Gemeenten Haarlem en Zandvoort

Continu meten – cliëntervaringsonderzoek Wmo

Voor de gemeente Haarlem en Zandvoort voeren wij jaarlijks het cliëntervaringsonderzoek Wmo uit aan de hand bancontinu meten. De onderzoeksaanpak hebben wij met de gemeenten inmiddels doorontwikkeld van een eenmalige meting per jaar naar meerdere metingen per jaar (continu meten). De gemeenten Haarlem en Zandvoort werken samen in een uitvoeringsorganisatie, maar zijn wel twee afzonderlijke gemeenten die zich ook afzonderlijk naar VWS moeten verantwoorden.

Aanpak cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Haarlem en Zandvoort

Bij de planvorming van het onderzoek hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met het combineren van werkzaamheden, vragenlijsten en toegepaste methodieken bij de beide gemeenten. Voor het onderzoek is rekening gehouden met de volgende doelgroepdefinities:

  • Alle inwoners die geregistreerd staan als Wmo-cliënt met een individuele voorziening.

Wij zijn heel tevreden over ZorgfocuZ bij de uitvoering van ons cliëntervaringsonderzoek Wmo. ZorgfocuZ sprong snel, flexibel en adequaat in op onze wensen en was helder over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Er was echt sprake van samenwerking. Dit heeft geleid tot een goede én prettige co-productie.
Marjon Tijl – beleidsadviseur sociaal domein, gemeente Haarlem

Het aandachtspunt van onze onderzoeksaanpak lag bij het vooraf in kaart brengen van de verschillende subdoelgroepen onder deze brede doelgroep Wmo. Deze subdoelgroepen zijn uit de gemeentelijke systemen gefilterd en gecodeerd voor de dataverzameling om  bepaalde analyses mogelijk te maken. Denk aan analyses tussen de beide gemeenten, tussen verschillende zorgaanbieders en Wmo doelgroepen als PGB en Zorg in Natura.

Vanaf 2020 zijn wij met de gemeenten begonnen om het onderzoek in te richten op basis van continu meten. We hebben hiervoor de vragenlijst opgesplitst waarbij cliënten eerst een vragenlijst over de toegang krijgen (na afronding van de toegangsfase) en daarna een vragenlijst over de kwaliteit en het effect van de ondersteuning. De tussentijdse resultaten rapporteren wij in ons online dashboard.

Jaarlijks ontvangen beide gemeenten een overzichtelijk rapport met een weergave van de resultaten in tabellen en grafieken aangevuld met een gemeenschappelijk verdiepingsrapport waarin de meest opvallende analyses en resultaten van beide gemeenten zijn weergegeven.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten