Begeleiding studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen

14 december 2018

ZorgfocuZ begeleidt van november tot en met januari masterstudenten Communicatie en Informatiewetenschappen (Faculteit der Letteren) van de Rijksuniversiteit van Groningen. De studenten zullen middels praktijkopdrachten onder andere de toegankelijkheid van gemeentelijke websites onder de loep nemen, de schriftelijke communicatie rondom een Wmo-aanvraag beoordelen en advies geven over het betrekken van jongeren bij cliëntervaringsonderzoek. Begin februari volgt meer informatie over de uitkomsten.

In de periode november tot en met januari begeleiden Chiel Westra en Arjan Rozema van ZorgfocuZ ruim 20 masterstudenten Communicatie- en Informatiewetenschappen (Faculteit der Letteren). De studenten voeren de opdrachten uit als onderdeel van het vak ‘Diagnose en Advisering’. Het betreft drie verschillende opdrachten waarin diverse communicatieve aspecten onder de loep worden genomen. De opdrachten hebben betrekking op het sociaal domein.

De eerste opdracht betreft een onderzoek en adviestraject naar de digitale toegang van openbare gemeentelijke websites. In deze opdracht zijn we onder andere benieuwd hoe informatie op de websites wordt gepresenteerd (waaronder taalniveau B1) en hoe gebruiksvriendelijk de websites zijn (waaronder de navigatie). Om dit te analyseren is een toetsingskader ontwikkeld.

In de tweede opdracht ligt de focus op de brieven die burgers ontvangen van de gemeente. Meer specifiek richten de studenten zich op de correspondentie in het sociaal domein en dan in het bijzonder

de brieven die burgers ontvangen als ze een maatwerkvoorziening krijgen toegewezen; ook wel beschikking genoemd. We zijn met name benieuwd naar de begrijpelijkheid van de informatie die de burger per brief ontvangt. Er zijn twee gemeenten bereid gevonden om correspondentie aan te leveren.

Tot slot behelst de derde opdracht een onderzoek naar effectieve maatregelen om cliëntervaringen onder jongeren op te halen. Met andere woorden, welke acties en maatregelen kunnen genomen worden om de respons onder jongeren te verhogen op het cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Begin februari volgt meer informatie over de resultaten.

Delen via: