Gemeente Den Haag

Evaluatie van de Maatwerkarrangementen Wmo

Diensten
Oplossingen

Voor de uitvoering van de Wmo heeft de gemeente Den Haag gekozen voor een specifiek model: resultaatgericht inkopen van maatwerkarrangementen (Wmo). In dit model bepaald de gemeente in een gesprek met de cliënt welke resultaten behaald dienen te worden. Het is vervolgens aan de aanbieder om te bepalen hoe de resultaten behaald kunnen worden.  De systematiek waarin wordt gewerkt met uren, is daarmee komen te vervallen.  Aanbieders moeten zelf bepalen hoeveel tijd per cliënt noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te behalen.  Om na te gaan hoe dit model in de praktijk werkt en in hoeverre de uitvoering overeenstemt met de verwachtingen, is een tussentijdse evaluatie van de Maatwerkarrangementen Wmo door ZorgfocuZ uitgevoerd.

Deskundige, prettige en adequate uitvoering van ons evaluatie onderzoek MWA!

Wim Bijl – Projectleider gemeente Den Haag

De evaluatie is uitgevoerd door middel van de volgende methoden:

  • Online onderzoek onder alle aanbieders van maatwerkarrangementen (75% respons);
  • Telefonische interviews met een selectie van aanbieders
  • Groepsgesprekken met betrokken stakeholders van gemeente Den Haag

De uitkomsten zijn uiteindelijk besproken in een gezamenlijke uitkomstendialoog, waarvoor alle aanbieders zijn uitgenodigd. De uitkomstendialoog had twee doelen:

  • Uitkomsten bespreken: Is het herkenbaar? Worden de uitkomsten breed gedragen? In hoeverre geven de uitkomsten een beeld van wijze waarop maatwerkarrangementen worden uitgevoerd? (is het te veralgemeniseren)?
  • Gezamenlijk verbeterpunten aanscherpen en formuleren: Herkennen zij zich in de opgestelde verbeterpunten? Zijn wij hierin volledig? Zo niet, wat mist er nog?

Het geheel van bovenstaande methoden is verwerkt in een rapportage die is gedeeld met de gemeente en de betrokken aanbieders. De resultaten van het onderzoek worden door de gemeente gebruikt als input voor de nieuwe aanbesteding en het verbeteren van het huidige proces.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten