Gemeente De Fryske Marren

Onderzoek mantelzorger

Gemeente De Fryske Marren wil dat mantelzorgers balans ervaren tussen de draagkracht en draaglast. Uit landelijk onderzoek en inwonersparticipatie blijkt dat mantelzorgers vaak (te) laat vragen om hulp. Een belangrijke vorm van het ontlasten van mantelzorgers is het aanbieden van respijtzorg. Respijtzorg betekent dat mantelzorgers tijdelijk hun zorg overdragen om tijd voor zichzelf te hebben. De gemeente biedt al verschillende vormen van respijtzorg aan, zoals thuisopvang, dagopvang, kortdurend verblijf en inzet van informele zorg. Uit landelijke en lokale informatie van onder andere zorgaanbieders, sociaal werk, de lokale driehoeken en leden van het sociaal wijkteam binnen de gemeente De Fryske Marren blijkt dat mantelzorgers mogelijk behoefte hebben aan logeerzorg. De gemeente ervaart echter dat er in de praktijk weinig tot geen gebruik gemaakt wordt van de respijtzorg die ze bieden, in dit geval de voorziening kortdurend verblijf. De vraag is dan ook of mantelzorgers daadwerkelijk de behoefte hebben aan (meer) ondersteuning vanuit de gemeente bij het verlenen van mantelzorg. Voordat de gemeente gaat bekijken wat de mogelijkheden voor een logeerhuis zijn, wil de gemeente graag van mantelzorgers weten of er behoefte is om een dergelijk logeerhuis te realiseren.

De gemeente heeft onderzoeksbureau ZorgfocuZ daarom gevraagd om een onderzoek mantelzorg uit te voeren. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of mantelzorgers behoefte hebben aan meer ondersteuning vanuit de gemeenten in de vorm van een logeerhuis. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen worden in het besluit over het al dan niet realiseren van een (regionaal) logeerhuis in de gemeente De Fryske Marren.

Opzet onderzoek mantelzorg

De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit mantelzorgers die zorg verlenen aan inwoners van gemeente De Fryske Marren. Mantelzorgers zijn inwoners die (zieke of psychisch kwetsbare) familieleden, vrienden of kennissen verzorgen en daar niet voor worden betaald. Ook inwoners die af en toe een praatje maken met familieleden, vrienden of kennissen en/of helpen bij dagelijkse activiteiten (zoals boodschappen doen, koken, wassen, verzorgen van medicatie en het meegaan naar diverse afspraken) behoren tot de groep mantelzorgers.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een vragenlijst. De vragenlijst is in samenwerking met de gemeente op maat gemaakt en gaat in op de volgende thema’s:
• Achtergrondkenmerken van de zorgbehoevenden
• Inzet van de mantelzorger
• Vormen van respijtzorg
• Behoefte aan respijtzorg vanuit mantelzorgers
• Redenen om wel of geen gebruik te maken van respijtzorg

De vragenlijst is verspreid middels drie verschillende dataverzamelingsmethoden.
1) Een uitnodiging per post
2) Verspreiding op openbare locaties
3) Verspreiding via (sociale) mediakanalen

In totaal hebben 268 mantelzorgers meegedaan aan het onderzoek.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over mantelzorgers onderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten