Author Archives: ZorgfocuZ

 1. BSS Congress 2024

  Leave a Comment

  Afgelopen woensdag vond het BSS Congress 2024 plaats in de Euroborg in Groningen: een inspirerend evenement voor studenten van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen  Rijksuniversiteit Groningen. Studenten konden deelnemen aan workshops, aansluiten bij lezingen en langskomen op de netwerkborrel. Uiteraard waren wij van ZorgfocuZ ook aanwezig om ambitieuze studenten te vertellen over de diverse onderzoeken die wij uitvoeren!

  De middag van het BSS Congress was een groot succes: twee van onze onderzoekers waren ter plaatse om ijverige studenten te woord te staan. De ZorgfocuZ-tafel werd druk bezocht. We kwamen in contact met veel geïnteresseerde studenten die gepassioneerd raakten toen ze hoorden over het leuke en gevarieerde werk dat wij doen, en de mooie onderzoeken waarmee we organisaties écht verder helpen. Het was leuk om in contact te komen met jonge enthousiastelingen die onze passie voor onderzoek delen. Wie weet zien we sommige van hen nog eens terug!

  Wat kunnen wij voor jou betekenen?

  Ben jij nou ook enthousiast geworden? Heb je onderzoek altijd interessant gevonden, maar weet je niet precies hoe het eruit ziet in de praktijk? Neem vooral contact met ons op! Dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Voor offerte vragen kun je ons ook bereiken via ons contactformulier, of kun je ons bellen op 050 82 00 461.

 2. Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk

  Leave a Comment

  De Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, gehouden op 28 april, is een jaarlijks gelegenheid om wereldwijd aandacht te vragen voor veiligheid en gezondheid op de werkplek. Het doel van deze dag is tweeledig:

  1. Bewustzijn creëren over de risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld op de werkplek, en daarmee de preventie van ongevallen, letsel en beroepsziekten te bevorderen.
  2. Oproep tot actie voor regeringen, werkgevers, werknemers en andere betrokkenen om samen te streven naar verbeteringen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Dit omvat onder andere het ontwikkelen en implementeren van effectieve veiligheids- en gezondheidsmaatregelen en het bevorderen van een cultuur van veiligheid binnen organisaties.

  Bij ZorgfocuZ begrijpen we het belang van een (sociaal) veilige en gezonde werkomgeving in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein, en staan we klaar om uw organisatie te ondersteunen bij het identificeren van risico’s en knelpunten op het gebied van veiligheid en gezondheid. Met onze expertise in medewerkerstevredenheidsonderzoek en Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kunnen we inzicht verschaffen in de ervaringen, behoeften, zorgen en uitdagingen van uw medewerkers.

  Op deze Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk roepen we organisaties op om de (sociale) veiligheid en gezondheid van hun medewerkers te prioriteren. Samen kunnen we streven naar veiligheid en gezondheid op de werkplek en creëren we een werkomgeving waarin iedereen zich veilig, gezond en gewaardeerd voelt.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Neem gerust contact met onze collega Robbert Klein Koerkamp op om te ontdekken hoe we uw organisatie kunnen ondersteunen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

  U kunt ons ook bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

 3. Blogreeks van ZorgfocuZ op Skipr: Blog 3

  Leave a Comment

  Skipr is het kennisplatform dat beslissers in de zorg helpt om hun koers te bepalen. Dat doet Skipr bijvoorbeeld door het delen van het laatste nieuws over de zorg, onder meer met de nieuwsbrief “Skipr daily” die elke werkdag wordt verzonden naar bestuurders en managers in de zorg- en welzijnssector. In de afgelopen weken verzorgde collega Robbert Klein Koerkamp, senior adviseur bij ZorgfocuZ, een blogreeks over kwaliteitsonderzoek in de zorg.


  In de vorige blog (gepubliceerd op 04/04/2024, zie hier) vertelde collega Robbert Klein Koerkamp de ontwikkelingen van de afgelopen pakweg tien jaar rondom kwaliteitsbeleid en de plaats van kwaliteitsonderzoek in de ouderenzorg.

  Onderzoeken ‘voor in de la’

  Een voorname reden waarom cliënt- en medewerkersonderzoeken meer waardevol zijn geworden in zorgorganisaties, ligt in de omarming van de continue verbetercyclus. Organisaties die hier voorheen niet mee werkten, gebruikten vaak meer standaard vragenlijsten voor hun onderzoek. Voorheen werd voor een gemiddeld cliëntonderzoek gebruik gemaakt van enkele verplichte vragensets. Voor een medewerkersonderzoek werd vaak gekozen voor een vragenlijst waarmee (op thema’s) met branchegemiddelden kon worden vergeleken. Op zichzelf betrof dat wellicht interessante thema’s. Maar vaak niet een-op-een passend bij de beleidsuitgangspunten van de organisatie zelf en dús met beperkte praktische toepasbaarheid. En zo werden dit vaak onderzoeken ‘voor onder in de la’.

  Het belang van heldere beleidsdoelen

  Vanuit de gedachte van de continue verbetercyclus ligt het niet voor de hand dat er met verplichte en/of standaard vragensets wordt gewerkt. De gedachte achter de continue verbetercyclus ligt immers in de vier stappen van Plan – Do – Check – Act. Organisaties stellen beleid op waarin zij beschrijven wat hun ambities en speerpunten zijn (plan). Dat beleid wordt uitgevoerd (do) wat vervolgens met daarbij (qua vorm én inhoud) passend onderzoek (check) leidt tot concrete verbeteracties (act). Vanuit deze gedachte en benadering geldt dus dat relevant onderzoek is aangesloten op het beleid van de organisatie. Heldere beleidsdoelen leiden zo tot waardevolle onderzoeken.

  Gepercipieerde belang externe benchmark

  Het centraal stellen van de eigen voornaamste beleidsdoelen en speerpunten in het cliënt- en/of medewerkersonderzoek, heeft ook een keerzijde. Namelijk dat wanneer er met vragenlijsten op maat (aansluitend op het eigen beleid) wordt gewerkt, zijn resultaten niet meer te vergelijken met branchegemiddelden. De vraag rijst echter in hoeverre dat nu écht een nadeel is. Wat is überhaupt het belang van de externe benchmark, zo vragen beslissers in de zorg zich vaak af. Zoals een zorgbestuurder onlangs zei: “Als vvt-organisatie uit het Noorden van het land heb ik met mijn eigen historie, omgeving en context te maken. Maar vooral met mijn eigen beleid en waar wij als organisatie voor staan en gaan. Het belang van een vergelijking met een organisatie uit de Randstad, Limburg of Flevoland is leuk, maar het zegt me niets.” Een passende quote van een organisatie die het eigen beleid centraal stelt.

  Leren van elkaar: informele verbeterdialoog

  Het voorgenoemde voorbeeld sluit ook aan op hetgeen landelijk wordt aangemoedigd. Ga geen appels met peren vergelijken door cijfermatige onderzoeksresultaten te vergelijken met elkaar, maar ga juist het gesprek aan in lerende netwerken. Voer de verbeterdialoog met elkaar. Interpreteer samen wat uit de feedback van doelgroepen komt. Leer van elkaar. Het is goed te zien dat in den lande op informele wijze de verbeterdialoog gevoerd wordt. En dat is vanuit de PDCA geredeneerd dus volkomen logisch.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over onderzoek naar interne verbetering?
  Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

 4. Lunchwebinar NVRR: Offertes aanvragen, kan dat ook anders?

  Leave a Comment

  Als onderzoeksbureau hebben wij op verschillende thema’s waardevolle samenwerkingen met rekenkamers door het hele land. Bij dergelijke samenwerkingen hechten wij waarde aan goede afstemming en verwachtingsmanagement. Dit begint al direct bij de offerte-uitvraag.

  Offertetrajecten bij rekenkameronderzoek

  De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR) vangt signalen op dat rekenkamers vaak nul op rekest krijgen bij een offerteaanvraag. Een van de oorzaken hiervoor ligt in de grote tijdsinvestering die wordt gevraagd van onderzoeksbureaus die in concurrentie met meerdere andere bureaus tot een projectvoorstel moeten komen. Deze oorzaak wordt gesignaleerd door de NVRR, maar herkennen wij zelf ook als onderzoeksbureau. Daarom kijken verschillende rekenkamers naar een hernieuwde inrichting van offertetrajecten, waarbij bureaus eerst worden gevraagd om een pitch te geven. Vervolgens wordt slechts één bureau gevraagd om een offerte uit te brengen.

  Lunchwebinar NVRR

  Op donderdag 18 april lichten wij het perspectief van onderzoeksbureaus toe in een Lunchwebinar van de NVRR waarin ervaringen met offertetrajecten worden besproken. Wij kijken uit naar de kans om bij te dragen aan de landelijke discourse en mee te denken over ontwikkelingen op het gebied van rekenkameronderzoek!

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Meer weten over rekenkameronderzoek en onze ervaringen?
  Bekijk de voorbeeldcases op onze website of neem vrijblijvend contact op.

 5. Blogreeks van ZorgfocuZ op Skipr: Blog 2

  Leave a Comment

  Skipr is het kennisplatform dat beslissers in de zorg helpt om hun koers te bepalen. Dat doet Skipr bijvoorbeeld door het delen van het laatste nieuws over de zorg, onder meer met de nieuwsbrief “Skipr daily” die elke werkdag wordt verzonden naar bestuurders en managers in de zorg- en welzijnssector. In de afgelopen weken verzorgde collega Robbert Klein Koerkamp, senior adviseur bij ZorgfocuZ, een blogreeks over kwaliteitsonderzoek in de zorg.


  PDCA in zorgonderzoek

  De blogreeks die de afgelopen weken gepubliceerd is, gaat vooral in op de wijze waarop zorgorganisaties steeds meer zijn gaan werken met de continue verbetercyclus. In de eerste blog van Robbert (gepubliceerd op 13/03/2024, zie hier) gaan we in op deze ontwikkeling. We schetsen een beeld van de verandering van het meten met meer standaardvragenlijsten (met de CQI) naar het toepassen van onderzoeksmethoden die écht aansluiten op het beleid van een zorgorganisatie. Die ontwikkeling zagen we vooral een vlucht nemen toen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn intrede deed in 2017.

  Na deze eerste blog, waarin een stukje historie werd beschreven, ging de tweede blog in op hoe zorgorganisaties vanuit de ambitie om continu te verbeteren hun onderzoeken effectief kunnen opzetten en uitvoeren. De column met de titel ‘Heldere beleidsdoelen leiden tot waardevolle onderzoeken’ (van 27/03/2024, zie hier) stelt dat de basis voor goed onderzoek ligt in de eigen beleidsplannen van de organisatie. De laatste blog van Robbert, gepubliceerd op 04/04/2024 (zie hier), maakt deze werkwijze concreet met voorbeelden uit de praktijk. In deze blog, getiteld ‘Meet reablement binnen het Generiek Kompas’, geven we een beschrijving van hoe een actuele term als reablement uitstekend zijn inbedding kan krijgen in een vragenlijst voor cliëntonderzoek en/of medewerkersonderzoek.

  Onderzoeken op maat

  Met dit soort onderzoeken onder cliënten en medewerkers, aansluitend op het beleid van organisaties, weet ZorgfocuZ al jaren organisaties uit de zorgsector écht te helpen met beleidsverbetering. Indien u het interessant vindt om daar eens meer over te horen, stuur dan een e-mail naar Robbert Klein Koerkamp via r.klein.koerkamp@zorgfocuz.nl of neem telefonisch contact op via 06 4131 1758.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten