Author Archives: VDS

 1. Digitale toegankelijkheid onderzocht door studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen

  Leave a Comment

  Net als vorig jaar heeft ZorgfocuZ in de cursus Diagnose en Advisering (onderdeel van de master communicatie- en informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen) een aantal actuele onderwerpen ingebracht waar we graag meer over willen weten. Er is dit jaar bewust gekozen om de studenten wat meer vrijheid te geven in de onderwerpkeuze en de aanpak van het onderzoek. Door niet alles vastomlijnd in te kaderen hoopten wij 1) dat dit een positief effect zou hebben op creativiteit en innovatiekracht van studenten en 2) zelf ook meer kennis op te doen. Woensdag 22 januari jl. hebben negen groepen studenten hun onderzoeksrapporten gepresenteerd aan Chiel Westra en Arjan Rozema van ZorgfocuZ. We kunnen volmondig zeggen dat beide beoogde doelen zijn gerealiseerd. Een van de onderzochte onderwerpen is digitale toegankelijkheid: een erg actueel thema.

  Thema’s en kernboodschap

  De onderzoeken varieerden van digitale toegankelijkheid Wmo voorzieningen voor laaggeletterden en ouderen, usablity (effectiviteit, efficiency en tevredenheid) van gemeentelijke websites tot aan de zoekfunctie, functionaliteiten en gebruiksvriendelijkheid van raadsinformatiesystemen. Aangezien alles vers van de pers is, voert het voor nu te ver om hier direct al inhoudelijk op in te gaan. De centrale boodschap aan gemeenteland is dat er nog een hoop werk aan de winkel blijft om websites voor iedereen toegankelijker te maken en daarmee te voldoen aan het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Zo constateren we:

  • Dat de zoekfunctie op de website van veel gemeente niet of beperkt functioneert
  • Besluiten en stemgedrag van gemeenteraden niet goed vindbaar zijn in raadsinformatiesystemen
  • De gebruiksvriendelijkheid voor laaggeletterden en ouderen te wensen over laat
  • Er een grote variëteit is tussen gemeenten als het gaat om gebruiksvriendelijkheid van de website

  Hoe nu verder?

  De komende weken/maanden gaan we benutten om alle resultaten/rapporten door te nemen. We kijken daarbij ook hoe we toegepaste en ontwikkelde meetinstrumenten in onze dagelijkse werk beschikbaar kunnen stellen aan gemeenten die daar behoefte aan hebben. Voorts zullen we pro-actief de informatie/resultaten delen aan gemeenten die klant bij ons zijn en die onder de loep zijn genomen. Kortom, doorontwikkelen en kennis delen. Binnenkort meer hierover!

  Tot slot bedanken we alle studenten en docent van het vak Diagnose en Advisering dr. Wim Vuijk.

 2. Bijeenkomst onderzoeksbureaus van Actiz over PREM Wijkverpleging 2020

  Leave a Comment

  Actiz heeft vandaag een bijeenkomst georganiseerd voor onderzoeksbureaus om uitleg  te geven over het handboek van de PREM Wijkverpleging 2020. Onze collega Mark van der Staaij was hierbij namens ZorgfocuZ aanwezig. De werkgroep bestaande uit ActiZ, Zorgkaart Nederland, en Zorginstituut Nederland hebben enkele wijzigingen doorgevoerd in het handboek ten opzichte van het vorige handboek uit 2019.

  De meest tastbare wijziging betreft een uitbreiding van de vragenlijst met enkele vragen waarin aan de cliënt toestemming wordt gevraagd voor publicatie van de resultaten op o.a. Zorgkaart Nederland. Het proces van de meting is tevens herzien. Meetbureaus dienen de uitkomsten van de PREM Wijkverpleging 2020 nu naar twee verschillende partijen door te leveren, namelijk Zorgkaart Nederland en de gegevensmakelaar. Alleen deelnemers die de vragenlijst volledig hebben ingevuld én toestemming hebben gegeven zullen ook als review geplaatst worden op Zorgkaart Nederland.

  Mede op basis van onze ervaring met cliëntonderzoek en onze ervaring met de PREM Wijkverpleging hebben wij vanuit ZorgfocuZ meerdere suggesties gedaan aan de werkgroep om ervoor te zorgen dat de deelname van cliënten makkelijker en sneller leidt tot een review. Hierdoor krijgen zorgorganisaties meer terugkoppeling van hun cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening én zullen ze beter vertegenwoordigd zijn op Zorgkaart Nederland. Al met al was het een nuttige sessie en kijken we uit naar de komende meetperiode!

 3. Handboek PREM Wijkverpleging 2020 beschikbaar

  Leave a Comment

  Actiz heeft vandaag het nieuwe handboek voor de uitvoering van de PREM Wijkverpleging 2020 gepubliceerd. Zoals reeds in een eerder stadium door Actiz is aangegeven, dient het onderzoek in de periode van februari 2020 – mei 2020 uitgevoerd te worden door iedere zorgorganisatie van wijkverpleging. Inhoudelijk is de vragenlijst van de PREM Wijkverpleging 2020 niet gewijzigd ten opzichte van de vragenlijst uit 2019. 

  De partijen die betrokken zijn bij de doorontwikkeling van het kwaliteitskader wijkverpleging hebben gezamenlijk afgesproken dat de resultaten van de PREM Wijkverpleging in 2020 beschikbaar komen voor de zorginkoop. De meting van de PREM Wijkverpleging is in 2020 qua planning naar het begin van 2020 gehaald, zodat de data gebruikt kan worden bij de gesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de inkoop van de wijkverpleging.

  Handboek PREM Wijkverpleging 2020

  Voor de PREM-meting is een handboek geschreven. In het handboek is stap voor stap een uitleg gegeven over de meting.  U vindt het handboek hier. Daarnaast heeft ActiZ voor een Stappenplan gemaakt. Voor meer informatie kunt u ook terecht op zorgfocuz.nl/PREM Wijkverpeging 2020.

  Meer informatie of offerte?

  Wilt u meer weten over de PREM Wijkverpleging 2020, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen?  U kunt ons ook bellen op 050 – 82 00 461 of contact opnemen via ons contactformulier. Wij bieden een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding

 4. Onderzoek ZorgfocuZ – Rechtszekerheid Nijmeegse Wmo-cliënten in geding

  Leave a Comment

  Recentelijk heeft onderzoeksbureau ZorgfocuZ voor de Rekenkamer Nijmegen een onderzoek uitgevoerd naar de ‘Toegang tot Wmo-voorzieningen’. De resultaten zijn inmiddels gepresenteerd. Het Binnenlands Bestuur heeft hier op 20 december over gepubliceerd. Zie hier het artikel:

  De rechtszekerheid van Wmo-cliënten in Nijmegen is onvoldoende gewaarborgd. Er is daarmee geen zekerheid dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Dat concludeert de Rekenkamer Nijmegen in zijn recent verschenen rapport ‘Toegang tot de Wmo-voorzieningen’.

  Bijsturing

  De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de toegang tot Wmo-voorzieningen, vanuit cliëntperspectief. Daarbij gaat om zaken als vindbaarheid en laagdrempeligheid van geboden hulp en ondersteuning, duidelijkheid van informatie, wachttijden, bejegening en rechtszekerheid. Aan onder meer die rechtszekerheid schort het, concludeert de Rekenkamer. Dat komt onder andere omdat, zeker in de eerste jaren na de decentralisaties, de aandacht vooral werd gericht op de zorgcontinuïteit. Daarna werden alle inzet gericht op het terugdringen van wachtlijsten en beheersing van de kosten en het zicht daarop. ‘Dat is echter vijf jaar na de start van de decentralisaties nog steeds zo’, constateert de Nijmeegse Rekenkamer. ‘Het cliëntperspectief had al eerder een plek in de bijsturing moeten krijgen.’

  Cliëntondersteuner

  De rechtszekerheid is ook in het geding omdat cliënten niet goed worden geïnformeerd over hun rechten en plichten, stelt de Rekenkamer. Informatie daarover is moeilijk te vinden en een folder over rechten en plichten wordt niet altijd aan cliënten toegestuurd als zij voor hulp hebben aangeklopt of voor een keukentafelgesprek worden uitgenodigd. Zij weten daardoor niet dat ze recht hebben op een onafhankelijk cliëntondersteuner en een eigen plan mogen indienen.

  Onwelgevallig besluit

  Ook blijven ze in het ongewisse over het feit dat ze een aanvraag voor een Wmo-voorziening mogen indienen ook al geeft de consulent aan dat er geen voorziening nodig is. En dat ze bezwaar mogen maken tegen een onwelgevallig besluit van de gemeente over een ingediende aanvraag. Het komt meer dan eens voor dat cliënten geen onderzoeksverslag krijgen, terwijl dat voor de rechtszekerheid van belang is, benadrukt de Rekenkamer. ‘De gemeente baseert namelijk haar besluit over het toe- of afwijzen van de gevraagde voorziening op het advies van de consulent. Daarvoor is het van belang dat de cliënt gebruik heeft kunnen maken van zijn recht aan te geven of zaken in het verslag ontbreken of onjuist zijn weergegeven.’ Ook bij bezwaar tegen de beschikking heeft de cliënt het onderzoeksverslag nodig.

  (On)gelijke behandeling

  Wat daarnaast parten speelt, is dat sociale wijkteams verschillende werkwijzen hanteren bij de beoordeling of cliënten al dan geen zorg en ondersteuning krijgen toegewezen. Dat komt omdat er binnen de sociale werkteams diverse formats beschikbaar zijn en de beschikbare formats ook niet altijd worden gebruikt. Terwijl formats juist zijn bedoeld om gelijke gevallen gelijk te behandelen. ‘Formats bieden duidelijkheid voor cliënten en consulenten en formats vergroten de efficiency’, aldus de Rekenkamer in zijn rapport. Inmiddels wordt door de sociale wijkteams gebruik gemaakt van één format.

  Oneens

  Het college weerspreekt de conclusie van de Rekenkamer dat de rechtszekerheid van cliënten onvoldoende is gewaarborgd en er geen zekerheid is dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Ook is het college het niet eens met de conclusie dat het cliëntperspectief geen plek had in de bijsturing, zo laat het in een bestuurlijke reactie weten. ‘De vraag van de inwoner heeft juist altijd centraal gestaan in onze benadering.’ Het college hecht er wel aan dat inwoners op tijd het onderzoeksverslag ontvangen. ‘Wij zullen daar nadrukkelijker op toezien.’

 5. PREM Wijkverpleging ook in 2020 verplicht voor organisaties die wijkverpleging leveren

  Leave a Comment

  Aanbieders van wijkverpleging zijn ook in 2020 verplicht om een meting van cliëntervaringen te doen middels de PREM Wijkverpleging. De PREM is van toepassing op organisaties die wijkverpleging leveren vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De resultaten van deze meting zullen gedeeld worden met de teams wijkverpleging ten behoeve van het leren en ontwikkelen, daarnaast zullen de resultaten gedeeld worden met ZorgkaartNederland ten behoeve van cliëntkeuzeinformatie en als laatste zal de informatie ook gedeeld worden met Zorginstituut Nederland, zorgverzekeraars en de branche- en beroepsverenigingen.

  PREM Wijkverpleging verplicht vanaf 2020

  Met de landelijke partijen is afgesproken dat de meting van de PREM dient te worden gedaan in de periode van 1 februari – 31 mei 2020. Voor eind mei 2020 dient het meetbureau ook de gegevens al aangeleverd te hebben in de portal van de Trusted Third Party (TTP), voor de doorlevering van de gegevens van eerdergenoemde partijen, behalve de doorlevering aan ZorgkaartNederland. Dat is een taak van het meetbureau.

  Handboek PREM Wijkverpleging

  Voor de meting van de PREM Wijkverpleging in 2020 zullen er geen aanpassingen gedaan worden aan de PREM-vragenlijst. Er is wel een toelichting opgenomen bij de achtergrondvragen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw handboek passend bij de meting van de PREM in 2020. De verwachting is dat het handboek rond 1 januari 2020 klaar zal zijn.

  Wat kan ZorgfocuZ voor u betekenen?

  In 2019 hebben wij meer dan 50 thuiszorgorganisaties geholpen met het uitvoeren van de PREM Wijkverpleging. Ook voor de PREM Wijkverpleging 2020 hebben veel van deze klanten ZorgfocuZ weer gevraagd om deze meting in 2020 te herhalen. De wijze waarop wij het onderzoek uitvoeren verschilt per organisatie. Wij doen dit inmiddels op velerlei manieren zoals via een schriftelijke en telefonische benadering. Wij hebben bij één organisatie al een respons weten te bereiken van meer dan 80%.

  Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar PREM Wijkverpleging 2020.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten