Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Rekenkameronderzoek informatievoorziening van de jeugdzorg

Voor de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (WVOLV) heeft ZorgfocuZ een Rekenkameronderzoek gedaan naar de informatievoorziening van de jeugdzorg binnen de vier gemeenten. In het onderzoek lag de focus op 1) de informatievoorziening van de colleges van B&W aan de verschillende gemeenteraden, 2) de standpunten en besluiten van de gemeenteraden naar aanleiding van deze informatievoorziening en 3) de effecten van deze standpunten en besluiten op het beleid, de uitvoering en de informatievoorziening van de jeugdzorg.

De centrale onderzoeksvraag luidde:

Hoe zijn de gemeenteraden in de jaren 2014 tot en met 2019 door hun colleges van B&W geïnformeerd over de beleidsvoornemens en financiële aspecten van jeugdhulp?

Aanpak Rekenkameronderzoek informatievoorziening jeugdzorg

Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn deelvragen geformuleerd rondom de thema’s de gemeentelijk context, de informatievoorziening, de rol van de gemeenteraad en het college en het samenwerkingsverband H-10.

Het onderzoek is uitgevoerd door een inhoudelijke analyse van alle aan jeugdzorg gerelateerde raadsinformatie, moties en amendementen. Deze analyse heeft geresulteerd in concrete aanbevelingen ten aanzien van de informatievoorziening. Meer informatie over het onderzoek en de eindrapportage vindt u op de website van de Rekenkamer.

Expertise ZorgfocuZ met Rekenkameronderzoek

Rekenkameronderzoek kan antwoord bieden op vragen als:

 • Wordt er conform het gemeentelijk beleid gewerkt en wat zijn aantoonbare effecten?
 • Wat zijn de ervaringen van de doelgroep?
 • Wordt er op een effectieve en doelmatige wijze gewerkt?
 • Hoe wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd?

Vertaald naar het sociaal domein zijn er diverse vraagstukken waar rekenkamers onderzoek naar hebben gedaan of zouden kunnen doen. Denk hierbij aan:

 • Wat heeft de decentralisatie betekend voor zorggebruikers en zorgbehoevenden?
 • Hoe ziet het beleid en de uitvoering eruit op het gebied van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet? Wat zijn de effecten en wat zijn de ervaringen van burgers?
 • Wat is het beleid ten aanzien van mantelzorgers, hoe wordt dit ervaren en waar liggen verbeterpunten?
 • Welke maatschappelijke voorzieningen zijn er in de gemeente?
 • Hoe verloopt het proces van de toegang, hoe wordt dit uitgevoerd en wat zijn de ervaringen van cliënten?
 • Wat is de effectiviteit van het beleid van bijvoorbeeld de sociale wijkteams?
 • Hoe is de informatievoorziening met betrekking tot Jeugdhulp en de Wmo richting de gemeenteraad vormgegeven?

Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein. Wij zijn bekend met alle mogelijke vraagstukken binnen het sociaal domein en kunnen rekenkamers (en gemeenten) voorzien van de juiste aanbevelingen voor een effectieve(re) en efficiënte(re) uitvoering van het beleid in het sociaal domein.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onderzoek naar informatievoorziening, beleidsonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Chiel Westra of Arjan Rozema en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten