Gemeente Neder-Betuwe

Onderzoek naar de werkwijze toegang sociaal domein

Voor de gemeente Neder-Betuwe hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de werkwijze toegang sociaal domein. In 2013 is door de gemeente Neder-Betuwe de beleidsnota ‘Dorpsteams’ opgesteld. In die nota is een aantal uitgangspunten beschreven voor de wijze van werken in het sociaal domein. Centraal aspect daarbij vormde de inrichting van vier kernpunten. Een kernpunt is georganiseerd als een toegang waar inwoners met al hun vragen op het gebied van welzijn, wonen, werk en zorg terecht kunnen. Afhankelijk van de complexiteit van de vraag wordt de vraag direct beantwoord of wordt een keukentafelgesprek ingepland. Bij complexe problematieken wordt het Sociaal Team ingeschakeld.

De gemeente Neder-Betuwe wil na twee jaar werken vanuit de kernpunten, de werkwijze evalueren. Het onderzoek dient inzicht te bieden in de werkwijze binnen het sociaal domein, de resultaten ervan en de mogelijkheden om de werkwijze efficiënter in te richten.

Aanpak

De gemeente heeft enkele aspecten benoemd die specifiek aandacht behoefden bij dit onderzoek, o.a.:

 • In hoeverre wordt er nog gewerkt zoals is beschreven in 2013?
 • Hoe is de bereikbaarheid geregeld?
 • Bereiken we de juiste doelgroep?
 • Is er voldoende aandacht voor preventieve activiteiten?
 • Hoe is de samenhang tussen de verschillende teams?
 • Hoe is de samenhang en samenwerking met externe partners?
 • Hoe is de inzet van algemene en collectieve voorzieningen?

Om de gewenste inzichten te kunnen verschaffen hebben wij informatie vergaard over (1) het beleid, (2) uitvoering, (3) de resultaten en (4) de context waarin de uitvoering van het beleid plaatsvindt (o.a. demografische samenstelling, ondersteuningsbehoeften bewoners, bestaande sociale infrastructuur).

Wij hebben hiervoor diverse methoden ingezet:

 • Documentstudie
 • Interviews met stakeholders, o.a. medewerkers van het kernpunt, team sociaal team, preventieteam, verwijzers, Wmo-raad
 • Analyse cliëntervaringsonderzoek
 • Analyse gegevens gemeentelijk systeem
 • Casusonderzoek

Vanuit de gemeente is een werkgroep geformeerd met wie wij de opzet, voortgang en resultaten van het onderzoek hebben besproken.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten