Rekenkamer Nijmegen

Rekenkameronderzoek toegang tot de Wmo

In opdracht van de Rekenkamer Nijmegen heeft ZorgfocuZ samen met de Rekenkamer een onderzoek gedaan naar de toegang tot Wmo-maatwerkvoorzieningen. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te bieden in de wijze waarop bewoners met een (hulp)vraag in Nijmegen toegang hebben tot voorzieningen op grond van de Wmo en waar nodig aanbevelingen te doen om die toegang vanuit cliëntperspectief effectiever en efficiënter te maken.

De centrale onderzoeksvraag voor het onderzoek luidde:

Hoe is de toegang tot ondersteuning vanuit de Wmo in de gemeente Nijmegen geregeld, hoe wordt deze toegang door cliënten ervaren en in hoeverre voldoet de toegang aan de wettelijke en beleidsmatige uitgangspunten?

Aanpak onderzoek toegang tot de Wmo

  • Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden hebben wij met de Rekenkamer de volgende onderzoeksmethoden gehanteerd: bestuderen van (beleids-)stukken;
  • verzamelen en analyseren van cijfers;
  • verzamelen van cliëntervaringen via interviews en het ‘volgen’van cliënten;
  • interviews met betrokkenen van de gemeente en de organisaties die in opdracht van de gemeente de toegang tot de Wmo uitvoeren.

Rondom de afronding van de eindrapportage is in een sessie met betrokkenen uit het veld, aan de hand van de resultaten van het onderzoek, gesproken over knelpunten en goede punten die volgden uit het onderzoek. Voor deze bijeenkomst zijn onder andere cliëntondersteuners, sociaal werkers, belangenbehartigers en adviescommissies uitgenodigd. Raadsleden en beleidsambtenaren waren als toehoorder aanwezig.

De eindrapportage bestaat uit een hoofdrapport met daarin de conclusies en aanbevelingen en een bijlageboek, met daarin onder andere een beschrijving van de toegang in de praktijk, de analyse van de cijfers en de uitkomsten uit de bijeenkomst met betrokkenen uit het veld. De gemeenteraad was zeer content met het inzicht dat het rapport bood; hij heeft alle aanbevelingen overgenomen. De eindrapportage, het verloop van de raadsbehandeling en het raadsbesluit vindt u hier.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten