Rekenkamercommissie Midden-Drenthe

Rekenkameronderzoek naar doelen en effecten jeugdhulp in kader van de decentralisatie

De rekenkamercommissie van de gemeente Midden-Drenthe heeft ZorgfocuZ gevraagd om onderzoek te doen naar de doelen en effecten jeugdhulp. De vraag is of de jeugdhulp in de gemeente goed georganiseerd is: krijgen de jeugdigen ook de hulp die ze daadwerkelijk nodig hebben. Is de gemeente Midden-Drenthe de goede weg ingeslagen met de decentralisatie van de jeugdhulp? 

De hoofdvraag van het onderzoek luidde als volgt: In hoeverre zijn de doelen zoals beoogd met de decentralisatie jeugdhulp bereikt en wat zijn de effecten van het gekozen beleid en de gemaakte keuzes?

Aanpak onderzoek effecten jeugdhulp

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden hebben we enkele thema’s gedefinieerd ten aanzien waarvan we gegevens wilden verzamelen. Rond deze thema’s hebben we  deelvragen geformuleerd. We hebben de deelvragen ingedeeld in de volgende vier thema’s:

  • Beleid en kaders
  • Uitvoering
  • Sturing, monitoring en resultaten
  • Rol van de raad

Onderlinge samenhang thema’s

Bij de uitvoering van dit onderzoek hebben we de antwoorden op de verschillende vragen waar mogelijk met elkaar in verband gebracht. Zo is het mogelijk dat de uitvoering niet in lijn is met het beleid, maar dat de resultaten wel in lijn zijn met de doelen van het beleid. Dan bestaat de kans dat de uitvoeringspraktijk reeds oplossingen heeft gevonden voor knelpunten in het beleid. In zo’n geval behoeft de uitvoering nog niet direct bijstelling, maar de beleidsmatige uitgangspunten wel.

Het onderzoek dat ZorgfocuZ heeft uitgevoerd over de keukentafelgesprekken heeft betrekking op de gesprekken die plaatsvinden in het kader van de Wmo. Bij dit onderzoek vatten we het begrip keukentafelgesprek ruim op. Dat betekent dat het bij onze shadowing trajecten niet alleen gaat om de feitelijke gesprekken, maar ook de aanmelding, de communicatie voorafgaand aan het gesprek, de verslaglegging na het gesprek, de beschikking en tot slot de toeleiding richting een zorgaanbieder.

Methoden van onderzoek 

Voor dit onderzoek hebben wij diverse methoden van onderzoek toegepast, onder meer:

  • Deskresearch
  • Documentstudie
  • Analyses van cliëntervaringsonderzoeken
  • Interviews met o.a. portefeuillehouder, beleidsmedewerkers, partners in de jeugdhulp en informatieanalist
  • Groepsgesprekken met jeugd- en gezinswerkers, teamleiders en aanbieders
  • Werksessie raadsleden

Via enkele sessies met de Rekenkamercommissie hebben we de onderzoeksopzet op maat gemaakt en hebben we de voortgang en uitkomsten van het onderzoek nader besproken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over rekenkameronderzoek in het sociaal domein, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Chiel Westra of Arjan Rozema en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten