Category Archive: Nieuws

 1. Meetinstructies voor meten van cliëntervaringen Verpleeghuiszorg via ZorgkaartNederland

  Leave a Comment

  Aanbieders gaan cliëntervaringen in de verpleeghuiszorg meten met de totaalscore van ZorgkaartNederland in plaats van met de Net Promotor Score (NPS) of de aanbevelingsvraag. Dit is een besluit van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat begin dit jaar genomen is. De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft nu ook een eerste opzet voor de meetinstructies voor het verzamelen van waarderingen op ZorgkaartNederland gepubliceerd.

  Cliëntervaringen verpleeghuiszorg – ZorgkaartNederland

  Meetinstructies verzamelen waarderingen ZorgkaartNederland

  In augustus 2020 ontvangen aanbieders het handboek met toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie verslagjaar 2020. Omdat de meetperiode van cliëntervaringen van 1-1-2020 t/m 31-12-2020 heeft Actiz reeds informatie gedeeld over het meten van cliëntervaringen verpleeghuiszorg in 2020. In 2020 zijn drie methodes toegestaan om cliëntervaringen te meten. Dit zijn:

  • Totaalscore van ZorgkaartNederland (NIEUW)
  • Aanbevelingsvraag van ZorgkaartNederland
  • Net Promotor Score (NPS)

  Voor de totaalscore van ZorgkaartNederland gelden de volgende instructies.

  Gemiddelde totaalscore op locatieniveau

  Op ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaringen met de zorg. Bij verpleeghuiszorg geven mensen bij zes deelvragen een cijfer en hebben daarnaast de mogelijkheid om hun ervaring te beschrijven in een tekstvak. Per ervaring worden de cijfers van de zes deelvragen bij elkaar opgeteld en wordt het gemiddelde van deze zes cijfers berekend. Dit is het gemiddelde per ervaring. Op locatieniveau worden de gemiddelden per ervaring opgeteld en gedeeld door het aantal ervaringen. Dit is de gemiddelde totaalscore van ZorgkaartNederland op locatieniveau. Op ZorgkaartNederland staat dit vermeld als het gemiddelde waarderingscijfer per jaar met daarbij het aantal ervaringen waarop gebaseerd. Het gemiddelde waarderingscijfer voor 2020 moet aangeleverd worden aan het ODB met het aantal ervaringen waarop gebaseerd.

  Vragenlijst

  De volgende deelvragen komen aan bod in de vragenlijst:

  • Afspraken: Verliep het maken van een afspraak goed? En komt de organisatie/medewerker gemaakte afspraken over tijden, tijdstippen en bereikbaarheid na?
  • Verpleging: Hoe beoordeelt u de kwaliteit en het effect van de verpleging, verzorging of behandeling
  • Omgang medewerkers: Behandelen de medewerkers u met aandacht? Gaan de medewerkers op een goede manier met u om?
  • Kwaliteit van leven: Sluit de zorg aan op wat u zelf belangrijk vindt? Past het bij de manier waarop u wilt leven?
  • Luisteren: Wordt u gezien en gehoord? Wordt er passend gereageerd op uw vraag of verzoek
  • Accommodatie: Vindt u het gebouw, de voorzieningen en de omgeving prettig?

  Mensen die een ervaring delen, geven bij zes deelvragen een cijfer. Per ervaring worden de cijfers van de zes deelvragen bij elkaar opgeteld en wordt het gemiddelde van deze zes cijfers berekend. Dit is het gemiddelde per ervaring. Op locatieniveau worden de gemiddelden per ervaring vervolgens bij elkaar opgeteld.

  Meetperiode

  Meting in de periode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

  Werkwijze ophalen ervaringen

  U kunt op verschillende manieren ervaringen ophalen voor ZorgkaartNederland, bijvoorbeeld via een belteam, interviewteam of mensen stimuleren zelf een ervaring te plaatsen (bijvoorbeeld via een folder met een link naar ZorgkaartNederland, algemene mailing of link op de eigen website naar ZorgkaartNederland). Meer informatie over het ophalen van ervaringen staat op www.zorgfocuz.nl/spelregels-rond-het-ophalen-van-waarderingen.

  Aanbieders hebben een uitzetverplichting van 80%. Dit houdt in dat aanbieders 80% van hun bewoners/naasten moet attenderen op het kunnen delen van hun ervaring via een of meerdere van bovengenoemde werkwijze. Bovengenoemde werkwijzen zijn bijvoorbeeld via een folder, algemene mailing, belteam, interviewteam, etc.

  Rapporteren totaalscore op locatieniveau

  Op ZorgkaartNederland worden gegeven op locatieniveau gepubliceerd. Cliënten/ cliëntvertegenwoordigers die een ervaring op ZorgkaartNederland achterlaten geven op locatieniveau bij zes deelvragen een cijfer. Op ZorgkaartNederland worden de deelcijfers bij elkaar opgeteld en gemiddeld tot een totaalscore per ervaring en vervolgens wordt per jaar de totaalscore op locatieniveau berekend (op ZorgkaartNederland heet dit gemiddeld
  waarderingscijfer per jaar). Dit is openbare informatie en voor een aantal jaren terug te zien.
  Voor de totaalscore 2020 op locatieniveau hoeft u dus zelf niks te berekenen. U rapporteert begin 2021 het gemiddelde waarderingscijfer over het jaar 2020 en het aantal waarderingen waarop gebaseerd. Dit is openbare informatie. Beide cijfers staan op locatieniveau op ZorgkaartNederland.

 2. Onderzoek sociaal domein

  Leave a Comment

  Er wordt de laatste jaren veel onderzoek gedaan in het sociaal domein. Dat levert kennis en inzichten op waarmee gemeenten en aanverwante organisaties hun dienstverlening kunnen verbeteren. Onderzoeksbureau ZorgfocuZ is gespecialiseerd in onderzoek in de zorg-en welzijnssector en het sociaal domein. Wij hebben vele gemeenten de afgelopen jaren geholpen met allerlei onderzoeksvraagstukken in het sociaal domein. Ons streven hierbij is dat de inzichten uit onderzoek worden vertaald naar praktische verbeteradviezen. Zie ook gemeenten (sociaal domein).

  Effectief onderzoek binnen het sociaal domein

  Met het uitvoeren van hun wettelijke taken rond de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015, hebben gemeenten de behoefte om goed te monitoren of het ingezette beleid het gewenste effect sorteert. Wordt het geld op een goede manier besteed en wordt goede zorg geboden?

  Binnen het sociaal domein zijn diverse aandachtsgebieden te herkennen waar gemeenten onderzoek naar doen. Denk hier aan:

  • Beschermd wonen
  • Maatschappelijke opvang
  • Hulp bij huishouden
  • Algemene voorzieningen
  • Schuldhulpverlening
  • Doelgroepenvervoer
  • Sociale wijkteams
  • Eenzaamheid

  Vanuit ZorgfocuZ hebben wij een bewezen succesvol trackrecord. Wij nodigen u uit om eens een kijkje te nemen bij enkele van onze voorbeeldprojecten en quotes van onze klanten.

  Complementair onderzoeksteam

  Onderzoeksbureau ZorgfocuZ beschikt over een complementair onderzoeksteam. Denk hierbij aan adviseurs, projectleiders, onderzoekers, data-analisten en interviewers. Op basis van ieder onderzoeksvraagstuk formeren wij het best mogelijke klantteam. Onze onderzoekers houden zich dagelijks bezig met onderzoeksvraagstukken binnen het sociaal domein. Denk hierbij aan beleidsonderzoeken en cliëntervaringsonderzoeken op het gebied van Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Algemene voorzieningen, doelgroepenvervoer en nog vele andere doelgroepen.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over onderzoek in het sociaal domein, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Dennis Kremer of Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.


 3. Digitale toegankelijkheid onderzocht door studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen

  Leave a Comment

  Net als vorig heeft ZorgfocuZ in de cursus Diagnose en Advisering (onderdeel van de master communicatie- en informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen) een aantal actuele onderwerpen ingebracht waar we graag meer over willen weten. Er is dit jaar bewust gekozen om de studenten wat meer vrijheid te geven in de onderwerpkeuze en de aanpak van het onderzoek. Door niet alles vastomlijnd in te kaderen hoopten wij 1) dat dit een positief effect zou hebben op creativiteit en innovatiekracht van studenten en 2) zelf ook meer kennis op te doen. Woensdag 22 januari jl. hebben negen groepen studenten hun onderzoeksrapporten gepresenteerd aan Chiel Westra en Arjan Rozema van ZorgfocuZ. We kunnen volmondig zeggen dat beide beoogde doelen zijn gerealiseerd.

  Thema’s en kernboodschap

  De onderzoeken varieerden van digitale toegankelijkheid Wmo voorzieningen voor laaggeletterden en ouderen, usablity (effectiviteit, efficiency en tevredenheid) van gemeentelijke websites tot aan de zoekfunctie, functionaliteiten en gebruiksvriendelijkheid van raadsinformatiesystemen. Aangezien alles vers van de pers is, voert het voor nu te ver om hier direct al inhoudelijk op in te gaan. De centrale boodschap aan gemeenteland is dat er nog een hoop werk aan de winkel blijft om websites voor iedereen toegankelijker te maken en daarmee te voldoen aan het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Zo constateren we:

  • Dat de zoekfunctie op de website van veel gemeente niet of beperkt functioneert
  • Besluiten en stemgedrag van gemeenteraden niet goed vindbaar zijn in raadsinformatiesystemen
  • De gebruiksvriendelijkheid voor laaggeletterden en ouderen te wensen over laat
  • Er een grote variëteit is tussen gemeenten als het gaat om gebruiksvriendelijkheid van de website

  Hoe nu verder?

  De komende weken/maanden gaan we benutten om alle resultaten/rapporten door te nemen. We kijken daarbij ook hoe we toegepaste en ontwikkelde meetinstrumenten in onze dagelijkse werk beschikbaar kunnen stellen aan gemeenten die daar behoefte aan hebben. Voorts zullen we pro-actief de informatie/resultaten delen aan gemeenten die klant bij ons zijn en die onder de loep zijn genomen. Kortom, doorontwikkelen en kennis delen. Binnenkort meer hierover!

  Tot slot bedanken we alle studenten en docent van het vak Diagnose en Advisering dr. Wim Vuijk.

 4. Bijeenkomst onderzoeksbureaus van Actiz over PREM Wijkverpleging 2020

  Leave a Comment

  Actiz heeft vandaag een bijeenkomst georganiseerd voor onderzoeksbureaus om uitleg  te geven over het handboek van de PREM Wijkverpleging 2020. Onze collega Mark van der Staaij was hierbij namens ZorgfocuZ aanwezig. De werkgroep bestaande uit ActiZ, Zorgkaart Nederland, en Zorginstituut Nederland hebben enkele wijzigingen doorgevoerd in het handboek ten opzichte van het vorige handboek uit 2019.

  De meest tastbare wijziging betreft een uitbreiding van de vragenlijst met enkele vragen waarin aan de cliënt toestemming wordt gevraagd voor publicatie van de resultaten op o.a. Zorgkaart Nederland. Het proces van de meting is tevens herzien. Meetbureaus dienen de uitkomsten van de PREM Wijkverpleging 2020 nu naar twee verschillende partijen door te leveren, namelijk Zorgkaart Nederland en de gegevensmakelaar. Alleen deelnemers die de vragenlijst volledig hebben ingevuld én toestemming hebben gegeven zullen ook als review geplaatst worden op Zorgkaart Nederland.

  Mede op basis van onze ervaring met cliëntonderzoek en onze ervaring met de PREM Wijkverpleging hebben wij vanuit ZorgfocuZ meerdere suggesties gedaan aan de werkgroep om ervoor te zorgen dat de deelname van cliënten makkelijker en sneller leidt tot een review. Hierdoor krijgen zorgorganisaties meer terugkoppeling van hun cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening én zullen ze beter vertegenwoordigd zijn op Zorgkaart Nederland. Al met al was het een nuttige sessie en kijken we uit naar de komende meetperiode!

 5. Handboek PREM Wijkverpleging 2020 beschikbaar

  Leave a Comment

  Actiz heeft vandaag het nieuwe handboek voor de uitvoering van de PREM Wijkverpleging 2020 gepubliceerd. Zoals reeds in een eerder stadium door Actiz is aangegeven, dient het onderzoek in de periode van februari 2020 – mei 2020 uitgevoerd te worden door iedere zorgorganisatie van wijkverpleging. Inhoudelijk is de vragenlijst van de PREM Wijkverpleging 2020 niet gewijzigd ten opzichte van de vragenlijst uit 2019. 

  De partijen die betrokken zijn bij de doorontwikkeling van het kwaliteitskader wijkverpleging hebben gezamenlijk afgesproken dat de resultaten van de PREM Wijkverpleging in 2020 beschikbaar komen voor de zorginkoop. De meting van de PREM Wijkverpleging is in 2020 qua planning naar het begin van 2020 gehaald, zodat de data gebruikt kan worden bij de gesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de inkoop van de wijkverpleging.

  Handboek PREM Wijkverpleging 2020

  Voor de PREM-meting is een handboek geschreven. In het handboek is stap voor stap een uitleg gegeven over de meting.  U vindt het handboek hier. Daarnaast heeft ActiZ voor een Stappenplan gemaakt. Voor meer informatie kunt u ook terecht op zorgfocuz.nl/PREM Wijkverpeging 2020.

  Meer informatie of offerte?

  Wilt u meer weten over de PREM Wijkverpleging 2020, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen?  U kunt ons ook bellen op 050 – 82 00 461 of contact opnemen via ons contactformulier. Wij bieden een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten