LIMOR

Procesevaluatie begeleidingsmethodiek in de Maatschappelijke Opvang

LIMOR biedt landelijk hulp en ondersteuning op het gebied van maatschappelijk opvang en rehabilitatie. De organisatie heeft ongeveer tien jaar geleden een eigen methode ontwikkeld en werkt daar sindsdien mee. De begeleidingsmethodiek ‘Situationeel begeleiden’ is een maatwerkmethode waarbij continu aansluiting wordt gezocht bij de cliënt en diens situatie in het moment. De vraag, behoefte en situatie van de cliënt zijn altijd leidend in het hulpverleningstraject. In het verleden is de methodiek al eens geëvalueerd en herschreven. LIMOR heeft de ambitie om de methodiek opnieuw te verbeteren en om de methodiek op te laten nemen in de databank van sociale interventies van Movisie. Movisie werkt met het programma Effectieve sociale interventies aan kwaliteitsverbeteringen voor interventies in de sociale sector. Een organisatie zoals LIMOR kan haar methodiek indienen bij Movisie, zodat deze kan worden beoordeeld door praktijkbeoordelaars ten einde de methodiek op te nemen als ‘Goed beschreven’ in de databank. ZorgfocuZ kan de werkbaarheid van dit soort methoden in kaart brengen, en heeft dan ook een procesevaluatie begeleidingsmethodiek uitgevoerd voor LIMOR.

Procesevaluatie begeleidingsmethodiek bij LIMOR

LIMOR heeft ZorgfocuZ gevraagd onderzoek te doen naar Situationeel Begeleiden en te achterhalen of dit als begeleidingsmethodiek werkt zoals zij denken dat deze werkt en of er nog verbeterpunten te noemen zijn door verschillende gebruikers. Om er daarnaast voor te zorgen dat de methodiek ook kan worden opgenomen in de databank van Movisie, is het onderzoek uitgevoerd door middel van de voorgeschreven methode: procesevaluatie. We hebben ons bij de uitvoering gehouden aan de richtlijnen die Movisie aan een dergelijke evaluatie stelt.  

Met de procesevaluatie hebben we op een systematische manier in kaart gebracht:

  1. Wat het bereik is van de interventie.
  2. Wat de mening en ervaring is van de professionals die de methodiek uitvoeren.
  3. Wat is de mening en ervaring is van de cliënten die middels de methodiek worden begeleid.
  4. Wat over het algemeen de succes- en faalfactoren zijn van de methodiek en welke aanbevelingen er zijn om de methodiek te verbeteren.

Om inzicht te krijgen in de bovenstaande onderzoeksvragen zijn diverse methoden toegepast: documentstudie, data-analyse, vragenlijstonderzoek, groepsgesprekken en diepte-interviews. Dit is uitgevoerd onder huidige cliënten, medewerkers die de hulpverlening bieden, teammanagers en medewerkers die als aandachtsfunctionaris betrokken zijn bij onder meer de trainingen in het werken met de methodiek. Met het meenemen van deze doelgroepen is de methodiek zo breed mogelijk binnen de organisatie beoordeeld.

Met de lessen en aanbevelingen die dit onderzoek heeft opgeleverd kan LIMOR een verbeterslag maken in de opzet en de uitvoering van de methodiek. Het heeft de organisatie inzicht gegeven in de sterke punten en mogelijk kwaliteitsverbeteringen die zij kan doorvoeren alvorens zij de methodiek indient bij Movisie. Tevens voldoet de organisatie aan een van de verplichte onderdelen voor die procedure: het uitvoeren van een procesevaluatie.

De samenwerking met ZorgfocuZ heb ik als zeer prettig en deskundig ervaren. ZorgfocuZ heeft voor ons een procesevaluatie voor onze begeleidingsmethodiek Situationeel Begeleiden uitgevoerd. Ik heb de korte lijnen en de flexibiliteit in het bijzonder gewaardeerd. Het gezamenlijk plan gaf richting en vertrouwen, maar bood gelijktijdig voldoende flexibiliteit toen dat in het verloop van het onderzoek wegens onvoldoende respons nodig bleek om te schakelen in aanpak.

Lotte Schenk, Teammanager beleid en kwaliteit bij LIMOR

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onze onderzoeken en onze aanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten