsbrief “Skipr daily” die elke werkdag wordt verzonden naar bestuurders en managers in de zorg- en welzijnssector. In de afgelopen weken verzorgde collega Robbert Klein Koerkamp, senior adviseur bij ZorgfocuZ, een blogreeks over kwaliteitsonderzoek in de zorg.


  Generiek Kompas biedt volop kansen voor interne verbetering

  De afgelopen jaren hebben ouderenzorgorganisaties te maken gehad met de nodige uitdagingen op het gebied van hun kwaliteitsbeleid. Voor aanbieders van verpleeghuiszorg en wijkverpleging gelden zogenaamde ‘kwaliteitskaders’. Deze kwaliteitskaders beschrijven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van de zorg en ondersteuning die zij van een instelling ontvangen. Maar ook staan er specifieke taken in beschreven voor zorgorganisaties. Die taken gaan vooral in op het kwaliteitsbeleid van een zorgorganisatie.

  De uitgangspunten uit de kwaliteitskaders geven ouderenzorgorganisaties richtlijnen mee voor het kwaliteitsbeleid. En daarmee hebben deze kaders een direct effect op de manier waarop kwaliteitsonderzoek wordt opgezet en uitgevoerd. Een blik op de geschiedenis leert dat zo’n 10 jaar geleden de CQI (Customer Quality Index) kwam te vervallen. De CQI was een lange vragenlijst met zo’n 80 vragen die verplicht moest worden afgenomen door ouderenzorgorganisaties. Deze verplichting én de opzet van de (te) lange vragenlijst leidden tot de situatie dat veel vvt-organisaties dit onderzoek als ‘moetje’ zagen voor de externe verantwoording. En eerlijk is eerlijk, dat was ook wel logisch. De resultaten uit de CQI gaven slechts heel beperkt concrete handvatten voor interne verbetering.

  Leren van elkaar

  Met de introductie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het vervallen van de CQI, brak er een nieuw tijdperk aan voor het kwaliteitsbeleid van vvt-organisaties. De CQI-vragenlijst was niet langer verplicht. Bovendien werd in het Kwaliteitskader van 2017 opgenomen om in te zetten op een continue verbetercyclus. Dat werd aangemoedigd door lerende netwerken, ofwel kwaliteitsnetwerken te vormen. Daarmee kunnen vvt-organisaties onderling ervaringen delen en van elkaar leren. Maar ook werden vvt-organisaties gestimuleerd om cliëntervaringen op te halen op een manier die écht past bij de organisaties. Niet alleen qua vorm (lees: qua onderzoeksmethode), maar vooral ook qua inhoud (lees: qua type vragen en onderwerpen). En daarmee werd het doen van onderzoek langzaamaan geen doel meer op zich. Het werd écht een middel om tot kwaliteitsverbetering te komen.

  Continue verbetercyclus

  Afgelopen jaren is de hiervoor beschreven ontwikkeling door veel organisaties niet alleen omarmd, maar volop in de praktijk gebracht. Op het niveau van de raden van bestuur, kwaliteitsadviseurs, maar ook van verpleegkundigen en verzorgenden wordt de verbeterdialoog gevoerd. En onderzoek werd inderdaad weer een middel om tot kwaliteitsverbetering te komen. Het werd ingebed in de continue verbetercyclus (plan – do – check – act). Plan: organisaties stellen beleid op waarin zij beschrijven wat hun ambities en speerpunten zijn. Do: dat beleid wordt uitgevoerd. Check: passend vervolgonderzoek (qua vorm én inhoud) leidt tot concrete verbeteracties.

  Volop kansen met het Generiek Kompas

  Het aangekondigde ‘Generiek Kompas’ gaat binnenkort de kwaliteitskaders in de verpleeghuiszorg, wijkverpleging en langdurige zorg thuis vervangen. Wanneer het kompas exact in gaat, is nog niet bekend. Wat wél bekend is, is dat de wijze van onderzoek zal aansluiten bij de continue verbetercyclus (PDCA) waarmee al veel vvt-organisaties succesvol werken. Een prachtige kans dus om goed onderzoek een passende plaats te blijven geven en in te zetten als katalysator om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over onderzoek naar interne verbetering? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

 4. Onze klantomgeving: ImpulZ

  Leave a Comment

  Binnen onze projecten maken we gebruik van ImpulZ, onze speciale klantomgeving voor kwantitatieve onderzoeksprojecten. Hierin kunnen onze klanten beveiligd bestanden uitwisselen, de voortgang van hun respons monitoren en zelf aan de slag gaan met hun onderzoeksresultaten. Hieronder vindt u een kort animatiefilmpje om u een beeld te geven van ImpulZ.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over ImpulZ? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

 5. Medewerkersonderzoek: duurzame inzetbaarheid op de werkvloer

  Leave a Comment

  Afgelopen tijd groeit de aandacht voor duurzame inzetbaarheid binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Het welzijn van medewerkers staat centraal, en steeds vaker zien we dat organisaties investeren in methoden om dit te meten en te verbeteren.

  Duurzame inzetbaarheid, wat houdt het in?

  Duurzame inzetbaarheid, oftewel het vermogen van medewerkers om gezond, gemotiveerd en productief te blijven werken, wordt steeds belangrijker in een sector waarin de werkdruk hoog kan zijn en waar medewerkers vaak worden geconfronteerd met emotioneel belastende situaties.

  Bij ZorgfocuZ bieden we gespecialiseerde medewerkersonderzoeken aan die specifiek gericht zijn op het meten van het welzijn van uw medewerkers. Met onze kwantitatieve onderzoeksmethoden kunnen organisaties inzicht krijgen in de behoeften en uitdagingen van hun personeel, wat essentieel is voor het ontwikkelen van effectieve strategieën gericht op dit specifieke onderwerp.

  Beschikbare subsidies voor initiatieven gericht op duurzame inzetbaarheid

  Wij willen organisaties erop wijzen dat er tot en met 2025 subsidies beschikbaar zijn voor initiatieven die zich richten op duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. Onze experts staan klaar om te ondersteunen bij het identificeren van kansen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten door middel van medewerkersonderzoek.

  U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de volgende vier thema’s:

  • Gezond, veilig en vitaal werken
  • Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
  • Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
  • Bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over medewerkersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050-8200461 (locatie Groningen) of 030-2074269 (locatie Utrecht).

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten