Stichting Welzijnswerk Hoogeveen

Onderzoek ‘voorkomen van huisuitzettingen’

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWWH) heeft in samenwerking met de gemeente Hoogeveen en woningcorporatie Domesta gedurende één jaar een pilot gehouden waarin werd geprobeerd het aantal (dreigende) huisuitzettingen te beperken. Deze pilot was gestart, omdat er vanuit SWWH werd gesignaleerd dat (dreigende) huisuitzettingen tot grote problemen leidden en dat de hulpverlening vaak te laat werd ingeschakeld. De pilot past binnen de speerpunten van de welzijnsorganisatie, omdat er actief wordt ingezet op het vroegtijdig terugdringen van problemen als gevolg van armoede en schulden.

Binnen deze pilot werd er bij een eerste betalingsachterstand een huisbezoek gedaan door een maatschappelijk werker van SWWH en een woonconsulent van Domesta. Op deze manier werd geprobeerd om in een vroeg stadium toegang te krijgen tot de cliënt en daarbij gelijk hulpverlening en begeleiding in te zetten om de problemen te beperken en een huisuitzetting te voorkomen. De resultaten van de pilot laten zien dat het aantal gevallen dat is doorverwezen naar een deurwaarder aanzienlijk is afgenomen. Daarnaast spreekt SWWH van positieve ervaringen van cliënten, de betrokken maatschappelijk werker van SWWH en Domesta.

Doel van het onderzoek

Wij hebben nader onderzoek gedaan naar deze pilot. De doelstelling van dit onderzoek was drieledig:

  1. Het (nader) evalueren van de resultaten van de pilot ‘voorkomen huisuitzettingen’
  2. Het identificeren van werkzame factoren van de pilot ‘voorkomen huisuitzettingen’
  3. Het identificeren van mogelijke verbeterpunten van de gehanteerde werkwijze

Plan van aanpak

Om bovenstaande vragen te beantwoorden hebben wij met relevante stakeholders in het project gesprekken gevoerd. Het ging hierbij onder andere om de maatschappelijk werker, directeur van SWWH, de woonconsulent en directeur van Domesta. Het doel van deze gesprekken was om een duidelijker beeld te krijgen van de werkwijze. Daarnaast hebben we met hen de belangrijkste succesfactoren in kaart gebracht.

Aan de hand van bovengenoemde gesprekken hebben we enkele hypothesen opgesteld. Dit leidde tot een theorie die de ‘werkzame factoren’ van het project beschreef. De theorie en hypothesen hebben we vervolgens getoetst aan de hand van (wetenschappelijke) literatuur en gesprekken met cliënten.

SWWH heeft de resultaten van ons onderzoek uiteindelijk teruggekoppeld naar haar maatschappelijk medewerkers, de gemeente en ketenpartners.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten