Author Archives: ZorgfocuZ

 1. Meerwaarde ZorgkaartNederland voor ziekenhuizen

  Leave a Comment

  Heeft u als ziekenhuis zicht op de zorgwaarderingen van uw patiënten op ZorgkaartNederland? Of misschien nog wel belangrijker: hebben anderen zicht op deze waarderingen? Patiëntervaringen vergroten de zichtbaarheid van uw ziekenhuis en kunnen doorslaggevend zijn in de ziekenhuiskeuze van toekomstige patiënten. Bovendien is transparantie in de zorg van groot belang. Wilt u als ziekenhuis vooraan staan? Onderzoeksbureau ZorgfocuZ kan u ondersteunen bij het verzamelen van zorgwaarderingen en het opstellen van verbeteracties!

  ZorgkaartNederland

  Op ZorgkaartNederland – een website van Patiëntenfederatie Nederland – delen patiënten hun ervaringen met de zorg aan de hand van een cijfer en een korte recensie. Zorgaanbieders zijn verplicht om informatie te delen over de kwaliteit van de zorg en ZorgkaartNederland levert een steeds prominentere bijdrage aan het vervullen van deze verplichting. ZorgkaartNederland biedt dan ook grote voordelen voor uw organisatie:

  • Het geeft u inzicht in wat er volgens patiënten goed gaat en wat beter kan;
  • Veel reviews op ZorgkaartNederland vergroten uw zichtbaarheid onder potentiële patiënten;
  • Door actief zelf ervaringen te verzamelen, behoudt u de regie en bent u verzekerd van een betrouwbare afspiegeling van de ervaringen van uw patiënten;
  • ZorgkaartNederland publiceert jaarlijks een lijst met de best scorende aanbieders en stimuleert het optimaliseren van de zorg.

  Via uw eigen omgeving vragenlijsten versturen

  Als het gaat om de dataverzameling dan zijn er vele opties mogelijk. Voor ziekenhuizen met wie zijn samenwerken hebben wij de metingen volledig geautomatiseerd, worden patiënten benaderd via de ‘mijn-omgevingen’ of verzorgen wij de verzending van de vragenlijsten via onze enquête software. Welke optie we kiezen, hangt volledig af van uw wensen.

  Online dashboard ZorgfocuZ

  De waarderingen van patiënten worden gepubliceerd op www.zorgkaartnederland.nl. Daarnaast publiceren wij de resultaten voor u in ons online dashboard. In ons dashboard kunt u uw resultaten bekijken en downloaden. Zo heeft u altijd realtime inzicht in patiëntervaringen en alle informatie beschikbaar voor het uitvoeren van analyses en het opstellen verbeteracties.

  Over ZorgfocuZ

  ZorgfocuZ is een onderzoeksbureau gericht op de zorg- en welzijnssector. Wij ondersteunen ziekenhuizen en andere zorgaanbieders met het uitvoeren van patiënten onderzoek op maat. Zo voeren wij benchmarkanalyses uit en zijn wij gespecialiseerd in klantreizen waarbij patiënten gevolgd worden in hun zorgtraject. ZorgfocuZ is als meetbureau al jaren erkend partner van ZorgkaartNederland en gemachtigd om namens ZorgkaartNederland waarderingen te verzamelen. Dit doen wij aan de hand van bijvoorbeeld interviews en via het versturen van schriftelijke of online vragenlijsten.

  Meer weten?

  Wilt u u meer weten over de mogelijkheden van patiëntonderzoek en ZorgkaartNederland? Of wilt u eens een demo zien van ons online dashboard? Neem gerust contact op met onze collega Arjan Rozema en laat u overtuigen van onze meerwaarde. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

 2. Klanttevredenheidsonderzoek hulpmiddelen

  Leave a Comment

  Vanuit ZorgfocuZ zijn we voor diverse leveranciers en gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken hulpmiddelen. Bij het klanttevredenheidsonderzoek hulpmiddelen brengen wij de ervaringen van inwoners en de tevredenheid over leveranciers van Wmo hulpmiddelen in kaart. Wij vertellen u graag meer over een instrument dat wij voor dit onderzoek hebben ontwikkeld en over de ervaringen van andere gemeenten, zoals de gemeente Amsterdam.

  Instrument klanttevredenheidsonderzoek hulpmiddelen

  Gemeenten kiezen er steeds meer voor om meerdere leveranciers te contracteren voor de levering van Wmo-hulpmiddelen. Het voordeel is dat gemeenten niet afhankelijk zijn van één leverancier en dat inwoners kunnen kiezen uit meerdere leveranciers (keuzevrijheid). De gemeenten spelen hierbij een faciliterende rol. Om inwoners te helpen met kiezen wordt onder meer de kwaliteit van de dienstverlening van de leveranciers gemeten. Wij hebben een instrument ontwikkeld waarmee de tevredenheid van klanten op een betrouwbare manier wordt gemeten en waarmee leveranciers onderling met elkaar vergeleken kunnen worden. De uitkomsten van dit onderzoek worden door gemeenten gepubliceerd op de gemeentelijke website en helpt toekomstige klanten om een keuze te maken tussen bepaalde leveranciers.

  Aanpak klanttevredenheidsonderzoek hulpmiddelen

  Wij brengen de klanttevredenheid in kaart door continu de klanttevredenheid te meten. Vragenlijsten worden per post of email verzonden. In sommige gevallen maken we gebruik van telefonische interviews. Wij hebben een gevalideerde vragenlijst ontwikkeld die door de klanten makkelijk is in te vullen en voldoende sturingsinformatie geeft aan zowel de gemeenten als de leveranciers. De vragenlijst gaat nader in op de ervaringen met passing, levering en eventuele reparaties, communicatie, bejegening en de algehele tevredenheid.

  De resultaten rapporteren wij in ons online dashboard. Gemeenten en leveranciers kunnen kiezen uit aanvullende rapportagemogelijkheden zoals bijvoorbeeld een factsheet.

  Wij voeren dit onderzoek uit in een driehoek met de betrokken gemeenten en de leveranciers. Wij staan hierbij in het middelpunt en zorgen ervoor dat het onderzoek conform afspraken wordt uitgevoerd.

  Responsverhogende maatregelen

  Op basis van onze ervaring hebben wij een uitgebreide checklist van respons verhogende maatregelen die wij in kunnen zetten. Wij beschikken bijvoorbeeld over een eigen belteam. Via ons belteam kunnen wij klanten benaderen die niet online bereikbaar zijn of die nog niet gereageerd hebben op het vragenlijst onderzoek.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over klanttevredenheidsonderzoek hulpmiddelen, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

 3. 50% kortingsactie ZorgkaartNederland verlengd!

  Leave a Comment

  ZorgkaartNederland heeft aangegeven om in 2021 door te gaan met de 50% kortingsactie voor het verzamelen van waarderingen voor organisaties in de verpleeghuissector! Dat is super goed nieuws voor organisaties die dit jaar waarderingen willen verzamelen voor ZorgkaartNederland. De actie loopt via ons als onderzoeksbureau en geldt voor de inzet van ons belteam of interviewteam (ook beeldbellen). Vele zorgorganisaties gingen u voor! Indien u geïnteresseerd bent in deze actie of toekomstige acties, neem dan gerust contact met ons op. Wij lichten graag de mogelijkheden toe.

  Acties ZorgkaartNederland

  ZorgkaartNederland gaat door met het actief stimuleren van de verpleeghuissector om geverifieerde waarderingen te verzamelen. Hiervoor biedt ZorgkaartNederland dit jaar diverse acties aan die wij vanuit ZorgfocuZ kunnen inzetten. In 2021 kunnen in de verpleeghuissector de volgende methoden ingezet worden:

  • interviewteams
  • belteams
  • beeldbellen
  • online uitvraag
  • papieren uitvraag

  Ook in 2021 biedt ZorgkaartNederland dus 50% korting op een belteam of interviewteam in de verpleeghuiszorg. De interviewteams kunnen ook ingezet worden via beeldbellen. Alle organisaties die op ZorgkaartNederland genoemd staan als verpleeg- en verzorgingshuis, particulier woonzorgcentrum, hospice of zorghotel kunnen van deze actie gebruik maken.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over de 50% kortingsactie, het verzamelen van waarderingen op ZorgkaartNederland, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Martin Bloem of Maartje Koops en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

 4. PREM Wijkverpleging: nieuw handboek en werkinstructie gepubliceerd

  Leave a Comment

  De PREM Wijkverpleging over 2020 is kort geleden afgerond en de nieuwe meting staat al voor de deur. Brancheorganisatie ActiZ (lid van de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging) publiceerde op 9 februari het nieuwe handboek en bijbehorende werkinstructies voor de komende drie meetjaren. In dit nieuwsbericht zetten we de belangrijkste zaken op een rijtje.

  Meetperiode

  Iedere thuiszorgorganisatie is verplicht om jaarlijks de PREM Wijkverpleging uit te voeren. De meetperiode loopt van 1 maart t/m 31 december. De stuurgroep kiest er daarnaast voor om de komende drie jaar (dus tot en met 2023) de afspraken en instructies uit het nieuwe handboek aan te houden. De meetperiode van maart tot en met december zal dus zowel voor dit jaar (2021) gelden als de twee daaropvolgende jaren.

  Vragenlijst

  Naar aanleiding van de meting in 2019 en 2020 heeft de stuurgroep de vragenlijst geëvalueerd en voert zij enkele wijzingen door. Er zijn een aantal vragen anders geformuleerd of wordt er een toelichting bij de vraag gegeven. Daarnaast zijn een aantal achtergrondvragen komen te vervallen. Tot slot is een PROM-vraag (patient reporterd outcome measure) over de ervaren kwaliteit van leven toegevoegd.

  De nieuwe PREM vragenlijst bestaat uit negen ervaringsvragen, de PROM-vraag, een aanbevelingsvraag, twee open vragen en een aantal achtergrondvragen. Het blijft net als voorgaande jaren mogelijk om vragen toe te voegen die voor uw organisatie relevant zijn.

  Methode

  Als zorgorganisatie kunt u kiezen welke meetmethode u wilt inzetten om uw cliënten te bevragen. In het nieuwe handboek vindt u voor elk van de methoden de instructies. Net als vorige metingen is het mogelijk de vragenlijst schriftelijk, online, mixed-mode of middels een interview uit te vragen.

  Doelgroep en steekproef

  Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de doelgroep die u dient aan te schrijven. Het handboek geeft duidelijkere inclusie- en exclusiecriteria. De steekproefgrootte is ten opzichte van vorige metingen iets aangepast: organisaties met minder dan 150 cliënten zullen iedereen meenemen in het onderzoek (die grens was voorheen 175 cliënten), organisaties met een cliëntenaantal tussen de 150 en 500 cliënten, schrijven minimaal 150 aan. Bij een cliëntenpopulatie groter dan 500 wordt 30% daarvan aangeschreven.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over de PREM Wijkverpleging, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

 5. Hulp vanuit de Wmo wordt steeds beter gewaardeerd, nog grote verschillen tussen gemeenten

  Leave a Comment

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Deze ondersteuning verloopt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de effectiviteit van het beleid te monitoren, voeren alle Nederlandse gemeenten het wettelijk verplichte onderzoek uit naar de ervaringen van inwoners met hulp vanuit de Wmo.

  Wij zijn gespecialiseerd in de opzet en uitvoering van deze onderzoeken en marktleider op dit gebied. Naast onze dienstverlening aan afzonderlijke gemeenten, maken wij jaarlijks een benchmarkrapportage op basis van de door VWS openbaar gemaakte data.

  In dit rapport leest u onder meer:

  • Dat cliënten de afgelopen jaren steeds beter weten waar zij met hun hulpvraag moeten zijn;
  • Dat in de loop der jaren de bekendheid over de beschikbaarheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner is toegenomen;
  • Dat cliënten in steeds grotere mate tevreden zijn over de ondersteuning die zij krijgen (groei van 7 procentpunt sinds 2016);
  • Dat cliënten steeds meer een betere kwaliteit van leven ervaren door de ondersteuning die zij vanuit de Wmo ontvangen;
  • Dat de gemeente Bergeijk in 2020 gemiddeld het beste beoordeeld wordt door cliënten. Eindhoven scoort het laagst;
  • Dat de gemeente Coevorden gemiddeld landelijk het hoogst scoort op twee thema’s;
  • Dat de gemeente Eindhoven gemiddeld landelijk het laagst scoort op twee thema’s;
  • Dat gemeenten vanaf 2021 meer vrijheid bij de uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo krijgen.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten